اثر هشت نوع پایه مرکبات بر عمر نگهداری میوه گریپ فروت رقم‌های مارش و رابی‌رد

نویسندگان

  • علی اکبر رامین
  • علی علیرضا نژاد
چکیده

تأثیر هشت نوع پایه مرکبات بر کیفیت میوه پس از برداشت و عمر نگهداری دو رقم گریپ فروت به نامهای مارش (سفید) و رابی رد (قرمز) به مدت 5 ماه در سردخانه در دمای 10 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85 درصد برای میوه‌های تولیدی از درختان 12 ساله، مورد بررسی قرار گرفت. میوه‌های گریپ فروت که بر روی پایه‌های: کلئوپاترا، کاریز سیترنج، ترویر سیترنج، سوینگل سیترملو، نارنج معمولی، ولکامرا لمون، آمبلیکارپا و نارنگی کینگ، پیوند شده بود در مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول (صفی‌آباد) مورد آزمایش قرار گرفتند. تأثیر رقم، پایه و اثر متقابل بین آنها بر عمر نگهداری میوه بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که پایه بطور معنی‌داری بر عمر نگهداری میوه پس از برداشت مؤثر است و بیشتر شاخص‌های اندازه‌گیری شده طی مدت نگهداری در انبار تحت تأثیر پایه قرار دارند. بدون توجه به تأثیر پایه، رقم تأثیر زیادی بر عمر نگهداری نداشته و تقریباً هر دو رقم مورد آزمایش تغییرات یکسانی نشان داده و در بیشتر موارد اختلافات بین دو رقم از نظر آماری معنی‌دار نبود. پس از پنج ماه نگهداری میوه در دمای ?C10 در سردخانه، درصد فساد میوه در میوه‌های پیوند شده بر پایه نارنگی کینگ بسیار زیاد ( 5 درصد) ولی کمترین فساد در میوه‌های تولیدی از هر دو رقم بر روی پایه ولکامرا (85/0 درصد) اندازه‌گیری شد. درصد کاهش وزن میوه پس از 5 ماه نگهداری در سردخانه در میوه‌های پیوندی روی پایه کلئوپاترا 15 درصد (بالاترین) و کمترین کاهش وزن در میوه‌های پیوندی از پایه ولکامرا (6 درصد)، اندازه‌گیری شد. در پایان مدت نگهداری در انبار، درصد کاهش در سایر شاخص‌های کیفی میوه از قبیل: حجم عصاره، کل مواد جامد قابل حل, اسید قابل سنجش و ویتامین C در میوه‌های حاصل از پایه ولکامرا، بسیار کم در مقایسه با سایر پایه‌ها، اندازه‌گیری شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر هشت نوع پایه مرکبات بر عمر نگهداری میوه گریپ فروت رقم های مارش و رابی رد

تأثیر هشت نوع پایه مرکبات بر کیفیت میوه پس از برداشت و عمر نگهداری دو رقم گریپ فروت به نامهای مارش (سفید) و رابی رد (قرمز) به مدت 5 ماه در سردخانه در دمای 10 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85 درصد برای میوه های تولیدی از درختان 12 ساله، مورد بررسی قرار گرفت. میوه های گریپ فروت که بر روی پایه های: کلئوپاترا، کاریز سیترنج، ترویر سیترنج، سوینگل سیترملو، نارنج معمولی، ولکامرا لمون، آمبلیکارپا و نارنگ...

متن کامل

اثرات آب گریپ فروت

آب میوه گریپ فروت به عنوان یک مکمل غذایی در درمان کمبود پتاسیم کاربرد دارد. پکتین موجود در آن عامل مؤثری در کاهش کلسترول خون و بهبود تدریجی عارضه سفت و سخت شدن عروق خونی است. سایر اثرات آن شامل القای تجمع گلبول‌های قرمز، کاهش هماتوکریت‏ها و اثرات احتمالی ضدسرطان است. یک یا نصف لیوان آب گریپ فروت می‏تواند به طور قابل ملاحظه‏ای موجب افزایش جذب و کاهش متابولیسم بسیاری از داروهای خوراکی متعار...

متن کامل

بررسی بیوانفوماتیکی ژن مقاومت به سویه آسیایی باکتری عامل بیماری میوه سبز مرکبات در گیاه گریپ فروت

بیماری میوه سبز مرکبات از جمله مهم‌ترین بیماری‌های باکتریایی مرکبات در مناطق جنوبی کشور است. با توجه به ماهیت بیماری، استفاده از ارقام مقاوم مناسب‌ترین راه­کار در جهت مبارزه با این بیماری است. اخیرا، مطالعه جامع برهمکنش میزبان-پاتوژن و شناسایی ژن­های دخیل در این برهمکنش، نشان داد که در گریپ ­فروت متحمل به این بیماری، بیان یک ژن آنالوگ مقاومت متعلق به خانواده Nucleotide Binding Site- Leucien-Ric...

متن کامل

بررسی بیوانفوماتیکی ژن مقاومت به سویه آسیایی باکتری عامل بیماری میوه سبز مرکبات در گیاه گریپ فروت

بیماری میوه سبز مرکبات از جمله مهم ترین بیماری های باکتریایی مرکبات در مناطق جنوبی کشور است. با توجه به ماهیت بیماری، استفاده از ارقام مقاوم مناسب ترین راه­کار در جهت مبارزه با این بیماری است. اخیرا، مطالعه جامع برهمکنش میزبان-پاتوژن و شناسایی ژن­های دخیل در این برهمکنش، نشان داد که در گریپ ­فروت متحمل به این بیماری، بیان یک ژن آنالوگ مقاومت متعلق به خانواده nucleotide binding site- leucien-ric...

متن کامل

بررسی اثر جایگزینی آرد با فیبر گریپ فروت بر خصوصیات شیمیایی و حسی کلوچه

مصرف فیبر های رژیمی مزایایی سلامتی بخش از قبیل کاهش خطر بیماری های عروق کرونر قلب، سرطان و دیابت را ارئه می دهد. از این رو توجه زیادی از سوی دانشمندان و صنعت غذا دریافت کرده است. در این مطالعه اثر فیبر گریپ فروت در سه سطح 25/0، 5/0 و 1 درصد به عنوان جایگزین آردگندم بر ویژگی های کیفی کلوچه به منظور تولید کلوچه فراسودمند با میزان کالری کمتر مورد بررسی قرار گرفت. لذا تاثیر فیبر گریپ فروت بر خصوصیا...

متن کامل

اثرات آب گریپ فروت

آب میوه گریپ فروت به عنوان یک مکمل غذایی در درمان کمبود پتاسیم کاربرد دارد. پکتین موجود در آن عامل مؤثری در کاهش کلسترول خون و بهبود تدریجی عارضه سفت و سخت شدن عروق خونی است. سایر اثرات آن شامل القای تجمع گلبول های قرمز، کاهش هماتوکریت‏ها و اثرات احتمالی ضدسرطان است. یک یا نصف لیوان آب گریپ فروت می‏تواند به طور قابل ملاحظه‏ای موجب افزایش جذب و کاهش متابولیسم بسیاری از داروهای خوراکی متعارف شود....

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 37  شماره 3

صفحات  -

تاریخ انتشار 2006-05-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023