ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب

نویسندگان

چکیده

چکیده زنجیره‌های تأمین در سال‌های اخیر به‌ سرعت رشد یافته‌اند و تمرکز صرف بر عملکرد اقتصادی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها یا بازگشت سرمایه نمی‌تواند متضمن توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین گردد. از این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تأمین پایدار به‌ منظور تأکید اهمیت نگرانی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه‌ریزی زنجیره تأمین ظهور یافتند. هدف از پژوهش حاضر تحلیل کیفی نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در حوزه زنجیره تأمین پایدار است. بدین منظور با به‌کارگیری روش فرا ترکیب تعداد ۳۱ مقاله مورد بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر 287 کد در نرم‌افزار MAXQDA10 ارجاعی شناسایی شد. در میان کدهای شناسایی‌شده، بازیافت و بازتولید محصول (۲۹ ارجاع)، تصویر و شهرت شرکت (۲۴ ارجاع)، ارزیابی عملکرد و انتخاب تأمین‌کننده (۲۲ ارجاع)، در زمره مهم‌ترین کدهای شناسایی‌شده بودند. ازجمله نوآوری‌های پژوهش حاضر شناسایی شاخص‌ها و ابعاد زنجیره تأمین پایدار با بهره‌گیری از روش پژوهش کیفی فرا ترکیب و نرم‌افزار مکس کیودا در حوزه زنجیره تأمین پایدار است. عدم دسترسی تمام متن به برخی از مقالات موردبررسی، کمبود منباع فارسی در حوزه زنجیره تأمین پایدار نیز ازجمله موانع بود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

به‌کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین

مجموعه عوامل زیست‌محیطی، اجتماعی در کنار توجه به مسائل اقتصادی، نقش ویژه‌ای در توسعه پایدار زنجیره تأمین صنایع پرخطر ایفا می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر تبیین و واکاوی ابعاد و اجزای هر بعد پایداری زنجیره تأمین، با توجه به گستردگی مفهوم پایداری در مباحث زنجیره تأمین بوده است. به این منظور ما با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب (متا‌سنتز) که شامل گام‌های هفت‌گانه‌ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام‌مند...

متن کامل

به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین

مجموعه عوامل زیست محیطی، اجتماعی در کنار توجه به مسائل اقتصادی، نقش ویژه ای در توسعه پایدار زنجیره تأمین صنایع پرخطر ایفا می کنند. هدف از پژوهش حاضر تبیین و واکاوی ابعاد و اجزای هر بعد پایداری زنجیره تأمین، با توجه به گستردگی مفهوم پایداری در مباحث زنجیره تأمین بوده است. به این منظور ما با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب (متا سنتز) که شامل گام های هفت گانه ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند...

متن کامل

ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب

وجود ریسک در زنجیره تأمین صنایع مختلف و مدیریت صحیح آن در دو دهه اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است.هدف این تحقیق آن است که ابعاد و مؤلفه­های مختلف این پدیده مورد شناسایی و واکاوی قرار گرفته و از طریق تحلیل محتوای آن، طبقه بندی و اولویت بندی مناسبی صورت گیرد. برای این منظور با استفاده از فراترکیب، نتایج و دستاوردهای تحقیقات پیشین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین 401 مقاله یافت شده ...

متن کامل

طراحی الگوی پایداری کسب‌وکار در زنجیره تأمین با استفاده از رویکرد فراترکیب

هدف: اهمیت ویژه و حیاتی اشتغال‌زایی و راه‌اندازی کسب‌وکار و مهم‌تر از آن، پایداری کسب‌وکارهای ایجاد شده در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، برای هر کشور در حال توسعه‌ای همچون کشور عزیزمان ایران، محققان را بر آن داشت تا پژوهشی با هدف طراحی و تدوین الگویی برای پایداری کسب‌وکار در زنجیره ‎تأمین اجرا کند. روش: برای دستیابی به این هدف مهم، پژوهشگران رویکرد فراترکیب را در پیش گرفتند. بر این اساس، 81 پژوهش ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 14

صفحات  91- 112

تاریخ انتشار 2016-03-18

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022