احساس امنیت و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

نویسندگان

  • دلارام, معصومه
  • رئیسی, مرضیه
  • علیدوستی, معصومه
  • محمودی, محمد تقی
  • ملک پور, تیمور
چکیده

مقدمه و هدف: امنیت از نیازهای اساسی انسان به شمار می رود و با زوال آن آرامش خاطر انسان از بین می رود. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با احساس امنیت در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد انجام شد.مواد و روش ها: در این مطالعه توصیفی 200 دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد به روش تصادفی ساده وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر مشخصات دموگرافیک و سوالات سنجش احساس امنیت در 4 بعد بود. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد و سطح معناداری آزمون( 05/P<0) در نظر گرفته شد.نتایج: 127 نفر( 5/ 63 %) دانشجوی دختر و 73 نفر (5/ 36 %) پسر بودند میانگین و انحراف سن در دختران 47 / 2± 47 / 22 و در پسران 21/82±2/46 بود. احساس امنیت در سلامت جسم و احساس امنیت شغلی در دختران بطور معنی داری کمتر از پسران بود. بین سن و احساس امنیت شغلی ارتباط معنی دار و معکوس وجود داشت. بجز احساس امنیت در تعامل با دیگران، سایر ابعاد امنیت با ترم تحصیلی ارتباط معنی دار و معکوس داشتند( 001/P<0). سطح تحصیلات پدر با احساس امنیت عاطفی و احساس امنیت در تعامل با دیگران ارتباط معنی دار و مستقیم داشت ( 05/P<0).نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده احساس امنیت متوسط در دانشجویان بود و لزوم برنامه های آموزشی برای والدین جهت برقراری روابط بهتر با فرزندانشان را نشان می دهد همچنین از آنجا که با افزایش سن مهمترین معضل دانشجویان اشتغال می باشد توجه هرچه بیشتر مسئولین به اشتغال جوانان احساس می شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی انگیزه تحصیلی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

Introduction: Motivation is one of the most important issues affecting academic achievement. This study was designed to assess the degree of educational motivation and their related factors in students of Shahrekord University of Medical Sciences. Methods: In this in analytical cross-sectional study 261 students studying in Shahrekord University of Medical Science during 2014-2015 educational ...

متن کامل

احساس ذهنی بهزیستی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

زمینه و هدف: سلامت به‌عنوان یکی از‌ متاپارادایم‌های اصلی نظریه‌های بهداشتی در ‌کنار مفاهیم انسان و محیط قرار دارد. سلامت دارای ابعاد عینی ‌و ‌ذهنی است که متأسفانه به بعد ‌ذهنی آن‌ کمتر توجه شده است. ‌مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان احساس‌ ذهنی بهزیستی و عوامل مرتبط با آن در‌ دانشجویان انجام گرفته‌است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی است که روی 314 نفر از دانشجویا...

متن کامل

بررسی رابطه احساس غربت و عوامل مرتبط با شادکامی در دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی همدان

Background and objectives: Admission to university is an important event in the life of youth in every country. Homesickness is one of the most significant issues faced by university students during their education life. The present study aimed to determine the association between homesickness, happiness and the related factors in the dormitory students in Hamadan University of Medical Sciences...

متن کامل

احساس ذهنی بهزیستی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان

زمینه و هدف: سلامت به عنوان یکی از متاپارادایم های اصلی نظریه های بهداشتی در کنار مفاهیم انسان و محیط قرار دارد. سلامت دارای ابعاد عینی و ذهنی است که متأسفانه به بعد ذهنی آن کمتر توجه شده است. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان احساس ذهنی بهزیستی و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان انجام گرفته است. مواد و روش ها: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی است که روی 314 نفر از دانشجویان دانشگاه ...

متن کامل

اختلالات پاراسومنیا و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

چکیده زمینه: اختلال خواب یکی از مشکلات عمده سلامتی است، زیرا باعث نقص در کارکرد روزانه و افت عملکرد ذهنی و جسمی فرد می‌گردد. دوران دانشجویی با عوامل متعدد مختل کننده خواب نظیر ساعات طولانی درس و مطالعه، خوابگاهی بودن و ... همراه است که کارآیی و آموزش دانشجو را تحت تأثیر قرار می دهد. این مطالعه با هدف تعیین اختلالات پاراسومنیا و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل انجا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 1

صفحات  14- 18

تاریخ انتشار 2014-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021