اثر کاربرد کودهای آلی در کشت بدون خاک بر ماندگاری پس از برداشت میوه توت‌فرنگی (Fragaria ×ananassa Duch. cv. Camarosa)

نویسندگان

  • بیدکی, سمیرا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
چکیده

  Growing media could affect quality and shelf life of strawberry fruits. In the present study, effect of seven growing media including a control medium (50% cocopeat + 50% perlite v/v ), and media supplemented with either 10, 20 and 40% of vermicompost or cattle manure in a completely randomized design with three replications was studied on postharvest quality and shelf life extension of Camarosa strawberry fruits . Freshly picked strawberry fruits were submerged in 1 mM putrescine solution for 5 minutes and after being air-dried at room temperature, were kept in plastic containers at 4 ºC refrigerator. After 15 days, total soluble solids ( TSS), total acidity (TA), TSS/TA ratio, fruit firmness and the percentage of fruit weight loss were determined . The results of analysis of variance showed that growing media had significant effect on fruit firmness, TA, TSS, TSS/TA ratio and percentage of fruit weight loss. The lowest fruit weight loss (16.2%) belonged to 10% cattle manure medium and the highest weight loss (36%) was observed in control medium. The highest fruit TSS content (19.13%) was observed in the growing medium containing 40% vermicompost. Since soilless culture growing media of strawberry are pathogen-free, no fruit was rotted before or after the harvest. Therefore, by using organic fertilizers in growing media, not only there is no need to use chemical fungicides, but also it would be possible to increase postharvest shelf life of strawberry fruits.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهبود ماندگاری پس از برداشت میوه دو رقم توت‌فرنگی (.Fragaria× ananassa Duch) با کاربرد اسید آمینه‌ها در سیستم کشت بدون خاک

Strawberry fruit has very short postharvest life because of its soft texture. To evaluate application effects of amino acids on Post-harvest life of Strawberry fruits, a factorial experiment was carried out based on completely randomized design in Research Greenhouse of Ferdowsi University of Mashhad. Experimental treatments were three amino acids (Arginine, Glutamine and Alanine) at three leve...

متن کامل

بهره‏گیری از ورمی‏کمپوست و کوددهی پاییزه برای بهبود ویژگی‏های کیفی توتفرنگی رقم کاماروسا (Fragaria×ananassa Duch. cv. Camarosa) در کشت بدون خاک

به‌منظور بررسی اثر ورمی‏کمپوست و کوددهی پاییزه در کشت بدون خاک بر ویژگی‏های کیفی توت‏فرنگی رقم کاماروسا آزمایشی به‌صورت فاکتوریل بر‌پایة طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 زمان کوددهی شیمیایی (به کار نبردن کود، کوددهی پاییزه، بهاره و بهاره‏‌+ ‏پاییزه)، 3 سطح ورمی‏کمپوست (10، 20 و 40 درصد حجمی)، 3 سطح کود دامی (10، 20 و 40 درصد حجمی) و بستر شاهد (50 درصد پیت:50 درصد پرل...

متن کامل

بهره‏گیری از ورمی‏کمپوست و کوددهی پاییزه برای بهبود ویژگی‏های کیفی توتفرنگی رقم کاماروسا (fragaria×ananassa duch. cv. camarosa) در کشت بدون خاک

به منظور بررسی اثر ورمی‏کمپوست و کوددهی پاییزه در کشت بدون خاک بر ویژگی‏های کیفی توت‏فرنگی رقم کاماروسا آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایة طرح کاملاً تصادفی با 5 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایشی شامل 4 زمان کوددهی شیمیایی (به کار نبردن کود، کوددهی پاییزه، بهاره و بهاره‏ + ‏پاییزه)، 3 سطح ورمی‏کمپوست (10، 20 و 40 درصد حجمی)، 3 سطح کود دامی (10، 20 و 40 درصد حجمی) و بستر شاهد (50 درصد پیت:50 درصد پرل...

متن کامل

Bioactive Compounds and Antioxidant Capacity of Camarosa and Selva Strawberries (Fragaria x ananassa Duch.)

Strawberries represent an important source of bioactive compounds due to their vitamin C and phenolic compound levels, which present high antioxidant effects, beneficial for the maintenance of consumer's health. Argentina is the second largest strawberry producer in The Common Market of the Southern Cone (MERCOSUR), covering the main export destinations of Argentinian strawberries, i.e., Canada...

متن کامل

اثر استات کلسیم و اسانس میخک بر عمر پس از برداشت، خواص کمی و کیفی توت فرنگی رقم کاماروزا fragaria ananassa duch cv. camarosa

استفاده از ترکیبات طبیعی گیاهان با ویژگی ضدقارچی، ضدباکتریایی و آنتی¬اکسیدانی در کنترل ضایعات پس از برداشت محصولات باغی به ویژه کنترل پوسیدگی آن¬ها در حال گسترش است. توت¬فرنگی (fragaria ananasae)میوه¬ای است حساس، که به صورت کاملا رسیده برداشت شده و عمر انبارمانی کوتاهی دارد. در این پژوهش، اثر اسانس میخک ((syzygium aromaticum در چهار سطح 0، 200،300و400 ppmو استات کلسیم در سه سطح 0، 2و 5 درصد با ...

Chlorophyll fluorescence in two strawberry (Fragaria x ananassa Duch.) cultivars Fluorescencja chlorofilu u dwóch odmian truskawki (Fragaria x ananassa Duch.)

The study of chlorophyll fluorescence (CF) parameters i.e.: Fo, Fm, Fv/Fm, Y, qP, qN, F’o, F’m was conducted in two strawberry cultivars ‘Honeoye’ and ‘Teresa’. Measurements of their values were done twice: in an early autumn and late spring. Fluorescence of five dark-adapted mature leaves derived from each cultivar was measured in the laboratory at room temperature with the use of a portable p...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  107- 114

تاریخ انتشار 2014-07

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022