ارائه روش المان محدود توسعه یافته برای مدل‌سازی پیوسته تغییرشکل سازه‌ها مطالعه موردی: سد خاکی کرخه

نویسنده

  • مرضیه جعفری گروه ژئودزی و مهندسی نقشه برداری، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران

چکیده

در این مقاله یک روش جدید کارآمد برای مدلسازی تغییرشکل سازهها بر اساس روش المان محدود روی رویه سازه با درنظر گرفتن شرط پیوستگی تغییرشکل بین المانها ارائه میشود. به عبارت دیگر روش المان محدود توسعه یافته مطرح شده با بکارگیری شرطهای پیوستگی بین المانی به حل عددی معادلات دیفرانسیل مدل تغییرشکل میپردازد. همچنین این روش امکان ادغام دادههای کنترلی سازه حاصل از سنسورهای مختلف ابزار دقیق ژئوتکنیکی و ژئودتیکی که بصورت تکراری اما غیرهمزمان جمعآوری شدهاند را به عنوان مقادیر مرزی در یک چارچوب مرجع لخت میسر میسازد. همچنین وزن نسبی مناسب برای مشاهدات سنسورهای مختلف برآورد میشود.کاربرد عملی این روش مدلسازی، مطالعه تغییرات نشست رویه یک سد خاکی بر اساس ادغام مشاهدات ترازیابی ژئودتیکی و مشاهدات نشستسنج ژئوتکنیکی و با استفاده از روش المان محدود همراه با اعمال شرط پیوستگی بین المانی میباشد. با توجه به RMSاختلافات بین نشستهای مشاهده شده و پیش ً بینی شده از طریق مدل بر روی نقاط کنترل که تقریبا برابر با یک میلیمتر بوده و همچنین بهبود 89درصدی در صحت و 73درصد در دقت مدل، میتوان نتیجه گرفت که مدلسازی به روش ارائه شده در این مقاله بر اساس سنسورهای چندگانه موفقیت بیشتری نسبت به مدلسازی بر اساس اطلاعات یک سنسور و همچنین ادغام اطلاعات سنسورهای چندگانه بدون اعمال شرط پیوستگی بین المانی داشته است .

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در این مقاله، بررسی رفتار ترک در مواد ارتوتروپیک به صورت محاسبه ضرایب شدت تنش با استفاده از روش اجزای محدود توسعه‌یافته ( XFEM ) ارائه شده است. مدل‌سازی ترک شامل فرآیند غنی‌سازی حوزه نوک ترک برای ناپیوستگی متغیر در سطح ترک با استفاده از مجموعه بردارهای مرتبه ای انجام شده است. برای غنی¬سازی حوزه نوک ترک از توابع عنی¬سازی مواد ارتوتروپیک استفاده شده است. در معادلات الاستودینامیک گسسته، برای انتگر...

در این مقاله، بررسی رفتار ترک در مواد ارتوتروپیک به صورت محاسبه ضرایب شدت تنش با استفاده از روش اجزای محدود توسعه یافته ( xfem ) ارائه شده است. مدل سازی ترک شامل فرآیند غنی سازی حوزه نوک ترک برای ناپیوستگی متغیر در سطح ترک با استفاده از مجموعه بردارهای مرتبه ای انجام شده است. برای غنی¬سازی حوزه نوک ترک از توابع عنی¬سازی مواد ارتوتروپیک استفاده شده است. در معادلات الاستودینامیک گسسته، برای انتگر...

آنالیز حساسیت در مدل المان محدود برای بهینه سازی سازه و اصلاح طرح سودمند می‎باشد. در طی بهینه سازی عددی اغلب روش نیمه‏تحلیلی برای تخمین مشتقات تابع هدف نسبت به متغیرهای طراحی مورد استفاده قرار می‎گیرد. عموما محاسبه حساسیت به صورت عددی با عدم ‎دقت ناشی از اندازه گام همراه است و یافتن روشی که نسبت به اندازه گام حساس نباشد از موضوعات مورد مطالعه است. یکی از روش‏هایی که نسبت به اندازه گام حساسیت بس...

وجود عدم قطعیت مشخصات کمّی یک سامانه (مانند بارگذاری یا ضریب ارتجاعی یک سازه)، امری اجتناب ناپذیر بوده و بنابراین اثرات آن همواره موردتوجه مهندسین بوده است. در این میان، روش های عددی نقش به سزایی در مکانیک محاسباتی تصادفی دارند، به خصوص برای مسائل کاربردی که حل تحلیلی ندارند. در این مقاله، به توسعه المان های طیفی مرتبه بالای خانواده لوباتو در روش المان محدود طیفی تصادفی برای تحلیل اتفاقی محیط ها...

روش شبه‌استاتیک یکی از روش‌های کاربردی برای تحلیل لرزه‌ای سدهای خاکی به شمار می‌رود. انتخاب ضریب لرزه‌ای مناسب، اولین گام موثر برای رسیدن به نتایج مطلوب در این روش است. در گذشته نظرات زیادی بدون توجه به مشخصات هندسی، دینامیکی و هم‌چنین اثرات ساختگاه، برای تخمین ضریب شبه‌استاتیک ارائه شده است. بنابراین به منظور ارائه روشی دقیقتر، سد مسجد سلیمان به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده و با بهره‌گیری از ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود