ارائه مدلی برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی و نسبت های مالی

نویسندگان

  • بختیار استادی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • پروین تدریسی پژو دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
چکیده

کلیه موسسات مالی و بانک ها در جریان عملیات خود با ریسک هایی مواجهند که قادر به از بین بردن آن هانبوده اما امکان مدیریت این ریسک ها وجود دارد. بنابر این موسسات مالی برای ادامه حیات خود بایدریسک ها را شناسایی و کنترل نموده و کاهش دهند که برای این کار، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک هایمختلف بسیار راهگشا خواهد بود. در این تحقیق فرض بر وجود رابطه ی معناداری بین ریسک های مالی ونسبت های مالی است که با بررسی تحقیقات گذشته مورد تایید قرار می گیرد و سپس با مطالعه روشآماری تحلیل همبستگی کانونی، الگویی طبق این روش برای اندازه گیری رابطه ی بین ریسک های مالی ونسبت های مالی مبتنی بر میزان شدت تاثیر ریسک ها ارایه شده است. برای محاسبه ریسک ها و نسبت هایمالی از اطلاعات موجود در صورت های مالی و ترازنامه 10 بانک بین سال های 88 تا 93 استفاده شدهاست. پس از انجام محاسبات مشخص می شود که ریسک های نقدینگی با مقادیر 697 / 0 ، 644 / 0 و 624 / 0بیشترین تاثیر را به ترتیب بر نسبت های نقدینگی، اهرمی و سودآوری بانک دارند

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تجدید ارائه صورت های مالی و ریسک اطلاعاتی

چکیدهاین پژوهش ارتباط تجدید ارائه صورتهای مالی و قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی را درشرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند. قیمت گذاری ریسک اطلاعاتی بامنظور کردن ریسک اطلاعاتی بر مبنای کیفیت سود در مدل سه عاملی فاما و فرنچ آزمون شده است.کیفیت اقلام تعهدی به عنوان معیار کیفیت سود به دو جزء ذاتی واختیاری تفکیک و عوامل ریسکاطلاعاتی ذاتی و اختیاری با استفاده از معیارهای کیفیت اقلام تعه...

متن کامل

اندازه گیری انعطاف پذیری مالی

تصمیم گیری درباره تامین مالی وترکیب ساختار سرمایه در شرکت ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. هدف اساسی تحقیق اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. باتوجه به هدف پژوهش در مرحله اول، بر مبنای چارچوب، نظرات خبرگان مالی جهت کسب شناخت ودرک دیدگاه های آنان و مشخص ساختن ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده مدل ان...

متن کامل

ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت

هدف این مقاله، ارائه ی مدلی برای تعیین احتمال وجود بحران مالی در شرکت می باشد، تا بتوان با استفاده از مدل مزبور، وضعیت مالی شرکت ها و همچنین موضوع تداوم فعالیت آنها را بررسی کرده و در تصمیم گیری های اقتصادی از آن ها استفاده کرد. جامعه ی آماری متشکل از دو گروه شرکت شامل 30 شرکت دارای بحران و 60 شرکت فاقد بحران است. تعدادی از مهمترین متغیرهای هشدار مالی بین این دو جامعه مقایسه شده و متغیرهایی که ...

متن کامل

ارائه مدلی برای نمایش ساختار بازار مالی به‌وسیله قوانین ارزش‌گذاری

اغلب مطالعات انجام‌شده درزمینه‌ی ارتباط قوانین ارزش‌گذاری و ساختار بازار مالی از رویکردهای خطی جهت تجزیه‌وتحلیل استفاده کرده­اند. در این تحقیق این سؤال مطرح‌شده است که آیا تأثیر قوانین ارزش‌گذاری بر ساختار بازار مالی در شرایط مختلف اقتصادی ثابت است؟ اهمیت پاسخ به این سؤال زمانی معلوم می­شود که سیاست­گذاران اقتصادی در راستای افزایش ساختار بازار مالی بخواهند سیاست مناسب در بخش مالی را اتخاذ نماین...

متن کامل

ارتباط بین رویکردهای مختلف در اندازه گیری عملکرد مالی شرکتها

عملکرد واحدهای اقتصادی براساس دستیابی به اهداف تعیین شده کوتاه مدت و بلند مدت اندازه گیری میشوند. از این رو، عملکرد معیار مناسبی جهت دسترسی به اهداف تعیین شده قمداد میگردد. این ارزیابی میزان موفقیت سازمان ها و بنگاه های اقتصادی را در دسترسی و نیل به اهدافشان نشان میدهد. برخی از بنگاه های اقتصادی در دهه های اخیر، تکنیک های متنوعی را براساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد به کار بسته اند، اما...

متن کامل

رابطه ی بین عدم تقارن اطلاعاتی و تجدید ارائه صورت های مالی: با رویکردی بر شکاف قیمت مؤثر

در این تحقیق، رابطه­ی میان عدم تقارن اطلاعاتی و تجدید ارائه­ی صورت­های مالی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. برای این منظور از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش (شکاف قیمت مؤثر) به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شده است. نتایج تحقیق با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه­ای متشکل از 89 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره­ی 10ساله (1383 تا 1...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 63

صفحات  109- 127

تاریخ انتشار 2019-12-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021