اثر پهنای باند لیزر بر توان آستانه پدیده‌های غیرخطی در لیزرهای فیبری پرتوان

ثبت نشده
چکیده

در این مقاله، یک لیزر فیبری دوغلافی آلاییده به ایتربیم در بستر سیلیکا با در نظر گرفتن پدیده‌های غیرخطی پراکندگی القایی بریلوئین و رامان در رژیم توان‌های بالا به روش عددی مدل‌سازی شده است. شبیه‌سازی به کمک معادلات آهنگ لیزر به همراه معادلات جفت شده امواج استوکس پیشرونده و پسرونده صورت گرفته است. نتایج نشان می‌دهند که با تغییر پهنای باند لیزر از nm 15 به nm 10، آستانه اثر غیرخطی رامان نسبت به بریلوئین پیشی می‌گیرد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار)

در این مقاله، به بررسی تجربی اثر خنک‎سازی محیط بهره بر عملکرد لیزر فیبری و پارامترهای مختلف آن شامل توان خروجی، بازده، طول‎موج مرکزی و نیز پهنای باند طیفی پرداخته‌شده است. سامانه همدوس به کار گرفته‎شده، یک لیزر فیـبری دوغلافی Yb:silica موج پیوسته تک مد با بیشینه توان خروجی W 10 است که باریکه خروجی در قلــه nm 51/1082 با پهنـای طیفی nm 7/1 در دمای محیط را داراست. به‌منظور خنک‎سازی لیزر، محیط بهر...

متن کامل

بررسی عوامل مؤثر بر توان آستانه‎ پراکندگی القایی بریلویین در لیزرهای فیبر نوری پرتوان

:در این مقاله، یک لیزر فیبر نوری دوغلافی آلاییده به ایتربیم در بستر سیلیکا با در نظر گرفتن پدیده غیرخطی پراکندگی القایی بریلویین در رژیم توان‎های بالا مدل‎سازی شده است. به‌منظور بهبود عملکرد و افزایش بازده لیزر، تأثیر پارامترهای مختلف کاواک شامل طول محیط بهره، قطر مغزی فیبر، غلظت مواد آلاینده و ضریب بازتاب آینه خروجی بر توان آستانه بریلویین موردبررسی قرارگرفته است.

متن کامل

پراکندگی رامان القایی در لیزرهای فیبر نوری پرتوان (مریم ایلچی)

در این مقاله، پدیده غیرخطی پراکندگی رامان القایی (SRS) در لیزرهای فیبری دوغلافی موج پیوسته آلاییده به ایتربیم (Yb) توان بالا تحت دمش یکسویه از ابتدای فیبر به صورت عددی شبیه ‎سازی شده است. به ‌منظور تعیین شرایط بهینه عملکرد لیزر و افزایش بازده آن، تأثیر پارامترهای مختلف کاواک شامل طول محیط بهره، قطر مغزی فیبر، غلظت مواد آلاییده و نیز ضریب بازتاب آینه خروجی بر توان آستانه امواج استوکس پیش‎رونده و...

متن کامل

شبیه‌سازی پراکندگی رامان القایی در لیزر فیبری پرتوان دوغلافی آلائیده با ایتربیوم (مسلم جوادی منش، مهدی قائد رحمتی، جعفر بختیار شوهانی، جلال جلالی، مجتبی رحیمی، هادی نوذری و محمد هاشمی)

در این پژوهش با حل معادلات نرخ، اثر پراکندگی رامان القایی (SRS) در لیزر فیبری پیوسته پرتوان دوغلافی آلائیده با ایتربیوم بررسی شده است. نتایج شبیه‌سازی نشان می‌دهد که با کاهش طول فیبر، کاهش بازتابندگی آینه عقب لیزر، کاهش غلظت یون آلاینده، کاهش طول‌موج پمپ، افزایش طول‌موج سیگنال و همچنین افزایش قطر هسته‌ی فیبر، آستانه توان پمپ برای تولید SRS  افزایش می‌یابد. با بررسی نحوه‌ی پمپاژ و تاثیر آن بر آس...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 33

صفحات  60- 70

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021