× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثر پنبه تراریخته بر برخی از پارامترهای زیستی و فیزیولوژیکی Helicoverpa armigera (Hϋbner) (Lepidoptera: Noctuidae)

نویسندگان

  • احمد عاشوری 3- گروه گیاهپزشکی، دانشکده علوم مهندسی کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج
  • شیما رحمانی گروه حشره شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،
  • علیرضا بندانی دانشیار گروه گیاهپزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

کرم غوزه Helicoverpa armigera (Hϋbner) (Lepidoptera: Noctuidae)  آفتی همه جایی و پلی­ فاژ است که به بسیاری از گونه­ های گیاهی از جمله پنبه خسارت می­ زند. کاربرد پنبه تراریخته، از جمله راه­ های جایگزین کنترل این آفت به جای استفاده از آفت­کش ­های شیمیایی است. در بررسی حاضر، اثر پنبه تراریخته کوکر، حاوی ژن cry1Ab بر زیست شناسی و فعالیت آنزیم پروتئاز گوارشی کرم غوزه در آزمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد مرگ و میر لارو سن دو در تیمار پنبه تراریخته 68 درصد و در تیمار شاهد 6 درصد است. همچنین وزن لاروهای سنین مختلف در تیمار پنبه تراریخته، به طور معنی­ داری کمتر و طول دوره زندگی آنها نسبت به شاهد بیشتر بود. بعلاوه، فعالیت پروتئاز کل گوارشی و  آنزیم­ های تریپسین و کیموتریپسین، به ترتیب از سن دو به بعد و سنین پنج و شش لاروی پس از تغذیه از پنبه تراریخته نسبت به شاهد کاهش معنی­ داری را نشان داد. بنابراین، گیاه پنبه تراریخته کوکر، با به جای گذاشتن تأثیرات منفی معنی ­داری بر طول زندگی آفت، می‌تواند در مطالعات آتی برای استفاده در مدیریت کرم غوزه پنبه مورد توجه واقع شود.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

کرم غوزه‌ی پنبه Helicoverpa armigera  آفت جدی محصولات مختلف کشاورزی در ایران و سایر نقاط جهان است. تاثیر هیبریدهای مختلف ذرت شامل SC700، SC704، SC500، DC370 و SC260 در قالب رژیم غذایی مصنوعی روی پارامترهای رشد جمعیت H. armigera در اتاقک رشد (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد.نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) روی هیبریدهای مختلف از 0/1039 ...

سطح زیان اقتصادی کرم قوزه پنبه Helicoverpa armigera Hb. روی پنبه رقم ساحل طی سال­های 1378-1379در گرگان مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایشات سطوح آلودگی0، 2، 3، 4، 6 و 8 لارو ریز کرم قوزه پنبه به‌ازای صد اندام زایشی، در سه نسل آفت، با رهاسازی آن­ها روی بوته‌های پنبه در مزرعه مطالعه گردید. اختلاف آماری معنی‌دار بین عملکرد در تیمارهای مورد بررسی در کلیه نسل­ها مشاهده شد. در نسل اول سطح...

کرم غوزه ی پنبه helicoverpa armigera  آفت جدی محصولات مختلف کشاورزی در ایران و سایر نقاط جهان است. تاثیر هیبریدهای مختلف ذرت شامل sc700، sc704، sc500، dc370 و sc260 در قالب رژیم غذایی مصنوعی روی پارامترهای رشد جمعیت h. armigera در اتاقک رشد (دمای 1±25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5±65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد.نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) روی هیبریدهای مختلف از 0/1039 ...

عوامل متعدد طبیعی مانند آتشفشان، آب چشمه ­ها، فرسایش و فعالیت­ های انسانی همچون استخراج از معادن، احتراق سوخت­ های فسیلی و کشاورزی سبب تجمع فلزات سنگین در خاک و انتقال این فلزات به گیاهان می­ شود. در بین فلزات سنگین، روی به عنوانی فلزی ضروری به حساب می ­آید. در این تحقیق تاثیر غلظت­ های میانه از این فلز (25، 50 و 100 میلی­ گرم/ کیلوگرم ماده غذایی) بر سامانه ایمنی سلولی کرم قوزه پنبه مورد بررسی ...