اثر محافظتی ژل رویال بر روی بافت بیضه و خصوصیات اسپرم در موش های بالغ تحت تیمار با نیکوتین

نویسندگان

  • آزاد, فرنام 1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • رحمانی, فاطمه 1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • نجاتی, وحید 1- گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
  • نجفی, غلامرضا 2- گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
چکیده مقاله:

 سابقه و هدف: نیکوتین به عنوان ترکیب دارویی، تاثیر نامطلوبی روی دستگاه تولیدمثلی نر دارد. از آنجائیکه ژل‌رویال با خاصیت آنتی‌اکسیدانتی می‌تواند تنش ‌اکسیداتیو را تعدیل کند. این مطالعه به منظور بررسی محافظتی ژل رویال روی بافت بیضه و فراسنجه­های اسپرمی در موش­های تحت­تیمار با نیکوتین انجام شد. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، 36 موش نر بالغ به­ صورت تصادفی به شش گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه اول سرم فیزیولوژی، گروه دوم ژل رویال با دوز mg/kg/day 100 و گروه­های سوم و چهارم به ترتیب نیکوتین را با دوزهای mg/kg/day 0/5 و mg/kg/day1 دریافت کردند. گروه­های پنجم و ششم به همراه نیکوتین به ترتیب با دوزهای mg/kg/day  0/5 و mg/kg/day 1 ، ژل رویال دریافت نمودند. متعاقب توزین و تشریح، بیضه­های چپ برای مطالعات بافت­شناسی و اسپرم­های اپیدیدیمی چپ جهت ارزیابی­های اسپرمی استفاده شدند. یافته­ ها: نیکوتین موجب کاهش معنی‌دار  سلول‌های اسپرماتوگونی (0/5: 2/92±36/4 و 1: 5/12±31/8) و افزایش معنی­دار اسپرم­های غیرمتحرک (0/5: 2/92±36/4 و 1: 5/12±31/8)، مرده (0/5: 0/71±19/06 و 1: 1/41±25/38) و غیر‌طبیعی (0/5: 0/68±17/07 و 1: 1/27±32/25) در مقایسه با گروه شاهد ( به ترتیب 0/27±8/12، 1/03±11/08 و 0/61±8/36) گردید. تجویز همزمان ژل‌رویال به طور قابل ­ملاحظه­ ای تعداد سلول‌های اسپرماتوگونی (0/5+ژل‌رویال: 3/8±43/25 و 1+ژل‌رویال: 5/28±42/22) و میزان اسپرم­های غیرمتحرک (0/5+ژل‌رویال: 1/49±11/01 و 1+ژل‌رویال: 1/21±12/36)، مرده (0/5+ژل‌رویال: 0/97±11/73 و 1+ژل‌رویال: 1/07±12/31) و غیر‌طبیعی (0/5+ژل‌رویال: 0/85±10/62 و 1+ژل‌رویال: 0/96±11/82) را در مقایسه با گروه‌های تحت­ درمان با نیکوتین بهبود بخشید. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که ژل رویال با بهبود ساختار بیضه و خصوصیات اسپرمی موجب کاهش سمیت­های تولیدمثلی نیکوتین در موش می­گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثرمحافظتی ژل رویال بر بافت کبد موش‌‌های صحرایی ماده بالغ تحت تیمار با نیکوتین

مقدمه نیکوتین یک ترکیب آلی نیتروژن‌‌دار و ماده موثر موجود در سیگار می‌‌باشد. این ماده برای دستگاه‌‌های قلبی‌‌ـ عروقی، تنفسی و بافت‌‌های مختلف بدن سمی است. در مطالعه‌‌ حاضر نقش حفاظتی ژل‌‌ رویال به عنوان آنتی‌‌اکسیدان بر تغییرات بافتی و آسیب‌‌های اکسیداتیو ناشی از نیکوتین مورد بررسی قرارگرفت. مواد و روش‌‌ها در مطالعه حاضر از 56 سر موش صحرایی ماده بالغ استفاده شد که به 8 گروه 7 تایی شامل گروه 1...

متن کامل

اثر محافظتی ژل رویال بر بافت کبد رت‌های بالغ ماده در سندرم تخمدان پلی‌کیستیک تجربی

زمینه و هدف: سندرم تخمدان پلی‌کیستیک (PCOS) یکی از اختلالات بالینی شایع است که در 10-5% زنان در سنین باروری مشاهده می‌شود و از علائم بالینی آن می‌توان به عدم تخمک‌گذاری،‌ هایپرآندروژنیسم، هیرسوتیسم و مقاومت به انسولین اشاره نمود. این مطالعه با هدف تعیین اثر حفاظتی ژل رویال بر بافت کبدی در رت‌های پلی‌کیستیک انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 32 رت بالغ ماده با نژاد ویستار به‌طور تصادفی به ...

متن کامل

بررسی اثر جانبی بوسولفان در بافت بیضه و اسپرم اپی‏دیدیمی موش بالغ بدنبال تیمار با دوز درمانگاهی

هدف: هدف از این تحقیق بررسی آثار جانبی دوز درمانگاهی بوسولفان بر بافت بیضه و اسپرم اپی‏دیدیمی موش نر بالغ است. مواد و روش‏ها: موش‏های نر بالغ نژاد NMRI (25 تا 35 گرم) به دو گروه شانزده تایی تقسیم شدند. کنترل و گروه تیمار با بوسولفان که به‏ترتیب 100 میکرولیتر DMSO(Dimethyl Sulfoxide) و 2/3 میلی‏گرم بر کیلوگرم بوسولفان به‏مدت چهار روز دریافت کردند. حیوانات 35 رو...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 20  شماره 3

صفحات  50- 58

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023