اثر ورمی کمپوست و پیت ماس بر صفات مورفولوژیکی و کیفی قارچ دکمه‌ای

نویسندگان

  • رحیم برزگر گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران
چکیده

از عوامل مهم تولیدی قارچ دکمه‌ای، خاک پوششی است که تأثیر مهمی بر اندازه و عملکرد آن دارد. با توجه به دسترسی آسان به ورمی‌کمپوست، پژوهش حاضر در جهت جایگزینی پیت ماس با ورمی‌کمپوست تهیه ‌شده از کود دامی، در قالب طرح کاملاً تصادفی در ۳ تکرار انجام شد. تیمارها شامل T1: ورمی کمپوست + پرلیت + پیت (2: 1: 1)، T2: ورمی کمپوست + پرلیت + پیت (2:1:1)، T3: ورمی‌کمپوست + پرلیت + پیت (5/0: 5/0: 3) T4: ورمی کمپوست + پیت (2:2)، T5: ورمی کمپوست + پرلیت + پیت (1:3)، T6: ورمی کمپوست + پیت (3:1)، T7: ورمی کمپوست + پرلیت (2:2)، T8: شاهد، T9: پیت ماس هلندی؛ بودند. بعد از اتمام رشد، قارچ‌های تولیدی در 3 گروه تقسیم شدند: 1-قارچ‌هایی باکیفیت بالا (درجه 1). 2- قارچ‌هایی که فاقد پرده بوده و بازارپسندی کمتری نسبت به قارچ‌های درجه 1 داشتند (درجه 2). 3- قارچ‌های غیرقابل فروش که دارای معایبی در شکل و ظاهر بودند (درجه 3). نتایج نشان داد که تیمارT2 (ورمی+ پرلیت + پیت با نسبت 2:1:1) و T9 (پیت ماس هلندی)، به‌ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین تعداد و عملکرد قارچ درجه 1 را داشتند. از نظر تعداد و عملکرد قارچ درجه 2، تیمار T3و T7 به‌ترتیب بیش‌ترین و کمترین تعداد و عملکرد قارچ درجه 2 را به خود اختصاص دادند. بیشترین درصد پروتئین در تیمار T3 بدست آمد که با توجه به آن‌که از نظر تعداد و عملکرد قارچ نیز در حد بالایی بود این تیمار به عنوان بهترین تیمار معرفی گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر سطوح مختلف ورمی کمپوست بر برخی صفات کمی و کیفی گل سوسن هیبرید LA

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی‌کمپوست بر ویژگی­های کمی و کیفی گل سوسن (Lilium longiflorum) هیبرید LA رقم Dynamix، در قالب طرح کاملاً تصادفی با پنج تیمار و سه تکرار اجرا شد. تیمار­ها شامل صفر (تیمار شاهد)، 20، 35، 50 و 65 درصد حجمی ورمی‌کمپوست در بستر کشت حاوی 70 درصد کوکوپیت و 30 درصد پرلیت بود که در شرایط گلخانه­ای انجام شد. گل­های شاخه بریدنی تیمار­های مختلف پس ...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر سطوح تنش شوری بر صفات کمی و کیفی ارقام مختلف کلزا در شرایط کاربرد ورمی کمپوست

سابقه و هدف: در مناطق خشک و نیمه خشک دنیا، فشار زیادی برای استفاده از آب‌های لب شور در آبیاری گیاهان وجود دارد. در نتیجه شناسایی گیاهان و ارقام مقاوم به شوری مورد نیاز می‌باشد. سودمندی ورمی‌کمپوست در کاهش اثرات زیان‌بار شوری در برخی گیاهان گزارش گردیده است. مواد و روش‌ها: به منظور بررسی اثر 4 سطح شوری آب آبیاری (شامل 15/1، 4، 7 و 10 دسی‌زیمنس بر متر) بر صفات کمی و کیفی چهار رقم کلزا (شامل سه رق...

متن کامل

تولید ورمی کمپوست از ضایعات بستر قارچ دکمه ای و غنی سازی و اصلاح آن به عنوان جایگزین پیت ماس جهت تولید نشاء فلفل دلمه ای

در حال حاضر پیت ماس به دلیل دارا بودن خصوصیاتی از قبیل ظرفیت نگهداری آب، تبادل کاتیونی بالا و وزن حجمی کم به عنوان یکی از اجزاء اصلی بسترهای کاشت مورد استفاده قرار می گیرد، اما به دلیل بالا بودن هزینه، بسیاری از محققین در جستجوی یافتن موادی هستند که جایگزین پیت ماس شوند. در کشور ما نیز به دلیل وارداتی بودن پیت ماس یافتن جایگزین مناسب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از جهت دیگر با رشد سریع جمعیت،...

15 صفحه اول

ارزیابی نسبت مناسب ماسه، پوسته برنج و کمپوست قارچ بر صفات کیفی چمن قطعه‌ای

چمن‌ها در کنترل فرسایش بادی و آبی خاک مؤثرند و باعث جذب گرد و غبار و افزایش اکسیژن هوا گشته و در کاهش آلودگی‌های صوتی و نورِ خیره‌کننده‌ خورشید، نقش مهمی دارند. هدف از انجام این پژوهش، بررسی شرایط بهینه تولید چمن قطعه‌ای و انتخاب بهترین بستر کاشت در شهرستان گرگان بود. برای اجرای این تحقیق از طرح پایه‌ی بلوک‌های کامل تصادفی استفاده شد و در هشت تیمار با چهار تکرار انجام گرفت. در پژوهش حاضر، اثر چه...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره 35

صفحات  189- 197

تاریخ انتشار 2019-01-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022