× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثر مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی سازمان بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان

نویسندگان

  • اکرم اصفهانی‌نیا گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد علی‌آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی‌آباد کتول، ایران
  • زهرا حاجی انزهایی گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
  • ناصر بای گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعه اثر مسئولیت اجتماعی و جو اخلاقی سازمان بر درگیر شدن در شغل کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. تحقیق حاضر، توصیفی– پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 220 نفر بود که کل جامعه به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردید. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق، از پرسش‌‌نامه‌های مسئولیت اجتماعی لچوگا (2012)، جو اخلاقی آرنائود و همکاران (2002) و درگیر شدن در شغل اسکس (2006) استفاده شد. ضریب پایایی پرسش‌نامه‌ها به ترتیب 89/0، 81/0 و 85/0 محاسبه گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و شناسایی اثرات متغیرهای تحقیق، مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار پی‌ال‌اس استفاده شد. نتایج نشان داد که تعهد به کارکنان اثر معنی‌داری بر درگیر شدن در شغل کارکنان ندارد. اثر تعهد به جامعه بر درگیر شدن شغلی کارکنان مثبت و معنی‌دار بود. همچنین اثر مثبت تعهد به مشتریان بر درگیر شدن در شغل کارکنان تأیید گردید. در نهایت یافته‌های پژوهش نشان داد که جو اخلاقی سازمان اثری مثبت و معنی‌دار بر درگیر شدن در شغل کارکنان دارد. با توجه به نتایج تحقیق می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که توسعه مسئولیت اجتماعی و ایجاد جو اخلاقی مثبت در ادارات ورزش و جوانان می‌تواند می‌تواند موجب افزایش درگیر شدن کارکنان در شغل گردد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر عوامل سازمانی بر بیگانگی از کار در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. روش‌شناسی: تحقیق حاضر، توصیفی از نوع همبستگی است که به صورت میدانی انجام شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان به تعداد 220 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران 141 نفر به شیوه تصادفی طبقه‌ای به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب شدند. برای جمع‌آور...

هدف این تحقیق، بررسی رابطۀ‌ بین حمایت سازمانی و مشتری‌مداری کارکنان در ادارات ورزش و جوانان استان گلستان بود. جامعۀ آماری تحقیق 203 نفر از کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان گلستان در سال 1393 بود که بر حسب جدول کوکران، 132 نفر به شیوۀ انتخاب تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند و در نهایت 125 پرسشنامه‌ عودت داده شد. برای جمع‌آوری داده‌های تحقیق از پرسش‌نامه‌های حمایت سازمانی یاواس و...

هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط جو سازمانی و عزت نفس کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان تهران می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی – همبستگی و از نظر هدف کاربردی می باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل کلیه کارشناسان مرد و زن شاغل در اداره ورزش و جوانان استان تهران می باشند، که با توجه به تعداد جامعه (190 نفر) و براساس جدول حجم نمونه مورگان، 123 نفر به عنوان نمونه بصورت تصادفی ساده انتخاب...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی‌گر اخلاق حرفه‌ای در تأثیر فرهنگ سازمانی در مسئولیت اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان اصفهان بود که تعداد نمونۀ آماری براساس جدول کرجسی و مورگان، 201 نفر مشخص و نمونه‌گیری از طریق روش تصادفی طبقه‌ای متناسب با پراکنش جغرافیای محل خدمت انجام شد. برای جمع‌آوری اطلاعات پیرامون متغیر فرهنگ سازمانی از پرسش‌نا...

هدف: هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و بهره‌وری کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان ‏غربی بود.‏روش شناسی: روش تحقیق از نوعی توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان ‏استان آذربایجان غربی با مدرک حداقل دیپلم (110=‏N‏) تشکیل می‌دادند که با استفاده از جدول مورگان، تعداد 85 نفر به ‏عنوان نمونه آماری مشخص شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها، دو ...

هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین فراگرد انگیزش (عوامل انگیزاننده) و رفتار اخلاقی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل کلیۀ مدیران ادارات ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی بود که ابزار پژوهش شامل استفاده از دو پرسش‌نامۀ عوامل برانگیزانندۀ کلیفورد مالیت و همکاران (2007) و پرسش‌نامۀ رفتار اخلاقی سازمان لوزیر (1993) بود. نتایج نشان داد بین متغیرهای ع...