× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

اثر کیفیت زندگی بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران

نویسندگان

  • ســارا کاظمی گروه تربیت بدنی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد ، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر کیفیت زندگی کاری بر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران بود.. روش پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق، تمام کارمندان اداری کمیته ملی المپیک (88N=) بودند و نمونه به صورت کل شمار در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون (1973)، بی تفاوتی سازمانی دانایی فرد و همکاران (1385) و پرسشنامه فلات شغلی دونالد آلفرد (2008) بود که پایایی آن ها به ترتیب 87/0، 93/0 و 75/0 تعیین شد. برای روایی صوری و محتوایی از نظر خبرگان و برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای تحلیل داده ها و برازش مدل از مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS Smart استفاده شد.. یافته ها نشان داد، کیفیت زندگی بر دو متغیر فلات شغلی و بی تفاوتی سازمانی کارکنان تأثیر منفی و معکوسی دارد همچنین فلات شغلی بر بی تفاوتی سازمانی تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. در خصوص نقش میانجگری فلات شغلی بین دو متغیر کیفیت زندگی و بی تفاوتی سازمانی با توجه به معنادار بودن مسیرها می توان فلات شغلی را یک متغیر میانجی جزئی بین دو متغیر نامید. همچنین شاخص برازش مدل تدوین شده 740/0=GOF گزارش شد و مدل به عنوان مدلی قوی برازش گردید. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که سازمان ها از طریق بهبود برنامه های کیفیت زندگی کاری، شرایط را برای کاهش بی تفاوتی و فلات شغلی کارکنان در سازمان فراهم کنند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

هدف: تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش‌شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه‌ی آماری آن را کلیه‌ی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به تعداد 116 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری به علت محدود بودن جامعه آماری، برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، دو پرسشنامه فرهنگ س...

مقدمه:فرسودگی شغلی حالتی از خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی است که به دلیل فشار مداوم و مکرر هیجانی ناشی از برخورد فشرده و دراز مدت با مراجعان به وجود می آید. فرسودگی شغلی بر اثر استرس شدید، مداوم و کنترل شده و زمانی که تقاضای محیط شغلی بیش از توانایی های شخصی فرد برای سازگاری یا موفقیت باشد به وجود می آید. هدف این مقاله در بررسی اثربخشی فرسودگی شغلی در ابعاد خستگی عاطفی، عملکرد شخصی، مسخ شخصیت و درگ...

هدف: تحقیق حاضر با هدف تبیین رابطه بین فرهنگ سازمانی و کارآفرینی سازمانی در کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران انجام شد.روش شناسی: روش تحقیق توصیفی-همبستگی است. جامعه ی آماری آن را کلیه ی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران به تعداد 116 نفر تشکیل دادند. نمونه آماری به علت محدود بودن جامعه آماری، برابر با کل جامعه در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها، دو پرسشنامه فرهنگ س...

مقدمه:فرسودگی شغلی حالتی از خستگی جسمی، هیجانی و ذهنی است که به دلیل فشار مداوم و مکرر هیجانی ناشی از برخورد فشرده و دراز مدت با مراجعان به وجود می آید. فرسودگی شغلی بر اثر استرس شدید، مداوم و کنترل شده و زمانی که تقاضای محیط شغلی بیش از توانایی های شخصی فرد برای سازگاری یا موفقیت باشد به وجود می آید. هدف این مقاله در بررسی اثربخشی فرسودگی شغلی در ابعاد خستگی عاطفی، عملکرد شخصی، مسخ شخصیت و درگ...

چکیده هدف: هدف از این پژوهش تدوین راهبردهای کمیته ملی المپیک ایران است. روش شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان کمیته ملی المپیک، نخبگان ورزشی و مدیریتی و اعضای شورای راهبردی است (147 نفر) که بر اساس جدول مورگان، هشتاد نفر از مدیران و کارکنان، بیست نفر از نخبگان و تمامی اعضای شورای راهبردی (ده نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از نظرسنجی و جلسات راهبردی استفاده ...

چکیده هدف: هدف از این پژوهش تدوین راهبردهای کمیته ملی المپیک ایران است. روش شناسی: جامعه آماری تحقیق شامل مدیران و کارکنان کمیته ملی المپیک، نخبگان ورزشی و مدیریتی و اعضای شورای راهبردی است (147 نفر) که بر اساس جدول مورگان، هشتاد نفر از مدیران و کارکنان، بیست نفر از نخبگان و تمامی اعضای شورای راهبردی (ده نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از نظرسنجی و جلسات راهبردی استفاده ...