اثر مانیتول بر رشد رویان‌های‌ بدنی تولید شده از پینه رویان‌زای میخک (Dianthus caryophyllus L.)

نویسندگان

  • امید کرمی,
  • علی دلجو,
  • محمود اثنی عشری,
چکیده مقاله:

In vitro regeneration of four cultivars of carnation namely ‘Nelson’, ‘Impulse’, ‘Sagres’ and ‘Spitit’ through somatic embryogenesis was studied. MS culture medium was supplemented with 30 gl-1 sucrose, 2 mgl-1 2,4-D and 0.2 mgl-1 BA and used for embryogenic callus formation. Somatic embryos were formed when embryogenic callus was transferred to MS medium without growth regulators containing 30 g/l-1 sucrose alone or supplemented with different concentrations of mannitol (15, 30, 60, 90, 120 and 150 gl-1). No somatic embryo was formed on culture media containing mannitol without sucrose. Number of somatic embryos produced from embryogenic calli significantly increased by adding mannitol to the culture media. Normal embryos formed on culture media containing high concentrations of mannitol (60, 90, 120 and 150 gl-1) developed normally. About 95% of somatic embryos transferred to the1/2 MS culture medium containing 30 gl-1 sucrose, germinated into plantlets. Plantlets also continued their growth under greenhouse conditions.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پرآوری پینه های رویان زا، ایجاد رویان بدنی و باززایی گیاه در میخک (.Dianthus caryophyllus L)

یکی از مهم ترین جنبه های مفید رویان زایی بدنی پرآوری پینه های رویان زا و تبدیل آن ها به گیاه طبیعی است. هدف از این تحقیق، پرآوری پینه های رویان زا و سپس باززایی و تولید گیاهچه طبیعی در گیاه میخک ارقام Nelson و Spirit بود. شرایط لازم برای پرآوری پینه های رویان زا در دو رقم میخک حاصل شد. محیط کشت MS دارای 30 گرم در لیتر سوکروز، 2 میلی گرم در لیتر 2,4-D و 0.2 میلی گرم در لیتر BA برای ایجاد کالوس ر...

متن کامل

پرآوری پینه های رویان زا، ایجاد رویان بدنی و باززایی گیاه در میخک (.dianthus caryophyllus l)

یکی از مهم ترین جنبه های مفید رویان زایی بدنی پرآوری پینه های رویان زا و تبدیل آن ها به گیاه طبیعی است. هدف از این تحقیق، پرآوری پینه های رویان زا و سپس باززایی و تولید گیاهچه طبیعی در گیاه میخک ارقام nelson و spirit بود. شرایط لازم برای پرآوری پینه های رویان زا در دو رقم میخک حاصل شد. محیط کشت ms دارای 30 گرم در لیتر سوکروز، 2 میلی گرم در لیتر 2,4-d و 0.2 میلی گرم در لیتر ba برای ایجاد کالوس ر...

متن کامل

اثر مانیتول بر رشد رویان های بدنی تولید شده از پینه رویان زای میخک <span dir=ltr>(<i>dianthus caryophyllus</i> l.)</span>

شرایط لازم برای باززایی مطلوب چهار رقم میخک (nelson ،impulse ،sagres و spirit) به روش رویان زایی بدنی بررسی شد. بدین منظور محیط کشت (موراشیگ و اسکوگ) دارای 30 گرم در لیتر سوکروز، 2 میلی گرم در لیتر 2,4-d و 2/0 میلی گرم در لیتر ba برای ایجاد کالوس رویان زا استفاده شد. رویان های بدنی زمانی به دست آمد که پینه های رویان زا به محیط کشتms فاقد تنظیم کننده رشد و دارای 30 گرم در لیتر سوکروز به تنهائی و...

متن کامل

رویان‌زایی بدنی مستقیم و باززایی گیاه در میخک ( Dianthus caryophyllus L.)

In vitro regeneration of two cultivars of carnation, namely, ‘Nelson’ and ‘Impulse’ was studied through direct somatic embryogenesis. Somatic embryos were formed directly on petal explants cultured on Murashige and Skoog (MS) medium containing different concentrations (0.2, 0.5, 1, 2, 4, 6 mg 1-1) of picloram. Maximum embryogenesis was obtained with 1 and 2 mg/l picloram. Globular shaped embryo...

متن کامل

رویان‌زایی بدنی مستقیم و باززایی گیاه در میخک ( Dianthus caryophyllus L.)

In vitro regeneration of two cultivars of carnation, namely, ‘Nelson’ and ‘Impulse’ was studied through direct somatic embryogenesis. Somatic embryos were formed directly on petal explants cultured on Murashige and Skoog (MS) medium containing different concentrations (0.2, 0.5, 1, 2, 4, 6 mg 1-1) of picloram. Maximum embryogenesis was obtained with 1 and 2 mg/l picloram. Globular shaped embryo...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 1

صفحات  179- 186

تاریخ انتشار 2007-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023