اثر ملاس، اوره و تلقیح باکتریایی بر ترکیب شیمیایی و تجزیه‌پذیری ماده خشک آفتابگردان سیلو شده

نویسندگان

  • علی اسدی الموتی,
  • غلامرضا قربانی,
  • مسعود علیخانی,
  • ناصر صادقی,
چکیده مقاله:

Whole plant sunflower and sunflower without head were ensiled in plastic containers using additives in a 2×2×2×2 factorial arrangement in a completely randomized design with three replicates. Additives were molasses, urea (at 4 and 0.5 percent wet basis respectively), and a bacterial inoculant (Agros 6gr/ton of forage as manufacture’s instruction). Compared with silages without head, ensiling sunflower as whole plant resulted in lower pH, neutral detergent fiber (NDF) and ash versus higher concentrations of crude protein and ether extract (EE). No significant effect of seed was observed on lactic acid concentration and dry matter degradability (P<0.05). With the addition of molasses, the cell wall components and the EE concentrations reduced, but dry matter content increased. Highest degradability of dry matter was also observed in molasses-treated silages (average 58.04, P<0.007). With the addition of urea a significant increase was seen in CP content of either whole plant or headless silages (P<0.0001) with no effect on other fermentation characteristics. Bacterial inoculation of silages elevated the levels of lactic acid (2.81% DM) with more pronounced effect on headless than whole plant silages. Regardless of type of additives, butyric acid concentrations were ideally minimal (near to 2%) indicating least clostridial damage. The qualitative visual evaluation of the silage on the basis of scale of 1-20 for the smel, colour and structure of the silage and giving number to the mold damage on the basis of 1-10 placed all the treatment in an acceptable quality, although the mold damage was highest in silages without molasses. Results of this experiment indicated that better quality of silalges could be provided by adding molasses and ensiling whole plant sunflower. Improving quality of silages contained molasses might necesitate the additiion of a source of water-soluble carbohydrate at ensiling.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر ملاس، اوره و تلقیح باکتریایی بر ترکیب شیمیایی و تجزیه پذیری ماده خشک آفتابگردان سیلو شده

گیاه آفتابگردان با دانه و بدون دانه در یک طرح فاکتوریل 2×2×2×2 با سه تکرار با استفاده از چند افزودنی در سطل های پلاستیکی به صورت آزمایشگاهی سیلو گردید. افزودنی ها به شکل فاکتوریل در سطوح زیر اضافه شدند: ملاس به میزان 4 درصد وزن تر، اوره به میزان 5/0 درصد وزن تر و باکتری با نام تجاری آگروس(agroos) و به میزان 6 گرم در تن علوفه. به طور کلی تهیه آفتابگردان سیلو شده به صورت گیاه کامل (دانه دار بودن)...

متن کامل

اثر فرآوری کنگر با اوره و ملاس بر ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم سیلاژ آن

نسبت بهینه اوره به ملاس برای غنی‏سازی بخش علوفه­ای جیره نشخوارکنندگان، از عوامل تضمین‏کننده عملکرد تولیدی دام محسوب می­شود. این نسبت بسته به نوع و ترکیب شیمیایی بخش علوفه­ای خوراک متغیر است.  از این رو در مطالعه حاضر، اثر غنی‌سازی سیلوی کنگر با اوره و ملاس بر کیفیت سیلاژ آن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش اول در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل 3×3 با پنج تکرار، به بررسی ترکیب شیمیایی و ...

متن کامل

اثر دو سطح اوره بر ترکیب شیمیایی و گوارش‌ پذیری گیاه جو سیلو شده و ویژگی‌های پرواربندی گوسفند

The effect of adding two urea levels (0.5 and 0.75% on fresh basis) to whole-crop barley (WCB) on chemical compositon and digestibility in Ghezel rams was studied. The effect of including these silages in the ration of fattening Ghezel and Mehraban rams was also investigated. Urea supplementation of WCB silage resulted in an increase in pH, total nitrogen level, and ammonia-nitrogen concentra...

متن کامل

اثر دو سطح اوره بر ترکیب شیمیایی و گوارش‌ پذیری گیاه جو سیلو شده و ویژگی‌های پرواربندی گوسفند

The effect of adding two urea levels (0.5 and 0.75% on fresh basis) to whole-crop barley (WCB) on chemical compositon and digestibility in Ghezel rams was studied. The effect of including these silages in the ration of fattening Ghezel and Mehraban rams was also investigated. Urea supplementation of WCB silage resulted in an increase in pH, total nitrogen level, and ammonia-nitrogen concentra...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 3

صفحات  171- 183

تاریخ انتشار 2005-10

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023