اثر مانداب شدن موقت سه خاک آهکی بر برخی ویژگیهای شیمیایی و تغییرات آنها پس از زهکشی

نویسندگان

  • علیرضا حسین پور
چکیده

اثر مانداب شدن موقت خاک بر پ- هاش‘ پتانسیل وکاهش ومقدار قابل جذب آهن ومنگنز و تغییرات آنها پس از زهکشی ‘ در سه خاک آهکی منطقه اصفهان مطالعه شد. نمونه های خاک تحت پنج تیمار صفر‘ دو‘ چهار وشش ماه مانداب شدن قرار گرفتند و سپس خاکها زهکشی شده و در فواصل زمانی یک هفته ‘ دوماه و شش ماه ا زآنها نمونه برداری صورت گرفت. پتانسیل اکسایش وکاهش پ- هاش ومقدار آهن ومنگنز قابل جذب نمونه های خاک در طول مدت ماندابی و پس از زهکشی ‘ اندازه گیری شد. پارامتر رداکس و پتانسیل اکسایش وکاهش بصورت غیر خطی ودر سه مرحله در طول دوره ماندابی تغییر نمود. مرحله اول کاهش شدید در طی یک تا دو هفته‘ مرحله دوم کاهش کند در طی پنج تا شش هفته ومرحله سوم بدون کاهش در ده هفته ‘ پتانسیل اکسایش وکاهش در طی سه مرحله مذکور در حدود 370 میلی ولت کاهش یافت. پ-هاش هر سه خاک پس از مانداب شدن ابتدا با شیب زیاد (6/0 واحد در دوهفته) و سپس با شیب بسیار کم تا چهار یا پنج هفته کاهش نشان داد. با شروع دوره مانداب شدن خاک مقدار آهن قابل جذب هر سه خاک با شیب متفاوت تا هفته هشتم افزایش و سپس با شیب کم درهرسه خاک کاهش یافت. منگنز قابل جذب درهر سه خاک ابتدا با شیب تند تا دوهفته افزایش یافته و آنگاه با تغییرات مختصری ثابت ماند. مقدار آهن قابل جذب پس از زهکشی ارتباطی نداشت. مقدار منگنز قابل جذب پس از زهکشی درکلیه تیمارهای ماندابی نسبت به شاهد بالاتر بود ولی پس از گذشت دوماه به مقدار قابل توجهی کاهش نشان داد. مانداب شدن خاک باعث کاهش پارامتر رداکس . پتانسیل ‘ اکسایش وکاهش پ-هاش وهمزمان افزایش مقدار آهن ومنگنز قابل جذب خاک گردید. زهکشی خاک ماندابی با کاهش سریع درمنگنز قابل جذب وکاهش بسیار کند درمقدار آهن قابل جذب خاک همراه بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه اثر کاربرد لجن فاضلاب و کود شیمیایی بر زیست فراهمی برخی عناصرغذایی در سه بافت یک خاک آهکی پس از برداشت اسفناج (.Spinacia oleracea L)

Sewage sludge (SS) as a source of macro- and micro nutrients has been utilized in many countries for crop and vegetable production. To compare the influence of SS with chemical fertilizer on macro- and micro nutrients bioavailability in three textural classes of a calcareous soil after harvesting spinach (Spinacia oleracea L.), a factorial experiment was carried out in a completely randomize...

متن کامل

اثر کاربری اراضی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی یک خاک آهکی

تخریب خاک یکی از مهم­ترین مسائل پیش روی بشر است که بر کیفیت خاک اثر می گذارد. از آنجایی که تغییر در کاربری اراضی بر ویژگی­های خاکی دخیل در کیفیت خاک موثر است، این پژوهش با هدف بررسی اثر کاربری اراضی بر برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی خاک انجام شد. آزمایش در 25 نقطه واقع در یک شبکه نسبتاً منظم با فواصل 5×5 متر (حدود 400 متر مربع)[H1]  در هر یک از سه کاربری زراعت معمولی، زراعت یونجه و باغ ...

متن کامل

بررسی اثر پخش سیلاب مدوار بر برخی ویژگیهای فیزیکی و شیمیایی خاک

بخش عمده کشور ایران در مناطق خشک و نیمه خشک واقع شده است که از جمله ویژگیهای آن بی نظمیهای بارش و توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن، سیل، خشکسالی، فرسایش خاک و بیابان زایی است. بنابراین با این وضعیت کمبود آب علاوه بر تأثیر بر اراضی کشاورزی تأثیر زیادی بر منابع طبیعی دارد. امروزه در اکثر نقاط جهان جهت تأمین آب، بهبود حاصلخیزی خاک، جلوگیری از فرسایش و سیل علاوه بر آبخیزداری اقدام به تغذیه مصنوعی، پخ...

متن کامل

مقایسه اثر کاربرد لجن فاضلاب و کود شیمیایی بر زیست فراهمی برخی عناصرغذایی در سه بافت یک خاک آهکی پس از برداشت اسفناج (.spinacia oleracea l)

لجن فاضلاب به عنوان یک منبع حاوی عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف در تولید گیاهان زراعی و سبزی ها در بسیاری از کشور ها مورد استفاده قرار گرفته است . به منظور مقایسه اثر کاربرد لجن فاضلاب با تیمار کود شیمیایی بر فراهمی بعضی عناصر غذایی پر مصرف و کم مصرف در سه بافت یک خاک آهکی پس از برداشت اسفناج، آزمایشی در شرایط گلخانه به صورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو فاکتور و در سه تکرار انجام شد ....

متن کامل

اثر مواد آلی و شوری بر توزیع شکل های شیمیایی روی در یک خاک آهکی پس از کشت ذرت

اطلاع از توزیع شکل­های شیمیایی روی در خاک­های آهکی جهت شناخت زیست­فراهمی و تحرک آن ضروری است. به منظور بررسی اثرات شوری و ماده آلی بر شکل­های شیمیایی روی در یک خاک آهکی تحت کشت ذرت، آزمایشی فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در شرایط گلخانه انجام شد. فاکتورها شامل سه سطوح شوری (0، 15 و 30 میلی­اکی والان نمک در کیلوگرم خاک) و دو نوع ماده آلی ( کود گاوی و کاه-کلش گندم) هر کدام در دو سط...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1997-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023