ارائه مدلی برای افزایش خلاقیت دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم شهر تهران

نویسندگان

  • محمدنقی ایمانی استادیار، گروه مدیریت، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
  • معصومه اولادیان استادیار، گروه تعلیم و تربیت، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران(نویسنده مسئول)masomeoladian45201@iran.ir
چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای افزایش خلاقیت دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم شهر تهران انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا تلفیقی (کیفی و کمی) بود. جامعه پژوهش در بخش کیفی اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و در بخش کمی دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم منطقه 4 شهر تهران به تعداد 1649 نفر بودند. نمونه پژوهش در بخش کیفی 50 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب و در بخش کمی 308 نفر بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌ها با کمک مرور پیشینه، مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه محقق‌ساخته (21 گویه) جمع‌آوری که پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 86/0 بدست آمد. داده‌ها با روش‌های آزمون تی تک نمونه‌ای، تحلیل عاملی اکتشافی و مدل‌یابی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بر اساس نظرات خبرگان از میان هفت عامل فردی، مدرسه، اجتماعی، محیط فیزیکی، محیط یاددهی- یادگیری، تربیتی و خانوادگی، فقط سه عامل فردی، خانواده و مدرسه بر خلاقیت تاثیرگذار بودند. همچنین، نتایج مدل‌یابی معادلات ساختاری نشان داد که از میان سه عامل مذکور به‌ترتیب عامل‌های فردی و مدرسه بر خلاقیت تاثیرگذار بودند و مدل برازش مناسبی داشت. دیگر یافته‌ها نشان داد که میزان خلاقیت دانش‌آموزان پایین‌تر از حد متوسط است. با توجه به یافته‌ها از طریق بهبود عوامل فردی و مدرسه و شاخص‌های مرتبط با آنها می‌توان میزان خلاقیت دانش‌آموزان متوسطه دوره دوم را افزایش داد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدلی برای سنجش خلاقیت در سازمان

The research is conducted with the aim of assessing creativity in an organization. To do so, the literature was investigated, as a result of which a conceptual model was developed being formed of four elements naming problem finding, idea generation, alternatives evaluation, choice implementation.Based on the conceptual model, a criteria assessment questionnaire was developed and handed out amo...

متن کامل

ارائه الگوی پرورش خلاقیت برای معلمان دوره اول ابتدایی شهر تهران

     زمینه: در عصر حاضر به دلیل سرعت بالای تغییر و تحولات و گسترش رقابت در سطح بین­المللی، شناخت و پرورش خلاقیت از جایگاه مهمی برخوردار است.       هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی پرورش خ...

متن کامل

رابطه سبک‌های یادگیری و روحیه پژوهشگری دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

از جمله مولفه‌های مهم فرایند آموزش، سبک یادگیری فراگیران است که باید توسط معلمان شناسایی شود. تشخیص این مولفه و تلاش در جهت اصلاح یا متناسب نمودن آموزش با آنها مزایای متعددی برای دانش‌آموزان و کل فرایند تدریس به همراه دارد. از جمله پیامدهای مهم سبک‌های یادگیری که توجه به آن ضرورت دارد، میزان اثرگذاری آن در پرورش روحیه جست‌وجوگری و توانمندی پژوهشی است. از این رو، در پژوهش حاضر، رابطه بین سبک‌های...

متن کامل

بررسی گرایش به تفکر انتقادی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه

یکی از اهداف مهم و اصلی تعلیم و تربیت تقویت و پرورش تفکر انتقادی است. لذا، پژوهش حاضر با هدف بررسی گرایش به تفکر انتقادی در دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه استان کرمانشاه انجام گردید. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه مدارس شاهد و نمونه شهرستان کرمانشاه در سال تحصیلی 95-1394 بود. روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای است که تعداد 230 دانش...

متن کامل

ارائه مدلی برای سنجش خلاقیت در سازمان

این تحقیق با هدف ارائه مدلی برای سنجش خلاقیت در سازمان انجام پذیرفت. برای نیل به این هدف موضوع تحقیق در قالب ادبیات خلاقیت به پژوهش سپرده شد که نتیجه آن دستیابی به مدل مفهومی تحقیق بود که در بر دارنده چهار شاخص مسئله یابی، ایده یابی، ارزیابی ایده ها و اجرای ایده ها برای سنجش مفهوم خلاقیت می باشد.بر اساس مدل مفهومی، پرسشنامه سنجش شاخص ها تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه مذکور بین پژوهشگران موسسات پژوهش...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 64

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید