اثر کاربرد توأم ورمی کمپوست و کود گاوی بر رشد و گلدهی اطلسی (Petunia hybrida)

نویسندگان

چکیده

اطلسی یکی از رایج­ترین و مهمترین گل­های مورد استفاده در فضای سبز می­باشد. این تحقیق با هدف تعیین اثر ورمی کمپوست و کود گاوی بر رشد و گلدهی اطلسی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه صورت گرفت. در این تحقیق تأثیر کاربرد ترکیب ورمی کمپوست و تیمار کود گاوی در زمان کاشت و در سه سطح 15، 30 و 45% حجمی برای هر تیمار کودی بررسی شد. صفاتی مثل ارتفاع بوته، تعداد برگ، تعداد گل در بوته، قطر گل، وزن تر و خشک ساقه و ریشه سه ماه بعد از کاشت اندازه­گیری شد­ند. نتایج نشان دادند که کاربرد توأم کود گاوی و ورمی کمپوست زیر سطح 30% حجمی تأثیر معنی­داری در افزایش صفات مورفولوژیکی مورد اندازه­گیری نداشت. تیمارهای 30% و 45% از ورمی کمپوست در ترکیب با کود­ گاوی به میزان 45% به عنوان بهترین تیمار­ها  شناسایی شد و در تمام صفات مورد اندازه­گیری به جز تعداد برگ بین این دو تیمار اختلاف معنی­داری وجود نداشت. بنا­بر­این، با توجه به اهمیت کودهای آلی در نظام کشاورزی پایدار، کاربرد ترکیب توأم این دو کود به نسبت 30% حجمی ورمی کمپوست و 45% حجمی کود­ گاوی به منظور افزایش رشد رویشی و اندازه بوته و از طرف دیگر افزایش تعداد و اندازه گل­ها پیشنهاد می­شود تا شاید از مصرف بی­رویه کودهای شیمیایی و اثرات سوء آن­ها بر فضای سبز جلوگیری شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کاربرد توأم ورمی کمپوست و کود گاوی بر رشد و گلدهی اطلسی (petunia hybrida)

اطلسی یکی از رایج­ترین و مهمترین گل­های مورد استفاده در فضای سبز می­باشد. این تحقیق با هدف تعیین اثر ورمی کمپوست و کود گاوی بر رشد و گلدهی اطلسی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه صورت گرفت. در این تحقیق تأثیر کاربرد ترکیب ورمی کمپوست و تیمار کود گاوی در زمان کاشت و در سه سطح 15، 30 و 45% حجمی برای هر تیمار کودی بررسی شد. صفاتی مثل ارتفاع بوته،...

متن کامل

مقایسه‌ی تأثیر کود گاوی، ورمی کمپوست و آزولا بر رشد گیاه گلرنگ در خاک شور-سدیمی

سابقه و هدف: شور و سدیمی شدن خاک‌ها از مهم‌ترین عوامل تخریب اراضی، به‌ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک جهان به شمار می روند. خاک های شور- سدیمی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نامطلوبی دارند که باعث کاهش جذب عناصر غذایی توسط گیاهان و درنهایت افت رشد و عملکرد آن ها می‌گردد. کاربرد اصلاح کننده ها ازجمله مواد آلی، اغلب می‌تواند راهکاری مناسب در جهت اصلاح و بهبود باروری خاک های شور- سدیمی باشد. مو...

متن کامل

بررسی اثر کاربرد میکوریزا، ورمی کمپوست و کود فسفات زیستی بر گلدهی، عملکرد بیولوژیک و همزیستی ریشه، درگیاه دارویی رازیانه

به منظور بررسی اثر کودهای زیستی بر گلدهی، عملکرد بیولوژیک و درصد همزیستی ریشه با قارچ میکوریزا در گیاه دارویی رازیانه (Foeniculum vulgare Mill.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عاملی با استفاده از عامل های قارچ میکوریزایی (تلقیح و عدم تلقیح)، کود فسفات زیستی (0، 30 و 60 کیلوگرم در هکتار) و ورمی کمپوست (0، 5 و 10 تن در هکتار) در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با هیجده تیمار و سه تکرار و در دو س...

متن کامل

اثر سطوح مختلف کود ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر رشد و عملکرد اسانس زیره سبز

این آزمایش در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با 12 تیمار در چهار تکرار انجام شد. در این بررسی سه مقدار مختلف کود ورمی­کمپوست (10، 20 و30% حجم گلدان­ها) با چهار سطح کود ازت (0،50،100 و150 کیلوگرم در هکتار) مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر متقابل کود ورمی کمپوست و کود ازت در تمامی صفات به غیر از ارتفاع بوته، شاخص برداشت و درصد اسانس اختلاف معنی­داری وج...

متن کامل

مطالعه اثر تیمار سرب بر برخی شاخص‌های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی گیاه اطلسی (Petunia hybrida L.)

آلودگی فلزات سنگین یکی از مشکلات جدی در سراسر جهان است. در میان فلزات سنگین سرب یک آلاینده قوی است که به آسانی در خاک و رسوبات انباشته می‌گردد. این مطالعه به‌منظور بررسی اثرات سمیت سرب بر خصوصیات تکوینی و فیزیولوژیکی در اطلسی انجام شده است. بذور گیاه اطلسی در شرایط گلخانه‌ای کشت شدند و برای این منظور از غلظت‌های 400، 800 و 1200 میکرومول بر لیتر استات سرب استفاده شد. نتایج به‌دست آمده کاهش در در...

متن کامل

ارزیابی اثر بسترهای کشت حاوی ورمی‌کمپوست، کمپوست و کود دامی تحت شرایط تنش خشکی در گیاه اطلسی ایرانی (.Petunia spp)

به‌منظور بررسی اثر کودهای آلی بر جبران خسارت ناشی از تنش خشکی بر صفات موروفولوژیک و فیزیولوژیک توده اطلسی ایرانی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری، (آبیاری بر اساس 100 درصد ظرفیت زراعی به میزان 360 سی‌سی (D1)، 50 درصد ظرفیت زراعی به میزان 180 سی‌سی (D2) و 25 درصد ظرفیت زراعی به میزان 90 سی‌سی (D3)) و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 10  شماره ویژه نامه 2 - 2

صفحات  65- 73

تاریخ انتشار 2015-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022