ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب

نویسندگان

چکیده

وجود ریسک در زنجیره تأمین صنایع مختلف و مدیریت صحیح آن در دو دهه اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است.هدف این تحقیق آن است که ابعاد و مؤلفه­های مختلف این پدیده مورد شناسایی و واکاوی قرار گرفته و از طریق تحلیل محتوای آن، طبقه بندی و اولویت بندی مناسبی صورت گیرد. برای این منظور با استفاده از فراترکیب، نتایج و دستاوردهای تحقیقات پیشین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین 401 مقاله یافت شده بین سالهای 2000 تا 2014 تنها 75 مقاله برای تجزیه و تحلیل انتخاب شد. در نهایت جنبه­های مختلف مدیریت ریسک زنجیره تأمین در قالب پنج بعد اصلی، هفده بعد فرعی و یکصد و بیست و چهار کد مشخصه طبقه­بندی گردید. سپس با استفاده از آنتروپی شانون جایگاه و تأثیر هر یک از کد مشخصه­ها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که مهمترین ریسک­های زنجیره تأمین با توجه به تحلیل محتوای صورت گرفته شامل ریسک­های تأمین، تقاضا، اطلاعات، محصول و انعطاف­پذیری و مهم­ترین استراتژی­های کاهنده ریسک شامل بکارگیری چندین تأمین­کننده، مشارکت و همکاری، استراتژی تأمین و محصول منعطف می­باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدل جامع مؤلفه های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب

وجود ریسک در زنجیره تأمین صنایع مختلف و مدیریت صحیح آن در دو دهه اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است.هدف این تحقیق آن است که ابعاد و مؤلفه­های مختلف این پدیده مورد شناسایی و واکاوی قرار گرفته و از طریق تحلیل محتوای آن، طبقه بندی و اولویت بندی مناسبی صورت گیرد. برای این منظور با استفاده از فراترکیب، نتایج و دستاوردهای تحقیقات پیشین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین 401 مقاله یافت شده ...

متن کامل

به‌کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین

مجموعه عوامل زیست‌محیطی، اجتماعی در کنار توجه به مسائل اقتصادی، نقش ویژه‌ای در توسعه پایدار زنجیره تأمین صنایع پرخطر ایفا می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر تبیین و واکاوی ابعاد و اجزای هر بعد پایداری زنجیره تأمین، با توجه به گستردگی مفهوم پایداری در مباحث زنجیره تأمین بوده است. به این منظور ما با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب (متا‌سنتز) که شامل گام‌های هفت‌گانه‌ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام‌مند...

متن کامل

به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب جهت ارائه مدل جامع ارزیابی پایداری زنجیره تأمین

مجموعه عوامل زیست محیطی، اجتماعی در کنار توجه به مسائل اقتصادی، نقش ویژه ای در توسعه پایدار زنجیره تأمین صنایع پرخطر ایفا می کنند. هدف از پژوهش حاضر تبیین و واکاوی ابعاد و اجزای هر بعد پایداری زنجیره تأمین، با توجه به گستردگی مفهوم پایداری در مباحث زنجیره تأمین بوده است. به این منظور ما با رویکرد پژوهش کیفی و ابزار فراترکیب (متا سنتز) که شامل گام های هفت گانه ای است، به ارزیابی و تحلیل نظام مند...

متن کامل

ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب

چکیده زنجیره‌های تأمین در سال‌های اخیر به‌ سرعت رشد یافته‌اند و تمرکز صرف بر عملکرد اقتصادی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها یا بازگشت سرمایه نمی‌تواند متضمن توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین گردد. از این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تأمین پایدار به‌ منظور تأکید اهمیت نگرانی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه‌ریزی زنجیره تأمین ظهور یافتند. هدف از پژوهش حاضر تح...

متن کامل

ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب

چکیده زنجیره های تأمین در سال های اخیر به سرعت رشد یافته اند و تمرکز صرف بر عملکرد اقتصادی برای بهینه سازی هزینه ها یا بازگشت سرمایه نمی تواند متضمن توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین گردد. از این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تأمین پایدار به منظور تأکید اهمیت نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه ریزی زنجیره تأمین ظهور یافتند. هدف از پژوهش حاضر تحلی...

متن کامل

مدیریت ریسک در مدیریت زنجیره تأمین

امروزه سیر تحولات پر‎شتاب جهانی، سازمان‎ها را برآن داشته تا برای غلبه بر شرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت ریسک در زنجیره ‎تأمین بپردازند. تأمین‎کنندگان بایستی قطعات و مواد را با بهترین کیفیت و کمترین هزینه تولید نمایند. لازمه این مهم، شناسایی و رتبه‎بندی ریسک‎های مؤثر در زنجیره ‎تأمین است. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم عدم قطعیت در زنجیره‎ تأمین، همچنین شناسایی ریسک‎های زنجیره ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 15

صفحات  93- 112

تاریخ انتشار 2016-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022