ارائه مدل انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش و توسعه الگوریتم سه بعدی فوردیس-وبستر با در نظر گرفتن کمبود (مطالعه موردی: شرکت تولید کننده کلید های برق فشار قوی)

نویسندگان

  • سحر ابوذری دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • نسیم نهاوندی دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده

هزینه‌های تأمین مواد اولیه بیشتر از 60 درصد قیمت تمام‌شده یک محصول را در یک سازمان تشکیل می‌دهد. به همین جهت نحوه برنامه‌ریزی تأمین مواد اولیه از اهمیت قابل ملاحظه‌ای در کاهش هزینه‌های تمام‌شده، برخوردار است. مدیریت تأمین‌کنندگان یکی از بخش‌های مهم در مدیریت زنجیره تأمین است. بسیاری از شرکت‌ها مقدار قابل توجهی از درآمد خود را صرف خرید از تأمین‌کنندگان می‌کنند. از این رو انتخاب تأمین‌کننده یکی از وظایف مهم در مدیریت خرید است. هدف این تحقیق ارائه یک مدل ریاضی خطی عدد صحیح برای انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص سفارش با در نظر گرفتن کمبود و همچنین حل مدل با استفاده از الگوریتم سه بعدی فوردیس- وبستر می‌باشد. در این تحقیق برای اولین بار هزینه کمبود تا حداکثر 1 دوره، به الگوریتم سه بعدی فوردیس- وبستر اضافه شده است. به منظور سنجش کارایی مدل پیشنهادی، داده‌های یک شرکت تولید‌کننده کلید‌های برق فشار قوی و داده‌های دو مثال دیگر بر روی مدل ارائه‌شده اعمال شده و مدل از نظر "تغییر نسبت هزینه نگهداری و هزینه کمبود" و "تعداد تأمین‌کنندگان و تعداد دوره‌ها" مورد بررسی قرار گرفته است. در آخر هم جهت حل مدل، هزینه کمبود تا حداکثر 1 دوره، به الگوریتم سه بعدی فوردیس-وبستر اضافه شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انتخاب تامین کننده پایدار و تخصیص سفارش با الگوریتم تغییر شکل یافته بندرز

این مقاله به بررسی پایداری و محورهای اصلی و فرعی پایداری در انتخاب و همکاریهای طولانی مدت با تامین کنندگان می پردازد. در این مقاله محورهای اصلی و فرعی در موضوع پایداری معرفی و شاخصه های برای ارزیابی پایدار تامین کنندگان ارائه شده است. به منظور ارائه روشی برای انتخاب تامین کننده پایدار، با در نظر گرفتن ارتباطات طولانی مدت سازمان - تامین کننده مدلی دوسویه ارائه شده که به منظور حل این مدل دوسویه ک...

متن کامل

رویکرد بهینه سازی استوار در انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش

دیریت مناسب زنجیره تأمین، یکی از مسائل پیشروی بنگاههای اقتصادی است که تمامی فعالیتهای سازمانرا به منظور تولید محصولات و ارائه خدمات تحت تأثیر قرار میدهد. به تبع آن انتخاب تأمینکننده نیز به دلیلدخالت داشتن معیارهای کمی و کیفی مختلف از قبیل کیفیت، قیمت، انعطافپذیری و زمان تحویل بسیاردشوار و پیچیده بوده و ابزار دقیق و مناسب خود را میطلبد. از طرفی دیگر محیط رقابتی امروز به دلیل ماهیتمتغیر خود، بر ع...

متن کامل

ارزیابی، انتخاب و مدیریت عملکرد شرکت های ارائه کننده خدمات لجستیکی (مطالعه موردی: شرکت ساپکو)

این تحقیق در شرکت ساپکو که مدیریت زنجیره تامین گروه صنعتی ایران‏خودرو را بر عهده دارد انجام شده است و از روش ترکیبیDEMATEL-ANP برای تعیین میزان اهمیت شاخص‏های ارزیابی شرکت‏های ارائه دهنده خدمات لجستیکی طرف سوم، رتبه‏بندی و انتخاب آنها برای برونسپاری استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش که با بررسی15 معیار لجستیکی و براساس نظرات خبرگان حوزه لجستیک بدست آمده است نشان دهنده این است که وزن معیارهای...

متن کامل

ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش (مطالعه موردی: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

از موضوعات مهم در مدیریت زنجیره تأمین، ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان کارا می‌باشد که منجر به ایجاد مزیت رقابتی و بهبود عملکرد سازمان می‌شود. این موضوع زمانی اهمیت می‌یابد که چندین تأمین‌کننده با امکان تخفیف نیز در نظر گرفته شود. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان در شرایط چندگانه (چندمحصولی/ چندتأمین‌کننده) با در نظر گرفتن تخفیفات ناشی از حجم سفارش در شرکت فولاد مبارکه اصفهان است. ...

متن کامل

مدل ریاضی انتخاب تأمین کننده و تخصیص سفارش در زنجیرة تأمین با لحاظ عدم اطمینان در متغیرهای طراحی

هزینة مواد خام حدود 60درصد از بهای تمام شده (در برخی صنایع تا 80درصد) را دربرمی گیرد. در چنین شرایطی، منبع یابی مناسب، می تواند نقش مهمی در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا کند و تأثیر مستقیمی در کاهش هزینه ها، افزایش سودآوری و انعطاف پذیری شرکت داشته باشد. در این مقاله، تعیین کمیت مطلوب سفارش با وجود چند تأمین کننده، چند محصول، طی چند دوره، در حالت مجازبودن مازاد و کمبود، با لحاظ ماهیت چندمعیاره و...

متن کامل

ارائه مدل ساختاری تفسیری از شاخص های انتخاب تأمین کننده مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت

امروزه بسیاری از سازمان ها درگیر نگرانی های زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی هستند و عملکردمسئولیت « تأمین کنندگان را در این زمینه اندازه گیری می کنند؛ ازجمله این موارد، بررسی تأثیری است کهمی تواند بر انتخاب تأمین کننده داشته باشد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی جهت انتخاب » اجتماعی شرکتتأمین کنندگان مبتنی بر مسئولیت اجتماعی شرکت است. با مرور ادبیات پژوهش و اخذ نظر خبرگان، موضوعدر قالب 4 بعد )تعهدات...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  21- 47

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023