× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثر نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید ناخالص شده با نیتروژن بر رده‌ی سلول سرطانی A-375 ملانومای انسانی

نویسندگان

  • شریفی, مریم دانشگاه آزاد اسلامی تهران
  • موسوی, سید محمد امین پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران
  • ناجی, طاهره دانشگاه آزاد اسلامی تهران

چکیده

Backgrounds and Objective: Titanium dioxide (TiO2) is a potent photosensitizer in photodynamic therapy (PDT) and is activated upon ultraviolet (UV) irradiation.The aim of this study was the assessment of the effect of nitrogen –nano doped of titanium dioxide in human A-375 melanoma cancer cell line. Materials and Methods: N-TiO2 nanoparticles were prepared by mechanical mixing of urea with TiO2 powder in a 4:1 weight ratio. A-375 cells were treated with different concentrations of N-TiO2 for various time intervals in the presence or absence of visible light. The growth and viability of A-375 cells were determined by means of trypan blue exclusion test and MTT assay, respectively. Acridine orange/Ethidium bromide double staining and DNA gel electrophoresis were applied to determine apoptosis. Results: The results showed that visible light activated N-TiO2 could induce growth inhibition in a dose (0.01-100 μg/ml ) and time dependent manner. In concentration of 0.5 μg/ml a significant difference was observed between the treated and the control samples.Decrease in viability was observed in 100 μg/ml concentration and the results of fluorescent microscopy showed  DNA fragmentation due to apoptotic cell death[G1]  at this concentration. Conclusion: Based on the anti-cancer effects of N-TiO2 on A-375 cells, further evaluation of these nanoparticles as a new photosensitizer in photocatalytic therapy of skin cancer can be proposed.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: تیتانیوم دی اکسید (tio2) یکی از حساسگرهای نوری قوی در فوتودینامیک تراپی (pdt) است که تحت اشعه ی فرابنفش (uv) فعال می گردد. هدف از این مطالعه بررسی اثر نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید ناخالص شده با نیتروژن بر رده ی سلولی a-375 ملانومای انسانی بود. روش بررسی: نانوذرات n-tio2 توسط مخلوط کردن مکانیکی اوره با پودر tio2 به نسبت 4 به 1 تهیه شدند. سلول های a-375 با غلظت های مختلف از n-tio2 در ...

در این تحقیق اثر افزایش آلایش نیتروژن در نانو لایه های TiO2 را روی خواص آبدوستی بررسی کردیم. نمونه‌ها به روش افشانه داغ تهیه شد. زمان باز‌پخت نمونه‌ها که نقش مهمی در ساختار نهایی نانو لایه‌ها دارد، 450 درجه سانتیگراد بود. مشاهده شد که خاصیت آبدوستی نمونه‌ها تحت نور فرابنفش، با افزایش درصد نیتروژن، افزایش می‌یابد. آبدوستی چهار نمونه آلاییده ت...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

در این پایان نامه اثر کاهش فتوکاتالیستی بر آب دوستی ورقه های اکسید گرافین بررسی می شود. ورقه های اکسید گرافین از طریق اکسید کردن گرافیت طبیعی و ورقه ورقه کردن آن تهیه شده و سپس در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در مدت زمان های مختلف تحت تابش اشعه فرابنفش قرار گرفتند. نتایج طیف سنجی های مرئی-فرابنفش و تبدیل فوریه- فروسرخ نشان داد که تابش فرابنفش در حضور نانوذرات دی اکسید تیتانیوم موجب کاهش گروه...

زمینه و هدف: نانوذرات دی اکسید تیتانیوم در سطح وسیعی در جهان کاربرد دارند. مطالعه­ی حاضر، برای ارزیابی مدت ماندگاری سمیت ریوی حاصل از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم انجام شد. روش بررسی: در این مطالعه تجربی 60 سر موش صحرایی نر در 3 گروه (هر گروه شامل 4 زیر گروه 5 سری) تقسیم شدند. حیوانات در زیر گروه­های اول، دوم و سوم هر یک از گروه­ها به ترتیب 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم از نانو ذرات و در زیر گ...