اثر pH محیط کشت و غلظت ساکارز بر جوانه‌زنی درون شیشه‌ای دانه گرده ارقام مختلف خرما (Phoenix dactylifera L.)

نویسندگان

  • سیدسمیح مرعشی استادیار پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز
  • مریم بروجردنیا ژنتیک و بهنژادی،پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، موسسه علوم باغبانی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران.
چکیده

جوانه­زنی درون شیشه­ای برای تعیین قدرت جوانه­زنی دانه گرده به­کار می­رود. در این مطالعه طی دو آزمایش مجزا، اثر سطوح مختلف pH (7/4، 7/5، 7/6 و 7/7) و ساکارز (صفر، 6، 10 و 14 درصد) محیط کشت بر جوانه­زنی درون شیشه‌ای دانه گرده در چهار رقم خرما (غنامی قرمز، سبزپرک، وردی و نر پاکوتاه) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. نتایج نشان داد که جوانه‌زنی دانه‌گرده ارقام مختلف خرما با افزایش pH محیط کشت از 7/4 تا 7/6 افزایش می­یابد، در صورتی‌که با قلیایی شدن محیط کشت (pH برابر 7/7) میزان جوانه­زنی کاهش یافت. بیشترین و کمترین  جوانه­زنی دانه گرده به ترتیب در ارقام غنامی قرمز (6/76%) و سبزپرک (3/57%) تحت شرایط pH بهینه (7/6) مشاهده شد. اثر غلظت ساکارز محیط کشت بر جوانه‌زنی دانه‌ گرده معنی‌دار بود، به­طوری‌که بیشترین درصد جوانه‌زنی دانه‌ گرده در غلظت شش درصد مشاهده شد و در ساکارز 10 و 14 درصد، جوانه­زنی دانه گرده در ارقام مختلف کاهش یافت. در بین ارقام مورد مطالعه، رقم نر پاکوتاه بیشترین درصد جوانه­زنی دانه گرده را در محیط ساکارز شش درصد نشان داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر غلظت‌های مختلف عناصر غذایی محیط کشت بر جوانه‌زنی درون شیشه‌ای دانه ‌گرده ارقام مختلف خرما (Phoenix dactylifera L.)

جوانه‌زنی درون شیشه‌ای تکنیکی موثر برای درک جنبه‌های اساسی و کاربردی بیولوژی دانه ‌گرده محسوب می‌شود. در این آزمایش، اثر غلظت‌های مختلف اسید بوریک (0، 50، 100 و 200 میلی­گرم در لیتر)، نیترات­ کلسیم (0، 100، 200 و 300 میلی­گرم در لیتر)، سولفات منیزیم (0، 100، 200 و 300 میلی­گرم در لیتر) و نیترات ­پتاسیم (0، 100، 200 و 300 میلی­گرم در لیتر) روی جوانه‌زنی درون شیشه ­ای 4 رقم خرما ( غنامی قرمز، نر ...

متن کامل

اثر آنتی‌بیوتیک، ساکارز و زغال فعال بر کنترل آلودگی باکتریایی، اندام‌زایی و قهوه‌ای شدن در کشت مریستم انتهایی نخل خرما (Phoenix dactylifera L.)

در  این تحقیق تأثیر آنتی‌بیوتیک‌های سفوتاکسیم و کلرآمفنیکل بر آلودگی باکتریایی و  قهوه‌ای شدن ریزنمونه‌های نخل خرما مورد بررسی قرار گرفت همچنین  اثر غلظت‌های مختلف ساکارز و زغال فعال بر اندام‎زایی و قهوه‌ای شدن ریزنمونه‌های این گیاه ارزیابی شد. در بخش اول این آزمایش مریستم انتهایی ساقه نخل خرما رقم استعمران، در محیط کشت MS‌حاوی سطوح مختلف آنتی بیوتیک­هایکلرآمفنیکل و سفوتاکسیم قرار گرفتند. در آز...

متن کامل

شناسایی اجزای شیمیایی اسانس طارونه در ارقام کالتی وار های مختلف خرما (phoenix dactylifera l)

در این تحقیق آنالیز و شناسایی اجزای شیمیایی اسانس طارونه های10 رقم از کولتیوارهای مختلف خرما شامل کبکاب، شاهانی، تورز، مگتی، قصب، گیونی، سیاه، حنائی ،پیاروم و شکری که از ایستگاه تحقیقات کشاورزی جهرم جمع آوری شده اند، به انجام رسیده است. در این مطالعه نمونه های اسانس به روش تقطیر با آب با به کارگیری سیستم کلونجر تهیه و پس از طی مراحل آبگیری به دستگاه کروماتوگراف گازی-طیف سنجی جرمی تزریق و بر اسا...

15 صفحه اول

اثر دما و مدت زمان نگهداری بر قوه نامیه دانه گرده ارقام مختلف خرما

ذخیره دانه گرده می­تواند باعث سهولت در مشکل زمان و مکان گرده‌افشانی دستی گردد. هدف اصلی، حفظ قوه ­نامیه دانه گرده است که بستگی زیادی به رقم و شرایط نگهداری دارد. در این آزمایش اثرات ارقام، درجه حرارت انبار و زمان نگهداری بر جوانه­زنی دانه گرده مورد مطالعه قرار گرفت. بدین‌منظور، تحقیقی در قالب یک آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح آزمایشی کاملاً تصادفی در سه تکرار جهت بررسی قوه ­­نامیه دانه گرده چهار رق...

متن کامل

بررسی ویژگی های کیفی و بیوشیمیایی ارقام منتخب خرما (phoenix dactylifera l.) در منطقه اهواز

خرما (phoenix dactylifera l) یکی از مهم¬ترین گیاهان باغی است. ایران با داشتن حدود 400 رقم، از جمله غنی¬ترین منابع ژرم پلاسم خرما در دنیا به¬شمار می¬آید. ترکیبات شیمیایی تشکیل دهنده میوه خرما به همراه برخی خصوصیات مورفولوژیکی اهمیت بسزایی در تعیین کیفیت تغذیه¬ای و تجاری این محصول دارد. پژوهش حاضر در سال زراعی 1392 در اهواز روی چهار رقم تجاری خرما شامل استعمران، برحی، دیری و زاهدی انجام گرفت. صفا...

15 صفحه اول

در رقم خرمای مضافتی (Phoneix dactylifera L.) ازدیاد گیاهچه‌های حاصل از کشت درون شیشه‌ای رویان

به منظور ارزیابی توان باززایی درون شیشه‌ای خرما (رقم مضافتی)، جنین بالغ از میوه‌های نارس جداسازی و در محیطهای کشت شامل MS حاوی هورمونهای رشد گیاهی (2,4-D)، 1/2-MS و MS فاقد هورمون کشت گردیدند. بیشترین درصد جوانه‏زنی جنین در محیط کشت 1/2-MS فاقد هورمونهای رشد مشاهده شد (24/69 %). جهت تحریک سلولهای مریستمی در ایجاد جوانه‏های نابه‏جا، ساقه نهالهای درون شیشه‌ای در منطقه یقه قطع و پس از تقسیم آنها ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  36- 42

تاریخ انتشار 2018-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021