اثر متیل‌جاسمونات و تنش شوری بر ویژگی‌های فیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

نویسندگان

  • الهه وطن خواه استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران،
  • بابک عندلیبی استادیار، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران
  • بهناز کلانتری فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، ایران
چکیده

جاسمونات‌ها ترکیب‌های مهم علامت‌دهنده در پاسخ‌های گیاهان به تنش‌های زیستی و غیرزیستی ازجمله نمو هستند. از طریق ارزیابی رشد، محتوای یونی و فنلی، کمّیت و کیفیت اسانس، نقش متیل‌جاسمونات (MeJA) در مقابله با تنش شوری القاء شده با NaCl در گیاه Mentha piperita L. بررسی گردید. برای این منظور، گیاهان 24 ساعت بعد از کاربرد برگی صفر، 60 و 120 میکرومولار MeJA، تحت غلظت‌های شوری 1.86 (شاهد)، 5، 7.5 و 10 دسی‌زیمنس بر متر به مدت 2 هفته قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تنش شوری وزن تر و خشک بخش‌های هوایی و غلظت‌های K+، Ca2+، Mg2+، نسبت K+/Na+ و ترکیب‌های فنلی را کاهش داد، در حالی‌که محتوای Na+ به‌طور معنی‌داری طی تنش شوری افزایش یافت. گرچه بازده اسانس با افزایش غلظت شوری افزایش یافت اما در غلظت شوری 10 دسی‌زیمنس بر متر کاهش یافت. اما کاربرد برون‌زای MeJA، محتوای K+، Ca2+، Mg2+، نسبت K+/Na+ و ترکیب‌های فنلی را افزایش داد، در حالی‌که میزان Na+ را در گیاهان تحت تنش شوری کاهش داد. به‌علاوه اینکه پیش‌تیمار با 60 میکرومولار MeJA، رشد و بازده اسانس را بهبود داد. بیشترین محتوای منتون و منتول در شوری 7.5 دسی‌زیمنس بر متر و غلظت 60 و 120 میکرومولار MeJA بدست آورده شد. به‌طور خلاصه، نتایج بدست آمده نشان داد که کاربرد MeJA می‌تواند تا حدی اثرات مضر تنش شوری را در M. piperita کاهش دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر متیل جاسمونات بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) تحت تنش شوری

Salinity is a major environmental factor limiting plant growth and crop productivity. Therefore many studies had been done to minimize the stress effects caused by salinity in agriculture and plant physiology. To access the effect of methyl jasmonate and salinity on peppermint, experiment was conducted as factorial based on a randomized complete design (CRD) with three replications. In this res...

متن کامل

تأثیر تنش خشکی و جاسمونیک اسید روی صفات مورفولوژیکی و فیتوشیمیایی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

نعناع فلفلی با نام علمی Mentha piperita L. از خانواده نعناعیان، یکی از گیاهان دارویی پرمصرف است که علاوه‌بر آثار درمانی به‌عنوان طعم‌دهنده در تولید محصولات غذایی و دارویی مختلف بکار می‌رود. کمّیت و کیفیت مواد مؤثره گیاهان دارویی علاوه‌بر ژنوتیپ، تحت تأثیر عوامل محیطی نیز قرار می‌گیرد. از این‌رو به‌منظور بررسی اثرات تنش خشکی و جاسمونیک اسید بر روی کمّیت و کیفیت نعناع فلفلی، آزمایشی به‌صورت فاکتوری...

متن کامل

اثر اسید سالیسیلیک و پوتریسین بر برخی شاخص‌های فیزیولوژیکی و اسانس گیاه دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

نعناع فلفلی با نام علمیL.  Mentha piperita از خانوادۀ Lamiaceae از جمله گیاهان دارویی و معطری است که اسانس آن در صنایع مختلف داروسازی استفاده می­شود. به‌منظور ارزیابی برخی شاخص­های فیزیولوژیکی و اسانس نعناع فلفلی آزمایشی به‌صورت فاکتوریل با استفاده از تیمارهای اسید سالیسیلیک (0، 1/0، 1 میلی‌مولار) و پوتریسین (0، 1/0، 1 میلی­مولار) در قالب طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. همۀ ص...

متن کامل

اثر متیل جاسمونات و تنش شوری بر برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی نعناع فلفلی (mentha piperita l)

تنش شوری یکی از مهمترین فاکتورهای محیطی محدود کننده رشد و تولید گیاهان می¬باشد. بنابراین تحقیقات گستردهای برای به حداقل رساندن اثرات مضر تنش شوری در کشاورزی و فیزیولوژی گیاهی صورت گرفته است. به منظور بررسی اثر محلول¬پاشی متیل¬جاسمونات در کاهش اثرات مخرب ناشی از تنش شوری درگیاه دارویی نعناع فلفلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه غلظت...

پاسخ فیتوشیمیایی و زراعی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.) به کاربرد کودهای زیستی و کود اوره

مقدمه: در راستای کشاورزی پایدار، کودهای زیستی به عنوان جایگزین تدریجی کودهای شیمیایی و یا کاهش مصرف این ترکیبات شیمیایی مطرح می‌باشد.‌ هدف: تعیین اثرات کودهای زیستی (نیتروژنه و سولفوره) و کود شیمیایی اوره بر عملکرد زراعی و دارویی نعناع فلفلی (Mentha piperita L.). روش بررسی: این تحقیق در 9 تیمار کودی و 3 تکرار در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی انجام شد. تیمارهای این تحقیق عبارت از تیمارهای شاهد...

متن کامل

اثر شدت‌های مختلف کم‌آبی و شوری بررشد برگ، ساقه و ریشه گیاه نعناع فلفلی (Mentha piperita L.)

به‌منظور بررسی تأثیر تنش‌های کم‌آبی و شوری آب آبیاری براندام‌های هوایی و زیرزمینی نعناع فلفلی، دو آزمایش به صورت جداگانه در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 97-1396 و در مزرعه تحقیقاتی گروه مهندسی آب پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی انجام گرفت. در آزمایش کم‌آبیاری، تیمارهای مورد بررسی شامل سه سطح شاهد (آبیاری کامل یا 100 درصد نیاز آبی)، 20 درصد کم‌آ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 33  شماره 3

صفحات  449- 465

تاریخ انتشار 2017-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022