اثر مولتی آنزیم کمزایم بر صفات عملکردی، کیفیت تخم‌مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره‌های رقیق‌شده مرغ‌های تخمگذار هایلاین W36 در اواخر دوره تولید

نویسندگان

  • سجاد عباسی گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه اراک

چکیده

زمینه مطالعاتی: بررسی استفاده از آنزیم در جیره­های رقیق­شده بر عملکرد و کیفیت تخم مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی مرغ­های تخمگذار  هدف: در این تحقیق اثر سطوح مختلف آنزیم کمزایم در جیره­های رقیق­شده، بر عملکرد، کیفیت تخم­مرغ و قابلیت هضم مواد مغذی مختلف جیره در اواخر دوره تولید مرغ­های تخمگذار سویه ­هایلاین W36  در دو آزمایش مورد مطالعه قرار گرفت. روش کار: تیمارهای آزمایشی استفاده شده در این آزمایش عبارت بودند از: جیره کنترل (تیمار 1)، جیره رقیق­شده (کنترل منفی) (تیمار 2)، جیره رقیق­شده همراه با آنزیم به مقدار 25/0 گرم در کیلوگرم (تیمار3) ، جیره رقیق­شده همراه با آنزیم به مقدار 50/0 گرم در کیلوگرم (تیمار4) و جیره رقیق­شده همراه با آنزیم به مقدار 75/0 گرم در کیلوگرم (تیمار5) و جیره رقیق­شده همراه با آنزیم به مقدار 1 گرم در کیلوگرم (تیمار6). در آزمایش اول از 450 قطعه مرغ نژاد لگهورن سویه هایلاین W36  در سن 60 هفتگی (با وزن متوسط 55 ± 1550 گرم) در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 5 تیمار با 5 تکرار (18 پرنده در هر تکرار) استفاده گردید. درآزمایش دوم برای تعیین قابلیت هضم از 100 قطعه مرغ نژاد لگهورن سویه  هایلاین W36 70 هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی شامل 5 تیمار با 5 تکرار (4 پرنده در هر تکرار) استفاده شد. نتایج: بررسی مصرف خوراک پرنده­ها در طول آزمایش، نشان داد که تفاوت معنی­داری (05/0>P) در میانگین خوراک مصرفی پرنده بین تیمارهای آزمایشی وجود داشت. بدین ترتیب نشان داده شد که افزودن 50/0 گرم در کیلوگرم آنزیم به جیره­های رقیق­شده می تواند عملکرد تولیدی پرنده را تا سطح تیمار کنترل مثبت افزایش داده و حتی در سطوح حاوی سطوح 75/0 و 1 گرم در کیلوگرم، عملکرد بالاتری نسبت به تیمارهای کنترل مثبت و منفی داشته باشد. تیمارهای حاوی حاوی سطوح 75/0 و 1 گرم در کیلوگرم آنزیم، دارای بهینه­ترین ضریب تبدیل خوراک بودند. ارتفاع سفیده تخم مرغ، واحد هاو و وزن پوسته تخم­مرغ بطور معنی­داری در جیره­های حاوی آنزیم نسبت به کنترل منفی بهبود یافت (05/0>P). وزن و درصد زرده، درصد سفیده و نسبت سفیده به زرده تخم­مرغ تحت تاثیر تیمارهای مختلف آزمایشی قرار نگرفت (05/0P). نتیجه گیری نهایی: از بین سطوح آنزیم استفاده شده بر اساس بسیاری از فراسنجه­ها  بخصوص تولید تخم­مرغ، ضریب تبدیل خوراک و قابلیت هضم بسیاری از مواد مغذی جیره سطوح 75/0 و 1 گرم در کیلوگرم آنزیم نتایج بهتری بهمراه داشتند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر مصرف دانه جو به صورت کامل به همراه مکمل پلی‌آنزیمی گالی­زیم بر عملکرد و قابلیت هضم مواد مغذی در مرغ‌های تخمگذار بود. در این تحقیق، از 105 قطعه مرغ تخم­گذار سویه­های ­لاین  w-36در سن 40 هفته در قالب طرح کاملاً تصادفی با 5 تیمار، 7 تکرار و 3 قطعه پرنده در هر تکرار استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره­ شاهد، جیره­ حاوی دانه جو بدون آنزیم، جیره حاوی دانه جو و م...

به منظور بررسی اثر منابع مختلف سلنیوم بر عملکرد، فراسنجه‌های خونی و قابلیت هضم مواد مغذی در جیره‌های غنی از پنبه‌دانه در گاو‌های شیرده هلشتاین انجام شد. 12 راس گاو هلشتاین با میانگین تولید 4 ± 40 کیلوگرم در قالب طرح مربع لاتین ادغام شده ناقص با 4 تیمار و3 تکرار به ازای هر تیمار مورد استفاده قرار گرفتند. آزمایش در 3 دوره 28 روزه اجرا شده و تیمار‌های آزمایشی شامل: 1 (جیره پایه محتوی 20% پنبه دانه...

این تحقیق به منظور تعیین اثرات استفاده از سبوس گندم، آنزیم و پروبیوتیک بر عملکرد، صفات کیفی تخم‌مرغ و فراسنجه‌های بیوشیمیایی و سطح سلول‌های خون مرغ‌های تخم‌گذار انجام گرفت. این آزمایش با  تعداد 384 قطعه مرغ‌تخم‌گذار سویه‌ های- لاین W36، در قالب طرح کاملاً تصادفی با آرایش فاکتوریل (2×2×2) با دو سطح سبوس گندم (صفر و 10 درصد)، دو سطح مولتی‌‌آنزیم کمبو فیتاز (صفر و 05/0 درصد) و دو سطح پروبیوتیک پروت...

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه عوامل تغذیه‌ای مؤثر بر مقدار کلسترول زرده تخم‌مرغ و تعیین بهترین و اقتصادی‌ترین روش کاهنده کلسترول تخم‌مرغ اجرا شد. آزمایش به مدت 90 روز بر روی 396 قطعه مرغ تخمگذار سویه Hy-Line W36 در سن 56 هفتگی با 11 تیمار غذایی و 4 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: جیره شاهد بر پایه ذرت و کنجاله سویا و جیره‌های حاوی سطوح 2 و 4 درصد پ...

به منظور تعیین اثر تزریق تستوسترون و هورمون رشد بر عملکرد مرغ تخمگذار و کیفیت تخم‌مرغ، آزمایشی به صورت یک طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 4 تکرار و 10 مرغ تخمگذار تجاری از نژاد های‌لاین W-36 در هر تکرار در سن 73 هفتگی (اواخر دوره تولید) اجرا شد. تیمارهای آزمایشی به شرح زیر بودند: تیمار اول (شاهد): تزریق 1 میلی­لیتر آب مقطر، تیمار دوم: تزریق 500 میکروگرم تستوسترون و 50 میکروگرم هورمون رشد به ازای ...

این تحقیق به منظور تعیین ارزش غذایی ویناس (پساب حاصل از فرآیند قندگیری ملاس) و اثر آن بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ مرغ تخم‌گذار تجاری سویه های‌لاین W-36 در فاز دوم تخم‌گذاری و در سن 70 هفتگی انجام گرفت. آزمایش در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با 216 قطعه مرغ تخم‌گذار در 6 تیمار ، 6 تکرار و 6 قطعه مرغ در هر تکرار اجرا شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل شش سطح ویناس (صفر، 3، 6، 9، 12 و 15 درصد) به مدت سه ماه ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود