× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

ارائه الگویی برای گزارشگری مالی و غیرمالی زیست‌محیطی با رویکرد فازی

نویسندگان

  • دکتر هاشم ولی‌پور دانشیار، گروه حسابداری، واحد فیروزآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزآباد، ایران
  • دکتر یعقوب زراعت‌کیش دانشیار، گروه اقتصاد کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • محسن احمدی دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

چکیده

مقدمه:  با توجه به رشد روزافزون جمعیت و محدودبودن منابع طبیعی در دسترس، مقوله توسعه پایدار و حفاظت و بهسازی محیط زیست از جمله موضوع‌های اصلی است که در سراسر جهان بر چگونگی رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی به منظور فقرزدائی مؤثر است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه الگویی برای گزارشگری مالی و غیرمالی زیست‌محیطی در شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران است.  روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و بر اساس نحوه گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌های میدانی است. جامعه آماری پژوهش را 5 نفر از خبرگان در زمینه مالی تشکیل می‌دهد که با روش هدف‌مند قضاوتی انتخاب شدند. از پرسش‌نامه‌ در قالب روش دلفی فازی با طیف لیکرت و دیمتل فازی به‌صورت فازی مثلثی به عنوان ابزار اندازه‌گیری استفاده شده است.  یافته‌ها: در این پژوهش از بین 20 شاخص شناسایی شده، 8 شاخص از نظر خبرگان مورد تأیید قرار گرفت. سپس، روابط بین شاخص‌های گزارشگری مالی و غیرمالی زیست‌محیطی مشخص شد. نتایج این مرحله نشان داد که برای گزارشگری مالی زیست‌محیطی شاخص‌های قابل‌مقایسه‌بودن اطلاعات، چگونگی تولید و مربوط‌بودن محتوای اطلاعات شدت اثر خالص و اهمیت بیشتری دارد. از بین شاخص‌های سه گانه گزارشگری غیرمالی زیست‌محیطی شاخص مدیران شرکت‌ها بیشترین شدت اثر خالص و اهمیت را دارد. نتیجه‌گیری: اصول اساسی و تأثیرگذار در گزارشگری مالی زیست‌محیطی ابعاد اصلی کیفیت گزارشگری مالی است و اطلاعات در صورتی که کامل و عاری از اشتباه و تمایلات جانبدارانه باشد عاملی مؤثر در گزارشگری مالی است. هم‌چنین، وجود گروه‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در قالب مدافعان محیط‌زیست، که مورد حمایت مدیران بخش‌های مختلف به‌ویژه هیأت مدیره باشد، به‌عنوان عاملی اساسی در گزارشگری غیرمالی زیست‌محیطی است.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

رکود تورمی، پدیده‌‌ای است که امروزه از آن به عنوان چالش‌ اصلی در محیط اقتصادی ایران یاد می‌شود. در این اقتصاد، تجهیز و تخصیص منابع عمدتا از طریق نظام بانکی صورت می‌گیرد. مساله اصلی در پژوهش حاضر، افشای ناقص برخی اطلاعات مالی و غیرمالی بانک‌ها به دلیل نبود الگوی مدون است. نظریه اقتصاد سیاسی و شهروند شرکتی، از مهم‌ترین نظریه‌های مطرح در این مقاله می‌باشند. بر اساس این نظریه‌ها، بنگاه‌ اقتصادی به ...

مقدمه: شرکت‌ها و صنایعی که فعالیت‌های آن‌ها دارای آثار گسترده محیطی، اجتماعی و اقتصادی است، با چالش جدی در زمینه انتشار اطلاعات در مورد فعالیت‌های زیست‌محیطی خود روبه‌رو هستند. هدف این پژوهش شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر افشاء زیست‌محیطی و ارائه الگویی برای افشاء آن‌ است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و بر اساس چگونگی جمع‌آوری داده‌ها و از جنبه روش انجام آن، پژوهشی توصیفی-تحلیلی از...

دانشگاه به‌مثابه یک بنگاه دانش فعالیتهای تولید، توزیع، تبدیل و ترویج دانش را دنبال می‌کند. یک الگوی مطلوب برای تأمین مالی فعالیتهای دانشگاههای دولتی الگویی است که اولاً تمام فعالیتهای یاد شده را در بربگیرد، ثانیاً سه اصل کارایی،کیفیت و عدالت را در دانشگاهها تحقق ببخشد، ثالثاً دانشگاهها را برای توسعه کمّی و کیفی فعالیتهای خود برانگیزاند. در الگوی جاری تأمین مالی دانشگاههای دولتی ایران فقط بعضی از فع...

تاکنون شرکت‌های ایرانی اقدام به تهیه و ارائه گزارش‌های یکپارچه نکرده‌اند. یکی از دلایل اصلی در عدم ارائه این گزارش، نبود الگویی برای ارائه گزارش‌های یکپارچه است. در نتیجه، هدف این پژوهش، تبیین الگویی برای ارائه اطلاعات مالی و غیرمالی شرکت‌های ایرانی در قالب گزارشگری یکپارچه است. در این پژوهش، با توجه به نظریه‌های مطرح در حوزه گزارشگری و بر اساس الگو‌های گزارشگری مالی و هم‌چنین رهنمودهای کلی ارا...

چارچوب مناسب برای گزارشگری مثمرثمر، موضوعی است که علی‌رغم همه تلاشهای ‏صورت گرفته، در بعد عملی و اجرایی، کمتر توسعه یافته‌است. این پژوهش با مبنا قرار دادن ‏چارچوب مفهومی حسابداری به بررسی ویژگی‌های مدنظر برای تدوین چارچوب مفهومی ‏گزارشگری اجتماعی و محیطی (غیرمالی) در ایران می پردازد. مطالعه حاضر از نوع ‏پژوهش‌های توصیفی، پیمایشی بوده و داده‌ها بر مبنای طراحی و توزیع پرسشنامه محقق-‏ساخته، در جام...

این تحقیق عوامل مؤثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران را شناسایی و ارزیابی کرده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق از سال 1378 تا 1385 می‌باشد. تحقیق حاضر جزء تحقیقات تجربی حسابداری است و برای انجام آن از روشهای تحقیق علی- مقایسه‌ای و همبستگی استفاده شده است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها از آزمون همبستگی، آزمون ت...