اثر چند قارچ کش روی بیماری بلاست برنج pyricularia oryzae Cav

نویسنده

  • محموداخوت
چکیده

جهت انتخاب سم موثر در مبارزه با بیماری بلاست برنج‘ آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی مشتمل بر 12 تیمار در 4 تکرار با استفاده از 5 نوع قارچکش د رمزرعه شالیکاری ایستگاه تحقیقات برنج آمل بمنظور تعیین اثر قارچ کش ها و دفعات سمپاشی در کاهش بیماری بلاست پیاده گردید. نظریه اینکه آلودگی بوته های برنج درمرحله خوشه دهی بیشترین خسارت را سبب می گردد. سمپاشیها از زمان ظهور خوشه در یک و دو نوبت بفاصله 15 روز روی بوته های برنج رقم موسی طارم که حساس به بیماری است. انجام شد. در موقع برداشت محصول‘ از میزان آلودگی خوشه ها یادداشت برداری ومحصول کرتهای برنج نیز توزین گردید. درصد آلودگی گردن خوشه های برنج در کرتهای سمپاشی شده در یک و دونوبت با قارچکشهای بنلیت‘ هینوزان‘ ای ال 291 ‘ تکتوپودر ‘ تکتو مایع و درکرتهای شاهد (آبپاشی در یک ودوبار) به ترتیب 31و 21‘ 37 و 33 ‘ 11و 6‘ 50 و30 ‘ 50و 28 ‘ 54 و 59 درصد بود. و در محاسبات آماری که روی تعداد بلاست گردن تیمارهای مختلف بعمل آمد‘ اختلاف معنی داری در سطح 1% مشاهده شد. کمترین آلودگی در کرتهای دوبار ویکبار سمپاشی با قارچکش ال 291 می باشد. هر چند وزن محصول برنج کرتهای مورد آزمایش متفاوت بود‘ ولی محاسبات آماری اختلاف معنی داری را نشان نداد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر چند قارچ کش روی بیماری بلاست برنج pyricularia oryzae cav

جهت انتخاب سم موثر در مبارزه با بیماری بلاست برنج‘ آزمایشی بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی مشتمل بر 12 تیمار در 4 تکرار با استفاده از 5 نوع قارچکش د رمزرعه شالیکاری ایستگاه تحقیقات برنج آمل بمنظور تعیین اثر قارچ کش ها و دفعات سمپاشی در کاهش بیماری بلاست پیاده گردید. نظریه اینکه آلودگی بوته های برنج درمرحله خوشه دهی بیشترین خسارت را سبب می گردد. سمپاشیها از زمان ظهور خوشه در یک و دو نوبت بفاصله 15...

متن کامل

بررسی تعداد هسته وسیتولوژی قارچ پلاست برنج pyricularia oryzae cav

تغییر در قدرت بیماری زائی قارچ مولد پلاست برنج p. orysae cav. بطریق مختلف صورت میگیرد که مهمترین آنها هتروکاریوز heterokaryodis و parasexuality میباشد. هتروکاریوز وجود دو یا بیش از دو هسته با ژنوتیپ های genot ypes مختلف در یک رشته hypha میباشد. گزارشهای مختلفی در مورد یک هسته ای یا چند هسته ای بودن این قارچ وجود دارد. برای شناخت این مسئله و اینکه یک هسته ای یا چند هسته ای بودن سلولهای میسلیوم ص...

15 صفحه اول

آثار نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست برنج

اثر نیتروژن وسیلیس روی بیماری بلاست وعملکرد محصول برنج رقم حسن سرایی در مزرعه به مدت دو سال مورد مطالعه قرار گرفت.سطوح ازت در این آزمایش0 ، 60 ، 90 و120 کیلوگرم (ازت خالص)درهکتار وبرای سرباره کوره های ذوب آهن که دارای34%Sio2 به عنوان منبع سیلیس بکار رفت،0 ، 300 ، 600 و900 کیلوگرم درهکتاربود.برای ارزیابی اثر این دوعنصر روی بیماری بلاست برنج،تعداد لکه های بلاست برگ در100 پنجه در مرحله قدکشیدن ساق...

متن کامل

بررسی اثر چند قارچکش روی بیماری بلاست برنج و تعیین زمان مناسب کاربرد آنها محموداخوت

1. در آزمایشی تاثیر قارچکشها بنومیل ‘ تری سیکلازل ‘ مانکوزب‘ ادیفونفوس و کاربندازیم دریکبار (درموقع پنجه زنی) و دوبار سمپاشی (مراحل پنجه زنی و ظهور خوشه) بصورت کرتهای خرد شده در طرح بلوکهای کاملا تصادفی روی بوته های برنج رقم حساس (موسی طارم) علیه بیماری بلاست برنج مورد بررسی قرا رگرفت . در یادداشت برداری از شدت بیماری درتیمارهای مختلف موقع برداشت ملاحظه گردید .کمترین آلودگی بلاست کردن درتیمار م...

متن کامل

مقاومت قارچ Pyricularia grisea sace عامل بیماری بلاست برنج به قارچکشهای ادی فنفوس و بنومیل در استان گیلان

بیماری بلاست در اثر PyRICULARIA GRISEA SACC بوجود می آید به علت اپیدمی شدن هر ساله و خسارتی که به ارقام محلی وارد می نماید به عنوان مهمترنی بیماری برنج در شمال ایران محسوب می شود قارچکشهای زیادی برای کنترل آن در گذشته مورد آزمایش قرار گرفته است که قارچکش بنومیل به مدت چندین سال و قارچکش ادی فنفوس از سال 1355 تاکنون بطور مداوم استفاده می شوند در این بررسی برگها و خوشه های برنج از مزارع نقاط مختل...

متن کامل

پویایی قارچ Pyricularia oryzae در دو مرحلۀ بلاست برگی و گردن خوشه برنج، بر اساس ارزیابی ساختار ژنتیک جمعیت‌ها در سطح ‏های برگ، پنجه و مزرعه

به‌منظور ارزیابی پویایی قارچ Pyricularia oryzaeدر دو مرحلۀ بلاست برگی و گردن خوشه برنج، ساختار ژنتیکی جمعیت‌ها برای 142 جدایه در یک مزرعه و در سه سطح با استفاده از نشانگر مولکولی SSR و پنج ترکیب آغازگر موردبررسی قرار گرفت. جدایه‌های موردپژوهش از دو مرحلۀ بلاست برگی و بلاست گردن خوشه و در سه سطح جمع‌آوری شدند. در سطح اول جدایه‌های به‌دست‌آمده از دو مرحلۀ بلاست برگی و بلاست گردن خوشه از یک مزرعه،...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3و4  شماره 0

صفحات  -

تاریخ انتشار 1989-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021