ادراک اعضای هیأت علمی و دانشجویان پرستاری از شایستگی آموزشی استادان: یک مطالعه کیفی

نویسندگان

  • احمدی, فضل‌اله علوم پزشکی مازندران
  • جعفری, هدایت علوم پزشکی مازندران
  • کاظم‌نژاد, انوشیروان علوم پزشکی مازندران
چکیده

Background and purpose: One of the main goals of nursing education is training appropriate and efficient nurses. The purpose of this study was to discover the perceptions of nursing students and their teachers about professional competency of academic staff. Materials and methods: In this qualitative content-analysis approach study, the data were collected through unstructured in-depth interviews [30 individual and 1 focusing (Focus Group) interviews]. The participants were chosen using purposeful sampling from Mazandaran University of Medical Sciences, Iran, during July 2012 to June 2013. Formal or conventional qualitative content analysis was performed. Results: 11 categories and 4 themes were achieved. The themes included making the theoretical training efficient and useful (with 4 subthemes), gaining qualificative nursing science and skills (with 4 subthemes), making the clinical education efficient and effective for students (with 8 subthemes), and making the evaluation logical and objective (with 3 subthemes). Conclusion: This study found four basic themes of professional competency of academic staff and the indicators related to these features according to nursing students and their teachers' viewpoints. These findings can be used for designing evaluation and assessment tools for professional competency of academic staff.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ادراک اعضای هیأت علمی پرستاری از دانشگاه کارآمد

مقدمه: کیفیت فعالیت آموزش عالی در هر کشوری به چگونگی روند جریان امور در دانشگاه های آن بستگی دارد. برای کارآمدی دانشگاه در اجرای مأموریت‌ها و وظایف محوله، ویژگی‌هایی مشخص شده که می تواند ارزیابی دانشگاه بر اساس آن صورت پذیرد. پژوهش حاضر به منظور تبیین و کشف درک اعضای هیأت علمی از دانشگاه کارآمد طراحی و تدوین گردیده است. روش کار: در این پژوهش کیفی تحلیل محتوا شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها...

متن کامل

ادراک اعضای هیأت علمی پرستاری از دانشگاه کارآمد

مقدمه: کیفیت فعالیت آموزش عالی در هر کشوری به چگونگی روند جریان امور در دانشگاه های آن بستگی دارد. برای کارآمدی دانشگاه در اجرای مأموریت ها و وظایف محوله، ویژگی هایی مشخص شده که می تواند ارزیابی دانشگاه بر اساس آن صورت پذیرد. پژوهش حاضر به منظور تبیین و کشف درک اعضای هیأت علمی از دانشگاه کارآمد طراحی و تدوین گردیده است. روش کار: در این پژوهش کیفی تحلیل محتوا شش نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها...

متن کامل

تبیین انتظارات اعضای هیأت علمی دانشکده‌های پرستاری شهر تهران از مدیریت دانشکده: یک مطالعه کیفی

Background & Aim: Motivated faculty promotes nursing students&apos educational level which leads to community health promotion. Attempts should be made to recognize and analyze motivating factors including expectations. This qualitative study attempted to clarify expectations of faculty of Tehran nursing schools on management system. Methods & Materials: This was a qualitative study. The par...

متن کامل

وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیات علمی از دیدگاه دانشجویان پرستاری

اهداف: اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها که مسئولیت تعلیم و تربیت دانشجویان را بر عهده دارند باید از اصول اخلاق آموزشی آگاهی داشته باشند و برای توسعه این اصول در دانشگاه به‌طور مداوم تلاش نمایند. این پژوهش با هدف بررسی وضعیت اخلاق آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از دیدگاه دانشجویان انجام شد. روش‌ها: در این تحقیق توصیفی- پیمایشی در سال 1392، 96 نفر از دانشجویان رشته پرستاری دانشگاه علو...

متن کامل

بررسی مدل شایستگی اعضای هیأت علمی در محیط مجازی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان (بر اساس مدل آرمانر)

یکی از موضوعاتی که مدیران و مسئولان آموزش عالی باید به طور جدی به آن بیندیشند، دانشگاه مجازی و ارائۀ مدلی مناسب برای ایجاد آن و تحقق یادگیری الکترونیکی در آن است. نظام آموزش عالی، از طریق توسعه دانشگاه مجازی می تواند، دسترسی علاقه مندان به یادگیری را فارغ از قیود زمان و مکان، افزایش دهد، بلکه می تواند موضوعاتی چون توسعه راهبردهای جدید یادگیری، ارائه بهترین مطالب درسی، استفاده از بهترین اعضای هی...

متن کامل

مشارکت دانشجویان در تدریس از دیدگاه اعضای هیأت علمی: یک مطالعه کیفی

Introduction: Teaching is defined as a targeted action during the educational process which is designed, implemented and evaluated by the instructor. One of the most effective tricks that can lead to effective learning is the participation of students in teaching. This was a phenomenological study which aimed to explore the faculties’ perspectives about students’ participation in te...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 110

صفحات  2- 15

تاریخ انتشار 2014-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021