اثر کاربرد ورمی‌‌کمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه کاهو

نویسندگان

  • رحیمه حسین پور کارشناس ارشد علوم خاک، گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری – ایران
  • سروش سالک گیلانی دانشجوی دکتری علوم خاک، دانشکدۀ کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد - ایران
  • مهدی قاجار سپانلو دانشیار گروه علوم خاک، دانشکدۀ علوم زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری - ایران
چکیده مقاله:

به‌منظور بررسی کاربرد ورمی‌کمپوست به‌صورت تلفیقی و جداگانه بر قابلیت جذب عناصر ریزمغذی در خاک و کاهو (Lactuca sativa L.)، آزمایشی سه‌ساله به‌صورت طرح کرت‌های خردشده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با دو عامل در سه تکرار، در مزرعۀ پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1387 انجام گرفت. عامل اصلی شش تیمار کودی شامل 1T (شاهد)، 2T (کود شیمیایی سولفات پتاسیم، سوپر فسفات تریپل هر یک به‌مقدار 75 و اوره 200 کیلوگرم در هکتار)، 3T (ورمی‌کمپوست 20 تن در هکتار + 50 درصد کود شیمیایی)، 4T (ورمی‌کمپوست 20 تن در هکتار)، 5T (ورمی‌کمپوست 40 تن در هکتار + 50 درصد کود شیمیایی) و 6T (ورمی‌کمپوست 40 تن در هکتار) و عامل فرعی نیز تفاوت کاربرد یکساله (1385)، دوساله (86-1385) و سه‌سالۀ (87-1385) تیمارهای کودی بودند. تیمارهای کودی بر غلظت عناصر آهن و روی قابل جذب خاک، آهن و روی ریشه و اندام هوایی کاهو و نیز بر عناصر مس و منگنز ریشۀ کاهو اثر معناداری داشت. اثر فاکتور فرعی نیز بر غلظت تمام عناصر ریزمغذی قابل جذب در خاک و اندام‌های گیاهی معنادار بود. همچنین برهمکنش بین نوع کود و مدت کوددهی بر غلظت آهن و روی قابل جذب خاک و غلظت آهن و روی اندام هوایی و نیز غلظت روی در ریشۀ کاهو اثر معناداری نشان داد. در مجموع، ورمی‌کمپوست 40 تن در هکتار در تلفیق با کود شیمیایی و نیز به‌صورت جداگانه، بیشترین افزایش غلظت عناصر ریزمغذی خاک و گیاه را به خود اختصاص داد.              

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کاربرد ورمی کمپوست بر غلظت عناصر ریزمغذی در خاک و گیاه کاهو( lactuca sativa l.)

به منظور بررسی کاربرد ورمی کمپوست به صورت تلفیقی و جداگانه بر قابلیت جذب عناصر ریزمغذی در خاک و کاهو (lactuca sativa l.)، آزمایشی سه ساله به صورت طرح کرت های خردشده در قالب بلوک های کامل تصادفی با دو عامل در سه تکرار، در مزرعۀ پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1387 انجام گرفت. عامل اصلی شش تیمار کودی شامل 1t (شاهد)، 2t (کود شیمیایی سولفات پتاسیم، سوپر فسفات تریپل هر یک به مق...

متن کامل

اثر تغذیه با نیتروژن و کاربرد برخی عناصر ریزمغذی بر میزان تولید بذر در گیاه آمارانت

هدف از این بررسی مطالعه تاثیر سطوح مختلف کود های نیتروژنه، آهن، روی و منگنز با تیمار های مختلف تقسیط کود بر عملکرد و کیفیت بذور آمارانت است. نتایج به­دست آمده از این بررسی نشان داد که سطوح مختلف کود نیتروژنه منجر به افزایش صفات مورد بررسی شد، بیشترین افزایش را در صفات کاربرد کود نیتروژنه، آهن و روی در مقادیر مطلوب و بیشتر از حد مطلوب مشاهده شد. در اکثر صفات مورد بررسی بین این دو سطح کودی در صفا...

متن کامل

تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج

به منظور بررسی تأثیر کاربرد درازمدت کمپوست زباله شهری و کود شیمیایی بر غلظت عناصر پرمصرف در خاک و گیاه برنج، آزمایشی در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در 3 تکرار و 14 تیمار کودی، در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در سال زراعی 1393 اجرا گردید. تیمارهای کودی شامل تیمار شاهد (بدون مصرف کود شیمیایی و کود آلی)، تیمار کودی (طبق آزمون خاک)، تیمارهای 15، 30 و 45 تن کمپوست زباله ...

متن کامل

اثر کاربرد منابع مختلف روی بر غلظت کادمیم و برخی عناصر کم مصرف در گیاه اسفناج در یک خاک آهکی

Cadmium (Cd) is a heavy metal which is toxic to human, plants and all other organisms. Among heavy metals, Cd mobility and phytoavailability in soils is of great concern due to the fact that even at low concentrations may cause toxicity. Thus its behavior in soils needs further investigation. A greenhouse experiment was carried out to examine the effect of Cd and two zinc (Zn) sources (sulfate ...

متن کامل

اثر تغذیه با نیتروژن و کاربرد برخی عناصر ریزمغذی بر میزان تولید بذر در گیاه آمارانت

هدف از این بررسی مطالعه تاثیر سطوح مختلف کود های نیتروژنه، آهن، روی و منگنز با تیمار های مختلف تقسیط کود بر عملکرد و کیفیت بذور آمارانت است. نتایج به­دست آمده از این بررسی نشان داد که سطوح مختلف کود نیتروژنه منجر به افزایش صفات مورد بررسی شد، بیشترین افزایش را در صفات کاربرد کود نیتروژنه، آهن و روی در مقادیر مطلوب و بیشتر از حد مطلوب مشاهده شد. در اکثر صفات مورد بررسی بین این دو سطح کودی در صفا...

متن کامل

کاربرد عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی

به­منظور بررسی اثر کاربرد عناصر ریزمغذی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه کلزا در شرایط تنش خشکی، این تحقیق در سال زراعی 97-1396 در شهرستان حمیدیه به­صورت کرت ­های خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در چهار تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تنش خشکی در دو سطح آبیاری مطلوب، قطع آبیاری در مرحله خورجین ­دهی در کرت­ های اصلی و محلول­ پاشی کود کامل ریزمغذی در چهار سطح شامل عدم محلول پاشی (شاهد)، و م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 17  شماره 3

صفحات  815- 826

تاریخ انتشار 2015-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023