ارائة چارچوب ادراک قیمتی در مصرف‌کنندگان مختلف اقوام ایرانی

نویسندگان

  • محسن نظری دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران، ایران
  • هیرو عیسوی مدیریا بازکانی/ دانشکده مدیریت/ دانشگاه تهران/ تهران/ایران
چکیده مقاله:

مشتریان بر مبنای ادراک خود از قیمت، ویژگی‌های محصول و سایر عناصر آمیخته بازاریابی تصمیم می‌گیرند. بنابراین آنچه برای تصمیم‌گیران بازاریابی در سازمان‌ها اهمیت دارد، ادراک مشتریان از عناصر آمیخته بازاریابی از جمله قیمت‌های پیشنهادی است و نه واقعیت آن‌ها. پژوهش حاضر در صدد تبیین فرایند ادراک قیمت و بررسی متغیرهای اثرگذار بر ادراک قیمت در میان اقوام ایرانی و مقایسه‌ی آن با پیشینه تحقیق می-باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف در گروه تحقیقات توسعه‌ای قرار می‌گیرد. از نظر ماهیت داده‌ها و سبک تحلیل در گروه تحقیقات کیفی و با مصاحبه‌های عمیق با مشارکت‌کنندگان داده‌ها جمع‌آوری می‌شود. از منظر روش انجام پژوهش، تحلیلی – توصیفی است و داده‌های پژوهش با روش تحلیل محتوی، تحلیل می‌شوند. محیط پژوهش 3 قوم کرد، فارس و ترک می‌باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ادراک قیمتی مصرف‌کنندگان این اقوام متفاوت است و عامل این تفاوت تاثیر فرهنگ بر ادراک قیمتی آنها می‌باشد. از این پژوهش 80 کد، 14 مفهوم و 6 مقوله استخراج شده است. از 80 کد استخراج شده از مصاحبه‌ها قوم کرد در ایجاد 53 کد، قوم فارس در ایجاد 64 کد و قوم ترک در ایجاد 67 کد مشارکت داشته‌اند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائة چارچوب بررسی وضعیت بانک‌های ایرانی از لحاظ رقابت‌پذیری: به‌کارگیری پارادایم S-C-P

در ادبیات اقتصادی رویکردهای متنوعی به بحث عملکرد بنگاه‌ها وجود دارد. به طور کلی، این تئوری‌ها برای درک ماهیت و نقش راهبرد و اقدامات بنگاه در کسب مزیت رقابتی بسیار سودمندند. عمدة این نظریه‌‌ها عبارت‌اند از نظریة مبتنی بر منبع، توانمندی‌های پویا، تئوری کارآفرینی، تئوری‌های نئوکلاسیک، رویکرد سازمان صنعتی به رقابت بر اساس پارادایم، نگرش سازمان صنعتی جدید به رقابت با تأکید بر مدل‌های نظریة بازی، تئو...

متن کامل

ارائة چارچوب یادگیری از شکست کارآفرینان کارکشتة ایرانی با نگاهی فرایندی

بر اساس دیدگاه نوظهور خلق فرصت فرایند کارآفرینی بر اساس روش آزمون و خطا شکل می‌گیرد. شکست‌ها و ناکامی‌ها، که بخش مهمی از وقایع متداول در عرصة کارآفرینی محسوب می­شوند، در نگاه اول دردناک و هزینه­آفرین هستند، اما به اعتقاد بسیاری از صاحب‌نظران از روش‌های اساسی یادگیری کارآفرینان به‌شمار می‌روند؛ با وجود این، متأسفانه نگاهی نظام­مند، کل­نگر و شفاف در مورد چگونگی یادگیری از خطاها و شکست‌های کارآفری...

متن کامل

بازنمایی اقوام ایرانی در مجموعه‌های پربینندة تلویزیونی

این مقاله به‌دنبال شناخت نحوة بازنمایی مازنی‌ها در مجموعة تلویزیونی پایتخت و شناسایی رمزگان‌ها و کلیشه‌های مورد استفاده در این بازنمایی است. برای دستیابی به این هدف، 16 سکانس شاخص از مجموع سریال، انتخاب‌شده و مورد تحلیل نشانه‌شناختی قرار گرفتند. یافته‌ها نشان می‌دهند، سه دسته رمزگان‌های گفتار و گویش، پوشاک و گریم و حالت چهره و کنش، رمزگان‌های اصلی هستند که برای بازنمایی هویت قومی ...

متن کامل

نقش اسلام در خودشناسی ملی تاجیکان و اقوام ایرانی

در تکوین زبان فارسی دری، زبان کلاسیک مردم تاجیک و فارسی‌زبانان در سرزمین بخارا یا شرق ایران‌زمین تاریخی، سهم علمای عرب‌‌نژاد مسلمان بسیار زیاد است؛ زیرا آن‌ها با همدستی دانشمندان ایرانی‌نژاد از بین زبان‌های فارسی میانه، لهجة پارسی دری را برگزیده و در غنی کردن ذخیرة لغوی و ارتقای مقام و منزلت این زبان کوشش‌های بسیاری به خرج دادند که از این زبان در علم زبان‌شناسی با اصطلاح «فارسی نو» یاد می‌شود. ...

متن کامل

مقایسۀ هویت قومی و بهزیستی ذهنی در اقوام ایرانی

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ هویت قومی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان اقوام ایرانی انجام شد. جامعۀ ایرانی، اقوام متنوع و متکثری با ویژگی‌های خاصی دارد که بر روابط بین‌فردی، نگرش، سلامت و تربیت اعضای خانواده، خصوصاً جوانان، تأثیر می‌گذارد. به‌همین دلیل، این پژوهش وضعیت مؤلفه‌های مذکور را در بین اقوام ایرانی بررسی کرده است.روش: جامعۀ آماری این پژوهش، دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی تهران در سال تحصیل...

متن کامل

تعیین فراوانی آللی و ژنوتیپی ژن DDX25 در اقوام مختلف ایرانی

چکیده: زمینه و هدف: ژن DDX25 بر روی کروموزوم q24 11مستقر میباشد، 14 اگزون دارد و برای عملکرد بیضه ها و اسپرماتوژنز موثر است.فراوانی آللی ژن DDX25 در هر جمعیت ممکن است متفاوت باشد.این تفاوت میتواند در اثر فشارهای عوامل محیطی و جغرافیایی مناطق گوناگون باشد. این ژن اثراتی در روند گامتوژنز ایفا می کند واز آنجا که در کشور ایران توجه کمتری به این مساله و زمینه های علمی آن شده است، این تحقیق به بررسی ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 2

صفحات  3- 3

تاریخ انتشار 2020-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023