اثر مصرف توام کادمیوم و روی در خاک آهکی بر پاسخ های گیاه گندم

نویسندگان

  • غلامرضا ثواقبی
  • محمد جعفر ملکوتی
  • محمد معز اردلان
چکیده

کادمیوم Cd در تغذیه گیاه عنصر سمی است و در تغذیه انسان و دام نیز ژک آلاینده محسوب می شود و غلظت زیاد آن در بخش های خوراکی گیاهان مانند دانه گندم و برنج برای سلامتی افراد جامعه بسیار خطرناکر است حداکثر غلظت مجاز کادمیوم در دانه گندم 12/0-10/0 میلی گرم در کیلوگرم می باشد برای بررسی اثرات مصرف توام کادمیوم وروی در یک خاک آهکی منطقه کرج بر پاسخ های گیاه گندم آزمایش گلخانه ای انجام شد در یک آزمایش فاکتوریل و در طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در هر تیمار 5 سطح کادمیوم صفر 5/2 و 5 و 10 و 20 میلی گرم در کیلوگرم و چهار سطح روی صفر 10 و 20 و40 میلی گرم در کیلو گرم به گلدانها اضافه شد و بذر گندم رقم مهدوی کشت گردید نتایج تجزیه واریانس نشان داد که مصرف کادمیوم به طور معنی داری 01/0>p عملکرد دانه و کاه و عملکرد کل را کاهش ولی مصرف روی به طور معنی دار 01/0>p آنها را افزایش داد مصرف کادمیوم به تنهائی موجب 26/54 در صد کاهش عملکرد دانه شد در حالیکه با مصرف روی این کاهش عملکرد به 42/14 در صد رسید اثرات برهمکنش کادمیوم وروی نیز به طور منفی معنی دار شد کادمیوم غلظت و جذب کادمیوم توسط دانه و کاه و جذب کل آن را افزایش ولی مصرف روی آنها را کاهش داد غلظت کادمیوم در کاه بیشتر از دانه و لی در مورد غلظت روی برعکس بود مصرف روی جذب کل کادمیوم را از 26/12 میکروگرم در گلدان در Zn0 به 11/26 میکروگرم در گلدان در Zn3 کاهش داد غلظت آهن منگنز و مس در دانه نیز با مصرف کادمیوم و روی کاهش یافت برای کاهش غلظت کادمیوم در دانه گندم مصرف کود روی مصرف کود فسفر صرفا بر اساس آزمون خاک وانتخاب ارقام گندم با پتانسیل تجمع کمتر کادمیوم در دانه توصیه می شود

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم در خاک آهکی

کمبود روی یک معضل تغدیه ای جهانی برای تولید محصول است و بویژه در غلات در حال رشد در خاکهای آهکی گسترش زیادی دارد. برای مطالعه اثرات سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم آزمایشی مزرعه ای در یک خاک آهکی دارای کمبود روی (Fine Loamy, Mixed Thermic ,Xeric Haplocalcids) در منطقه کرج اجرا شد. در آزمایش فاکتوریل و طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بذور با روی کم و زیاد کشت و با سطوح صفر‘...

متن کامل

اثر سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم در خاک آهکی

کمبود روی یک معضل تغدیه ای جهانی برای تولید محصول است و بویژه در غلات در حال رشد در خاکهای آهکی گسترش زیادی دارد. برای مطالعه اثرات سولفات روی و غلظت روی بذر بر پاسخ های گیاه گندم آزمایشی مزرعه ای در یک خاک آهکی دارای کمبود روی (fine loamy, mixed thermic ,xeric haplocalcids) در منطقه کرج اجرا شد. در آزمایش فاکتوریل و طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار بذور با روی کم و زیاد کشت و با سطوح صفر‘...

متن کامل

اثر کاربرد منابع مختلف روی بر غلظت کادمیم و برخی عناصر کم مصرف در گیاه اسفناج در یک خاک آهکی

Cadmium (Cd) is a heavy metal which is toxic to human, plants and all other organisms. Among heavy metals, Cd mobility and phytoavailability in soils is of great concern due to the fact that even at low concentrations may cause toxicity. Thus its behavior in soils needs further investigation. A greenhouse experiment was carried out to examine the effect of Cd and two zinc (Zn) sources (sulfate ...

متن کامل

اثر مصرف توأم کادمیوم و روی در یک خاک آهکی بر جذب عناصر فسفر، مس، آهن و منگنز توسط دو رقم برنج در شرایط غرقاب و غیرغرقاب

برای مطالعه اثر کادمیوم(Cd) و روی(Zn) بر غلظت، مقدار و فاکتور انتقال فسفر(P)، مس((Cu، آهن(Fe) و منگنز(Mn) در گیاه برنج آزمایشی در گلخانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو رقم برنج (هاشمی و واندانا)، دو سطح رطوبت (غرقاب و غیر غرقاب)، سه سطح Zn و Cd (0، 5 و 10 میلی‌گرم بر کیلوگرم خاک) و در سه تکرار انجام گرفت. نتایج نشان داد که با تغییر رژیم رطوبتی از غرقاب به غیرغرقاب غلظت...

متن کامل

اثر کاربرد منابع مختلف روی بر غلظت کادمیم و برخی عناصر کم مصرف در گیاه اسفناج در یک خاک آهکی

کادمیم یک عنصر سنگین است که برای انسان، گیاه و دیگر موجودات زنده سمی می باشد و در بین عناصر سنگین، به دلیل تحرک و زیست فراهمی زیاد در خاک و ایجاد سمیت در غلظت های کم، بررسی آن اهمیت ویژه ای دارد. برای ارزیابی اثر کادمیم و منابع روی (سولفاتی و کلاتی) بر رشد و غلظت برخی عناصر در اسفناج، آزمایشی گلخانه ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارها شامل سه سطح کادمیم (5، 10 و20 میل...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 33  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2002-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023