ارائه الگوی برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‌‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه: حوزه علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی)

نویسندگان

  • صفورا شاهپوری کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات؛ گروه علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی؛ دانشکده مدیریت؛ دانشگاه تهران؛ تهران؛ ایران
  • علیرضا نوروزی دانشیار، ‏گروه علم اطلاعات و دانش‌‏شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر برند شخصی‏ نویسندگان کتاب‏های دانشگاهی در صنعت نشر ایران (مورد مطالعه حوزه علم اطلاعات و دانش‏شناسی) و ارائه مدل مفهومی و ساختاری است. روش پژوهش: پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، شامل 122 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد که به شیوة نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انجام شد. در این پژوهش به منظور گردآوری داده‎ها از دو روش مطالعه اسنادی و پیمایشی استفاده شد.در روش پیمایشی نیز از پرسش‎نامه محقق‎ساخته‎ای استفاده شد که با مطالعه مبانی‌ نظری طراحی و میان دانشجویان توزیع شد. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ برای عوامل مؤثر بر برند شخصی نویسندگان مقدار 946/0 و برای عوامل مؤثر بر شایستگی فردی نویسندگان مقدار 921/0 به دست آمد. داده‎ها با استفاده از روش‎های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و از نرم‎افزارهای اس.پی.اس.اس و اسمارت پی.ال.اس برای تجزیه و تحلیل داده‎ها استفاده شد. یافته‌های و نتیجه‏ گیری: یافته‎ها نشان داد که معیارهای مؤثر بر برند شخصی نویسندگان به ترتیب اهمیت ضریب مسیر: مؤلفه فرهنگی (898/0)، تخصصی (875/0) و اجتماعی (620/0) است و معیارهای مؤثر بر شایستگی فردی نویسندگان به ترتیب اهمیت ضریب مسیر: مؤلفه مهارت‏ها (898/0)، نگرش (886/0) و دانش (744/0) است. نتایج پژوهش حاکی از برازش مناسب مؤلفه‌‏های فرهنگی، اجتماعی، و تخصصی مبتنی بر مؤلفه‏‌های شایستگی فردی نویسندگان است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه گرایش موضوعی پژوهش‌‏های علم اطلاعات و دانش‏‌شناسی در دانشگاه‌های دولتی ایران

هدف: هدف مقاله حاضر شناسایی وضعیت پژوهش‏ های علم اطلاعات و دانش‏ شناسی ازنظر موضوع، سال انتشار و شکاف موضوعی در دانشگاه ‏های دولتی ایران بود. روش‏ شناسی: برای وصول به هدف مذکور از روش پژوهش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا استفاده شده است. جامعه پژوهش حاضر شامل 1120 عنوان گزارش پژوهش (پایان‏نامه‏ ها و مقاله‏ های) موجود در 13 دانشگاه دولتی ایران بین سال‏ های 1383-1392 بود که 749 عنوان از این پژوهش‏ها...

متن کامل

ارائه الگوی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی انجام شده است. روش پژوهش کیفی بوده که برای این منظور از فراترکیب و برای تأیید مدل از مصاحبه استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش فراترکیب 2670 سند علمی (شامل مقالات، کتاب‌‌ها، رساله‌ها و گزارش‌های کاری) بود که 70 عدد از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شد. جامعه پژوهش در بخش مصاحبه، صاحب‌نظران رهبری دانشگاهی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بوده...

متن کامل

یک دهه نشر کتاب در حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران ( 1381-1390)

Abstract Introduction: Identification the status of book publishing in Knowledge and Information Science during 2002-2011 in Iran. Methods: This study is a practical research according to its aim. Research methodology is analytical survey. Data were collected through a checklist. The population consist of 632 books in field of Knowledge and Information Science published during 2002-2011. The ...

متن کامل

ارائه الگوی مفهومی برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران

در نظام دانشگاهی ایران، انجام برنامه‌ریزی راهبردی در جهت سازگاری مناسب دانشگاه‌ها با تغییرات محیط داخلی و خارجی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، این مقاله قصد دارد پس از معرفی گفتمان حاکم بر برنامه‌ریزی راهبردی نظام دانشگاهی، به تأثیر آن‌ها بر مفهوم و مراحل برنامه‌ریزی راهبردی در این نظام بپردازد؛ و به این پرسش‌ها پاسخ دهد که آیا می‌توان از همان رویکردها و الگوهای مرسوم برنامه‌ریزی راهب...

متن کامل

ارائه مدل پیشایندهای مورد نیاز ارزش ویژه برند بر مبنای کارمندان و تعهد کارکنان به برند در صنعت هتلداری

امروزه‌، مفهوم ارزش ویژه‌ی برند که قبلاً درک آن دشوار به نظر می-رسید، نظر دانشگاهیان و کارآموزان را به خود جلب کرده است. تعهد کارمندان نسبت به برند، پیش‌نیازی برای ارزش ویژه برند بر مبنای کارمند می‌باشد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع‌آوری داده‌ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ‌- ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعه‌ی آماری تحقیق را تعدادی از کارمندان هتل‌های منتخب استان اصفهان تشکیل می‌دهد. ‌برای تعیین حجم نمونه مورد نیاز ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 53  شماره 4

صفحات  1- 1

تاریخ انتشار 2021-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021