ارائه الگوی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی

نویسندگان

  • ابراهیم مزاری دانشجوی دکتری، گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران
  • جواد پورکریمی استادیار گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران
  • خدایار ابیلی استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، ایران
چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی انجام شده است. روش پژوهش کیفی بوده که برای این منظور از فراترکیب و برای تأیید مدل از مصاحبه استفاده شده است. جامعه پژوهش در بخش فراترکیب 2670 سند علمی (شامل مقالات، کتاب‌‌ها، رساله‌ها و گزارش‌های کاری) بود که 70 عدد از آن‌ها به عنوان نمونه انتخاب شد. جامعه پژوهش در بخش مصاحبه، صاحب‌نظران رهبری دانشگاهی در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بوده‌اند که 13 نفر از آنان به عنوان نمونه به روش هدفمند، انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از فیش فراترکیب و مصاحبه‌نیمه‌ساختاریافته استفاده شد. برای تأمین اعتبار یافته‌های پژوهش از ابزار حیاتی گلین (2006) و فرایند ساخت‌یافته نگارش و تحلیل یافته‌ها استفاده شد. یافته‌های فراترکیب منجر به شناسایی پنج بعد کلیدی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی از جمله عوامل زمینه‌ای فردی و سازمانی خودتوسعه‌ای، فرایند و راهبردهای خودتوسعه‌ای و نهایتاًدستاوردهای خودتوسعه‌ای گردید که در مصاحبه‌ها نیز تأیید شد. در نهایت، مدل‌نهایی خودتوسعه‌ای رهبران دانشگاهی در 5 بُعد کلیدی، 24 مؤلفه و 49 زیرمؤلفه‌ طراحی گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی

چکیده پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی با تأکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه انجام گرفته است. در این راستا با رویکردی تفسیر گرایانه چالش ها و راهکارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی با تأکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه شناسایی شده است. رویکرد پژوهشی، روش شناسی کیفی بوده و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شد. با استفاده از روش نمونه گیری نظری و بهره گیری از شاخص اشباع نظری،...

15 صفحه اول

فرایند روانشناختی خودتوسعه ای رهبران دانشگاهی (یک مطالعه فراترکیب)

پژوهش حاضر با هدف تبیین فرایند روان ­شناختی خودتوسعه ‌ای رهبران دانشگاهی انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی، و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط به تعداد 2670 منبع بوده که ابتدا تعداد 250 منبع بر اساس چکیده انتخاب شد. سپس 67 منبع بر اساس محتوا گزینش شد که در نهایت 58 منبع به عنوان منابع مرتبط، به روش کدگذاری در سه سطح گزاره (کد)، مفهوم و مقوله تحلیل شد. به منظور بررسی ...

متن کامل

ارائه الگوی کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه‌ای

هدف اصلی این تحقیق ارائه­ی الگویی جهت کارآفرینی دانشگاهی برای دانشگاه فنی و حرفه­ای بود. پژوهش حاضر از منظر هدف توسعه­ای- کاربردی، از نظر داده­ها کیفی و از نظر ماهیت و روش اجرا داده بنیاد بود. جامعه مورد مطالعه خبرگان حوزه کارآفرینی دانشگاهی و کادر آموزشی (اعضاء هیات علمی و مدرسین) دانشگاه فنی و حرفه­ای در سال 95-94 بودند که به روش هدفمند از نوع گلوله برفی نمونه گیری انجام شد و با آنها مصاحبه ن...

متن کامل

ارائه الگوی مفهومی برنامه‌ریزی راهبردی مبتنی بر زمینه دانشگاهی ایران

در نظام دانشگاهی ایران، انجام برنامه‌ریزی راهبردی در جهت سازگاری مناسب دانشگاه‌ها با تغییرات محیط داخلی و خارجی، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. در این راستا، این مقاله قصد دارد پس از معرفی گفتمان حاکم بر برنامه‌ریزی راهبردی نظام دانشگاهی، به تأثیر آن‌ها بر مفهوم و مراحل برنامه‌ریزی راهبردی در این نظام بپردازد؛ و به این پرسش‌ها پاسخ دهد که آیا می‌توان از همان رویکردها و الگوهای مرسوم برنامه‌ریزی راهب...

متن کامل

ارائه الگوی ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی جهت ایجاد آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس انجام شده است. روش‌: روش پژوهش حاضر، پیمایشی، توصیفی و تحلیلی و از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش شامل 20 نفر از کتابداران و 185 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس به عنوان ذی‏نفعان آرشیو دانشگاهی در دانشگاه خلیج فارس بودند که مجموع آن‏ها 205 نفر و بر اساس فرمول کوکران نمونه مستخرج از آن 132 نفر شد. ابزا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 2

صفحات  1- 28

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021