اثر نانوذرات نقره و کلسیم بر طول عمر و برخی ویژگی‌های فیزیولوژیک گل بریده آلسترومریا رقم ’کنست کوکو‘

نویسندگان

  • صمدزاده, حامد گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، ایران
  • کامیاب, فرشته گروه مهندسی علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، واحد رفسنجان، دانشگاه ازاد اسلامی، رفسنجان، ایران
چکیده

The industry of cut flower production is a branch of modern agriculture nowadays. One of the problems in this industry is post-harvest wastes. This research was performed to evaluate the interaction of nano silver and nano calcium particles with four concentrations (0, 10, 20 and 40 mg/L) on the quality and vase life of Alstroemeria cut flowers, cv. ‘Konst Coco’, in a factorial experiment based on a completely randomized design with 3 replications. The recorded traits included morphological and physiological factors as: Flower vase life, relative fresh weight, solution uptake, total dissolved solids, total chlorophyll, ion leakage, ACC oxidase enzyme activity and microbial proliferation. Results revealed that all treatments increased flower vase life of Alstroemeria in comparison to control. The 40 mg/L concentration of calcium and silver nano particles treatment was the most effective treatment in increasing the vase life. This treatment increased the vase life about 14 days as compared to control. Evaluation of microbial proliferation showed that all treatments decreased microbial population in the solution and there were not any microbial proliferation in the treatments with 40 mg/L of silver nano particles until 15th day of the experiment. Other measured traits such as solution uptake and total dissolved solids were also increased by applying calcium and silver nano particles. Reduction of chlorophyll, ACC enzymes activity and ion leakage decreased significantly in all treatments as compared to control. Therefore, the results suggest that 40 mg/L nano silver particles and 40 mg/L nano calcium particles can be used commercially to extend the vase life and keep the quality of Alstroemeria cut flowers.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر برخی از اسانس های گیاهی و نانوذرات نقره بر عمر گلدانی گل بریده آلسترومریا رقم جامائیکا

چکیده : این آزمایش به منظور بررسی اثر اسانس های گیاهی آویشن شیرازی (zataria multiflora)، دارچین (cinnamomumzeylanicum)، مرزه (saturega hortensis) و میخک (zyzygium aromaticum) (هر کدام در دو غلظت 100 و 200 میلی گرم در لیترهمراه با ساکارز 2 درصد) و نانوذرات نقره (2، 4 و 6 میلی گرم در لیتر همراه با ساکارز 2 درصد) روی عمر گلجایی گل های بریده آلسترومریا رقم جاماییکا در آزمایشگاه فیزیولوژی پس از بردا...

15 صفحه اول

تأثیر اسانس‏های گیاهی و نانوذرات نقره بر ماندگاری گل ‏بریدنی آلسترومریا رقم سوکاری

به‌منظور بررسی اثر اسانس‏های گیاهی و نانوذرات نقره به‌عنوان ترکیبات ضد میکروبی در محلول‏های‏ نگهدارندة گل بریدنی آلسترومریا (SPP. Alstroemeria) رقم سوکاری، آزمایشی با 11 تیمار و 3 تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. در این پژوهش از اسانس‏های کارواکرول، تیمول و آویشن شیراز در غلظت‏های 50 و 100 میلی‏گرم در لیتر و نانوذرات نقره در غلظت‏های 5، 10 و 15 میلی‏گرم در لیتر به همراه ساکارز 3‌درصد اس...

متن کامل

پاسخ فیزیولوژیک گل بریده آلسترومریا (spp. alstroemeria) به اسانس های گیاهی و نانوذرات نقره

در این پژوهش با هدف بهبود ماندگاری گل و حفظ کیفیت ظاهری گل شاخه بریدنی آلسترومریا، اثر اسانس های کارواکرول، تیمول و آویشن شیراز در غلظت های 50 و 100 میلی گرم در لیتر و نانوذرات نقره در غلظت های 5، 10 و 15 میلی گرم در لیتر به همراه ساکارز 3% بررسی گردید. گل ها به مدت 24 ساعت با محلول های ذکر شده مورد تیمار کوتاه مدت قرار گرفتند. صفات مورفولوژیک شامل: ماندگاری گل، ماندگاری برگ، وزن تر نسبی، جذب آ...

15 صفحه اول

اثر نانوذرات نقره و سیلیکات سدیم بر عمر گلجایی و کیفیت گل شاخه بریده داوودی(Dendranthema grandiflorum L.)

Dendranthema grandiflorum L. is one of the widely cultivated flowers around the world for producing of cut flowers. Nanometer-sized silver particles are used in various applications as an anti-microbial compound. This experiment was carried out to study the effects of silver nanoparticles (0, 5, 10 and 20 mg/L) and sodium silicate (0, 50, 100 and 150 mg/L) on longevity and quality of cut chrysa...

متن کامل

اثر سیتوکینین ها، ساکارز و 8-HQS بر کیفیت و طول عمر گل های شاخه بریده رز رقم Red Gant

در این آزمایش اثر تیمارهای مختلفی شامل محلول نگهدارنده (200 میلی گرم در لیتر ماده8- HQS همراه با 20 گرم در لیتر ساکارز) به تنهایی یا در ترکیب با بنزیل آدنین (BA) و تیدیازورون (TDZ) به صورت تیمار کوتاه مدت (پالسی) یا افشانه (اسپری) بر صفات مرتبط با پیری و همچنین طول عمر گل های شاخه بریده رز رقم رد جانت بررسی شد. تیمارهای محلول نگهدارنده و همچنین BA به میزان 25 میلی مولار بصورت تیمار کوتاه مدت ب...

متن کامل

اثر نیترات نقره، تیمول، نانوذرات نقره سبز و کیتوزان بر عمر گلجایی گل شاخه بریدنی میخک رقم ’White Liberty‘

میخک یکی از مهم‌ترین و پر مصرف‌ترین گل‌های شاخه بریدنی جهان می‌باشد. در این پژوهشاثر کیتوزان، نانوذرات نقره سبز و اسانس تیمول در سه سطح 25 ، 50 و 100 میلی‌گرم در لیتر در مقایسه با ترکیب متداول نیترات نقره و شاهد (ساکارز 2 درصد) بر عمر گلجایی میخک رقم "WhiteLiberty" بررسی شد. تمامی تیمارها حاوی دو درصد ساکارز بودند. گل‌های شاخه بریدنی به مدت 24 ساعت در تیمارها قرار گرفتند و پس از آن با آب مقطر ج...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 3

صفحات  75- 89

تاریخ انتشار 2017-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022