اثر پوشش خوراکی آلژینات‌سدیم بر ماندگاری میوه توت‌فرنگی رقم گاویوتا (Fragaria ananassa)

نویسندگان

  • سولماز پورعزیز دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
  • فاطمه ناظوری استادیار، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان
چکیده

مصرف توت‎فرنگی تازه به‌دلیل داشتن ویتامین، فنل، آنتوسیانین‌ و دیگر مواد پاداکسنده که در پیشگیری از سرطان و بیماری‌های مختلف مؤثر است افزایش بسیاری داشته، ولی کاهش ویژگی‌های کمی و کیفی این محصول در طی نگهداری و عرضه به بازار، یکی از چالش‌های مهم محسوب می‌شود. استفاده از فیلم‌ها و پوشش‌های خوراکی، به­دلیل دارا بودن مواد طبیعی و عدم ایجاد آلودگی‌های زیست‌محیطی، رو به گسترش است و نتایج مثبتی ازجمله کاهش افت وزن، سرعت رسیدن، حفظ رنگ و خواص حسی و ظاهری میوه‌ها و سبزی‌ها را به­دنبال داشته است. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر پوشش خوراکی آلژینات­سدیم بر ماندگاری میوه توت‌فرنگی نگهداری­شده در دمای 1±4 درجه سلسیوس انجام گرفت. تیمارها شامل شاهد (آب مقطر)، آلژینات­سدیم یک، دو و سه درصد و دوره انبارمانی به­مدت 7 و 14 روز با 4 تکرار تهیه شدند. طی انبارمانی، شاخص‌های درخشندگی، کروما، میزان سفتی، اسید کل، ویتامین‌ث، فنل، فعالیت پاداکسندگی و آنتوسیانین کاهش یافت؛ اما کاربرد پوشش، سبب حفظ این شاخص‌ها گردید؛ به‌طوری‌که در بین تیمارهای این آزمایش، تیمار آلژینات دو درصد تأثیر بیشتری در حفظ این صفات داشت؛ علاوه بر این، با گذشت زمان انبارمانی، فعالیت آنزیم پلی­فنل­ اکسیداز، کاهش وزن و pH افزایش یافت. کاربرد پوشش خوراکی آلژینات­سدیم دو درصد تا 14 روز سبب حفظ سطوح پایین‌تر pH و فعالیت آنزیم پلی­فنل­ اکسیداز شده و کاهش وزن را نیز به‌طور مؤثری کنترل نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کاربرد کودهای آلی در کشت بدون خاک بر ماندگاری پس از برداشت میوه توت‌فرنگی (Fragaria ×ananassa Duch. cv. Camarosa)

  Growing media could affect quality and shelf life of strawberry fruits. In the present study, effect of seven growing media including a control medium (50% cocopeat + 50% perlite v/v ), and media supplemented with either 10, 20 and 40% of vermicompost or cattle manure in a completely randomized design with three replications was studied on postharvest quality and shelf life extension of Camar...

متن کامل

بررسی اثر نفتالن استیک اسید (NAA) وآبسیزیک اسید (ABA) بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva) و رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros)

این تحقیق به‌منظور مطالعه اثرات تیمار الفا نفتالن استیک اسید و آبسیزیک اسید به‌طور همزمان روی برخی پارامتر‌های کیفی و کمی دو رقم توت فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار هورمون آلفا نفتالن استیک اسید در سه سطح 50 ، 100 و 150 پی‌پی‌ام و آبسیزیک اسید در سه سطح 5/2، 5 و 10 پی‌پی‌ام بودند. نمونه‌ها به شکل گلدانی در سه ردیف چهارتای...

متن کامل

بررسی اثر نفتالن استیک اسید (NAA) وآبسیزیک اسید (ABA) بر کیفیت و کمیت میوه توت فرنگی رقم سلوا (Fragaria ananassa cv. Selva) و رقم پاروس (Fragaria ananassa cv. Paros)

این تحقیق به‌منظور مطالعه اثرات تیمار الفا نفتالن استیک اسید و آبسیزیک اسید به‌طور همزمان روی برخی پارامتر‌های کیفی و کمی دو رقم توت فرنگی صورت گرفت. آزمایش بر پایه فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمارها شامل تیمار هورمون آلفا نفتالن استیک اسید در سه سطح 50 ، 100 و 150 پی‌پی‌ام و آبسیزیک اسید در سه سطح 5/2، 5 و 10 پی‌پی‌ام بودند. نمونه‌ها به شکل گلدانی در سه ردیف چهارتای...

متن کامل

اثر رقم، نوع محیط کشت و ترکیب هورمونی آن بر کشت بساک توت‌فرنگی (.Fragaria × ananassa Duch)

Production of haploid plants is an efficiant method in plant breeding programs, genetics and cytogenetics studies. Effects of cultivar, medium and plant growth regulators were investigated on anther culture of strawberry. This study was carried out using two commercial cultivars of satrawberry (Selva and Paros), three medium (MS, H1 and N6) and different concentrations of IAA and BAP as factori...

متن کامل

Chlorophyll fluorescence in two strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cultivars Fluorescencja chlorofilu u dwóch odmian truskawki (Fragaria x ananassa Duch.)

The study of chlorophyll fluorescence (CF) parameters i.e.: Fo, Fm, Fv/Fm, Y, qP, qN, F’o, F’m was conducted in two strawberry cultivars ‘Honeoye’ and ‘Teresa’. Measurements of their values were done twice: in an early autumn and late spring. Fluorescence of five dark-adapted mature leaves derived from each cultivar was measured in the laboratory at room temperature with the use of a portable p...

متن کامل

بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت‌فرنگی (.Fragaria× ananassa Duch) با کاربرد اسید آمینه‌ها در سیستم کشت بدون خاک

Strawberry fruit has very short postharvest life because of its soft texture. To evaluate application effects of amino acids on Post-harvest life of Strawberry fruits, a factorial experiment was carried out based on completely randomized design in Research Greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad. Experimental treatments were three amino acids (Arginine, Glutamine and Alanine) at three leve...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 50  شماره 3

صفحات  515- 526

تاریخ انتشار 2019-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022