اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی سلامتی و فراسنجه‌های خونی ـ ایمنی گوساله‌های شیرخوار

نویسندگان

  • علی نیکخواه
  • علی‌اصغر صادقی
  • محمد مرادی شهربابک
چکیده

در این مطالعه، از تعداد 30 رأس گوساله هلشتاین، یک روزه نر (13 رأس) و ماده (17 رأس)، در یک طرح کاملاً تصادفی، برای تعیین اثرات زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت1) روی جذب ایمونوگلوبولینها و ویتامین A، در آغوز ضریب روانی مدفوع و افزایش وزن گوساله‌ها استفاده گردید. کلینوپتیلولیت در سطوح صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 گرم به ازای هرکیلوگرم وزن زنده بدن در روز به آغوز و سپس شیرمصرفی اضافه گردید. در ساعات صفر، 4، 8، 16 و 24 پس از تولد با استفاده از لوله خلاءدار2 بدون ماده ضدانعقاد، از ورید وداج خونگیری بعمل آمد. ضریب روانی مدفوع روزانه (صبح و عصر) تعیین گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که کلینوپتیلولیت اثر معنی‌داری (01/0P

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی سلامتی و فراسنجه های خونی ـ ایمنی گوساله های شیرخوار

در این مطالعه، از تعداد 30 رأس گوساله هلشتاین، یک روزه نر (13 رأس) و ماده (17 رأس)، در یک طرح کاملاً تصادفی، برای تعیین اثرات زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت1) روی جذب ایمونوگلوبولینها و ویتامین a، در آغوز ضریب روانی مدفوع و افزایش وزن گوساله ها استفاده گردید. کلینوپتیلولیت در سطوح صفر، 5/0، 1، 5/1 و 2 گرم به ازای هرکیلوگرم وزن زنده بدن در روز به آغوز و سپس شیرمصرفی اضافه گردید. در ساعات صفر، 4، 8، ...

متن کامل

اثر کلینوپتیلولیت روی فراسنجههای شکمبهای گوسفند نژاد شال

برای مطالعه اثر نوع کلینوپتیلولیت روی فراسنجههای شکمبهای گوسفند، آزمایشی به صورت طرح مربع لاتین چرخشی متعادل شده با 4 رأس گوسفند نر بالغ فیستولا گذاری شده، 4 جیره و 4 دوره انجام گرفت. جیرههای غذایی حاوی 25 درصد علوفه (یونجه و کاه) و 75 درصد کنسانتره شامل: 1) شاهد، 2) شاهد + 4 درصد کلینوپتیلولیت نوع کلسیک، 3) شاهد، + 4 درصد کلینوپتیلولیت نوع پتاسیک و 4) شاهد + 2 درصد کلینوپتیلولیت نوع کلسیک و ...

متن کامل

اثر کلینوپتیلولیت روی فراسنجههای شکمبهای گوسفند نژاد شال

برای مطالعه اثر نوع کلینوپتیلولیت روی فراسنجههای شکمبهای گوسفند، آزمایشی به صورت طرح مربع لاتین چرخشی متعادل شده با 4 رأس گوسفند نر بالغ فیستولا گذاری شده، 4 جیره و 4 دوره انجام گرفت. جیرههای غذایی حاوی 25 درصد علوفه (یونجه و کاه) و 75 درصد کنسانتره شامل: 1) شاهد، 2) شاهد + 4 درصد کلینوپتیلولیت نوع کلسیک، 3) شاهد، + 4 درصد کلینوپتیلولیت نوع پتاسیک و 4) شاهد + 2 درصد کلینوپتیلولیت نوع کلسیک و ...

متن کامل

مطالعه اثر کاربرد کلینوپتیلولیت روی توان تولیدی بره های نر پرواری نژاد ورامینی

به منظور مطالعه اثر کاربرد ماده معدنی(کلینوپتیلولیت) یکی از زئولیت های طبیعی در تغذیه بره های نر پرواری ورامینی و اثر آن بر روی افزایش وزن ماده خشک مصرفی ضریب تبدیل خوراک و خصوصیات فیزیکی و شیمیایی لاشه آزمایشی با استفاده از 48 راس بره نر ورامینی با میانگین سن روز و متوسط وزن کیلوگرم به مدت 100 روز به طور انفرادی با جیره های حاوی 0 2 - 4- 6% کلینوپتیلولیت انجام شد.پس از خاتمه دوره آزمایش تمام ب...

متن کامل

اثر سطوح مختلف پروبیوتیک پروتکسین در جایگزین شیر بر عملکرد و فراسنجه‌های خونی بره‌های شیرخوار زل

سابقه و هدف: استفاده از پروبیوتیک‌ها به منظور افزایش عملکرد، بهبود وضعیت سلامت و تعدیل اکوسیستم شکمبه‌ دام‌های شیرخوار یک جایگزین مناسب برای آنتیبیوتیک‌ها محسوب می‌شود و سبب رشد و پرورش بره‌های سالم و پرتوان برای جایگزینی میش‌های مولد و قوچ‌های بالغ گله می‌گردد. همچنین پروبیوتیک‌ها (زیست‌یارها) می‌توانند راه حل مناسبی به منظور حفظ تعادل جمعیت میکروبی و بهبود شرایط تخمیر شکمبه، ارتقاء سیستم ایمن...

متن کامل

The study of relationship between the tension-making factors and mental health of Semnan nurses

هديكچ فده و هقباس : راتسرپ هفرح ي م رد سرتسارپ لغاشم ردص رد ي ب لغاشم نا تشاده ي نامرد و ي لـماوع و دراد رارـق سرتسا از ي لغش ي ددعتم ي ناور تملاس ي لغاش ي ا ن ي م رارق رطخ ضرعم رد ار هفرح ن ي دهد . فدـه اـب رـضاح شهوژپ سررب ي ت أ ث ي نت لماوع ر ي گد ي ناور تملاس رب از ي نانمس رهش ناراتسرپ دش ارجا . شور و داوم اه : رامآ هعماج ي زا دوب ترابع لك ي ر ناراتسرپ ه مس ي ب ي ناتسرام اه ي رهش هك ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 35  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2004-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023