اثر محلول‌پاشی سالیسیلیک اسید و سولفات منگنز بر صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی خرفه (Portulaca oleraca L.)

نویسندگان

  • زهرا صارم دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه عل باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • پژمان مرادی استادیار، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران
چکیده مقاله:

خرفه (Portulaca oleraca L.) یکی از گیاهان خانواده Portulacaceae است که به‌دلیل داشتن اسیدهای چرب امگا 3 و 6، مواد مغذی مثل آنتی‌اکسیدان‌ها، توکوفرول و فیبر ارزش تغذیه‌ای بالایی داشته و اثرات سودمندی در پیشگیری از ابتلا به بیماری‌های قلبی و عروقی و سرطان دارد. از طرفی تأثیر سالیسیلیک اسید و ریزمغذی‌ها بر رشد، عملکرد، فعالیت‌های فیزیولوژیکی و مقاومت در برابر بیماری‌ها، ما را به سمت بررسی اثربخشی این هورمون گیاهی و سولفات منگنز بر برخی صفات این گیاه دارویی ارزشمند سوق داد. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی مؤسسه آموزش عالی امام خمینی (ره) جهاد کشاورزی کرج در سال 1394 به‌صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. اثر محلول‌پاشی سطوح مختلف سالیسیلیک اسید (0، 0.1، 0.5، 1 و 2 میلی‌مولار) و سولفات منگنز (0، 0.5 و 1 گرم در لیتر) بر صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته، وزن تر، تعداد دانه در کپسول، تعداد کپسول در بوته، میزان کلروفیل، کارتنوئید و ویتامین C مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای تحت بررسی بر تمام صفات مورفولوژیکی و بیوشیمیایی اثر معنی‌دار در سطح 5% داشت. بیشترین تعداد دانه در کپسول (66.44 عدد در کپسول) از تیمار 1 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید و 1 گرم در لیتر سولفات منگنز بدست آمد. مقایسه میانگین اثر متقابل سالیسیلیک اسید در سولفات منگنز نشان داد که بیشترین میزان کارتنوئید (0.071 میلی‌گرم) متعلق به 2 میلی‌مولار سالیسیلیک اسید و 1 گرم در لیتر سولفات منگنز بود. به‌طور کلی نتایج نشان داد که غلظت‌های مناسب سالیسیلیک اسید و سولفات منگنز اثر مثبت و معنی‌داری در بهبود صفات تحت بررسی داشت. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر اسید سالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیک گیاه خرفه (Portulaca oleracea L.) تحت تنش کلرید سیدم

In order to evaluate the effects of salicylic acid on some physiological characteristics of common purslane (Portulacea oleracea L.) under NaCl stress, a factorial experiment based on completely randomized design with three replications was conducted in 2013 in research greenhouse of Faculty of Agriculture, University of Yasouj, Iran. Treatments were included of six levels of NaCl salinity (0, ...

متن کامل

تاثیر اسید سالیسیلیک بر جوانه زنی و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه خرفه (.portulaca oleracea l) تحت تنش شوری

به منظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر جوانه¬زنی بذر و برخی صفات فیزیولوژیک گیاه خرفه تحت تنش شوری دو آزمایش یکی در آزمایشگاه مرکزی و دیگری در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه یاسوج به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا" تصادفی با 3 تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی در آزمایش اول شامل 6 سطح شوری (0، 60، 120، 180، 240 و 300 میلی¬مولار) و پرایمینگ بذر در 4 سطح اسید سالیسیلیک (0، 5/0، 1 و 2 ...

15 صفحه اول

تاثیر محلول‌پاشی برگی اسید سالیسیلیک بر برخی صفات مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی انگور رقم تامپسون‌سیدلس در شرایط تنش شوری

Salt stress is one the major environmental stresses limiting quantitative and qualitative aspects of plant growth. One of the methods to overcoming the adverse effects of salinity is application of growth regulators. Salicylic acid is a plant growth regulator its positive effects in alleviating the adverse effects of stresses on plants have been reported. In order to study the effect of salicyl...

متن کامل

اثر اسید آسکوربیک و اسید سالیسیلیک بر ویژگی های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آهار (.zinnia elegans l) تحت تنش شوری

به منظور بررسی اثر اسید آسکوربیک (asa) و اسید سالیسیلیک (sa) در کاهش خسارت شوری، پژوهشی در گلخانه ی تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان بر روی گیاه آهار رقم ?دریملند? در سال 1393 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار صورت گرفت. فاکتور a شامل شوری در چهار سطح (صفر، 30، 60 و 90 میلی مولار کلریدسدیم) و فاکتور b شامل اسید در سه سطح (آب به عنوان شاهد، اسید آسکو...

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

تاثیر باکتری آزوسپریلیوم و سالیسیلیک اسید بر صفات فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی ریحان تحت تنش کم آبی

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی اثرات کود زیستی آزوسپریلیوم و ماده تنظیم کننده رشد گیاهی سالیسیلیک اسید بر ویژگی‌های رشد و نمو گیاه دارویی ریحان تحت تنش خشکی بود. مواد و روش‌ها: این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام گرفت. تیمار‌ها شامل سطوح مختلف تنش خشکی( رطوبت خاک در حد 100 درصد ظرفیت زراعی به عنوان کنترل،60 درصد ظرفیت زراعی و 30 درصد ظرفیت زراعی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 33  شماره 3

صفحات  400- 410

تاریخ انتشار 2017-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023