ارائه مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک

نویسندگان

  • نگین جباری استادیار گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه ازاد اسلامی، گرگان، ایران.
  • کیومرث نیاز آذری گروه مدیریت آموزشی، واحد ساری، دانشگاه ازاد اسلامی، ساری، ایران (نویسنده مسئول) k.niazazari@iran.ir
چکیده

هدف کلی پژوهش، ارائه مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک بود. این پژوهش‌‌ از نظر هدف، کاربردی که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی، اساتید دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 14نفر با روش نمونه گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون اشباع انتخاب شدند.جامعه آماری در بخش کمی، مدیران و معاونین واحدها، دانشکده‌‌ها، مدیران گروه‌‌ها و اساتید هیات علمی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 1851 نفر تشکیل می‌‌دادند که بر اساس فرمول کوکران تعداد 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری با استفاده از روش نمونه‌‌گیری تصادفی طبقه‌‌ای براساس واحد دانشگاهی انجام شد. برای گردآوری داده‌‌ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختار یافته جهت شناسایی ابعاد رهبری اصیل استفاده شد. نتیجه بخش کیفی، تولید پرسش‌‌نامه‌‌ خبرگان رهبری اصیل می‌‌باشد. برای گردآوری داده‌‌ها در بخش کمی پرسش‌‌نامه محقق ساخته رهبری اصیل دارای 91 سوال و 2 بعد «فردی و سازمانی» استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌‌ها از آزمون‌‌های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل رهبری اصیل در دانشگاههای علوم پزشکی کلان منطقه یک دارای دو بعد (فردی و سازمانی) است. بعد فردی و سازمانی هر دو دارای سه مولفه می‌‌باشند.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه الگوی راه اندازی مراکز کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی

  کارآفرینی فرایند بلند مدت آموزشی و پرورشی است که مستلزم برنامه ­ ریزی در نظام آموزشی کشور به ویژه دانشگاهها و مراکز آموزش ­ عالی است. بر همین اساس و از سال 1380، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اجرای طرح کاراد (طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاهها) و راه­اندازی مراکز کارآفرینی به عنوان واحدهای عملیاتی این طرح در دانشگاههای تابعه اقدام کرد. اما در سطح دانشگاههای علوم پزشکی، که زیر مجموعه وزارت بهد...

متن کامل

شناسائی شاخص های رتبه بندی دانشگاههای علوم پزشکی جهت ارائه مدل

مقدمه: دانشگاهها و مراکز آموزش عالی، به عنوان نهادهای دانش محور نقش کلیدی در توسعۀ کشورها دارند و عملکرد آنها در حوزه های مختلف باید ارزیابی شود. رتبه بندی یکی از ابزارهای ارزیابی عملکرد، رقابت پذیری و موفقیت دانشگاه ها به شمار می آید. رتبه بندی ا ی مطلوب است که برگرفته از رسالت ای کلیدی نظام آموزش عالی باشد به گونه ای که با اجرای آن، شاهد تغییر رفتار مؤسسات در مسیر اهداف کلان باشیم.هدف از بررس...

متن کامل

ارائه الگوی راه اندازی مراکز کارآفرینی در دانشگاههای علوم پزشکی

کارآفرینی فرایند بلند مدت آموزشی و پرورشی است که مستلزم برنامه ­ ریزی در نظام آموزشی کشور به ویژه دانشگاهها و مراکز آموزش ­ عالی است. بر همین اساس و از سال 1380، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به اجرای طرح کاراد (طرح توسعه کارآفرینی در دانشگاهها) و راه­اندازی مراکز کارآفرینی به عنوان واحدهای عملیاتی این طرح در دانشگاههای تابعه اقدام کرد. اما در سطح دانشگاههای علوم پزشکی، که زیر مجموعه وزارت بهداش...

متن کامل

جایگاه آموزش الکترونیکی در دانشگاههای علوم پزشکی

Background and Aim: Ever-increasing development of access to appropriate software and hardware for e-learning especially development of worldwide web has suggested new horizons for educational institutes. It is much important in medical sciences, because Medical Sciences deal with the health of human beings. Since beside issues related to education, research and information production, appropri...

متن کامل

تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک رهبری اصیل بر عملکرد شغلی کارکنان با میانجی گری فضیلت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال1396 بودند. حجم نمونه براساس جدول کرجسی و مورگان محاسبه شدو از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسش نامه رهبری اصیل وولومبا (...

متن کامل

خودکارآمدی پژوهش و خودکارآمدی تصمیم‌گیری حرفه‌ای دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ ارائه یک مدل تبیینی

مقدمه: مؤسسات آموزش عالی در قرن بیست و یکم، در پی بسترسازی مناسب فعالیت‌های پژوهشی و افزایش کیفیت این پژوهش‌ها هستند. از جمله عوامل مؤثر بر کیفیت پژوهش‌ها، خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان است که انتظار می‌رود خودکارآمدی تصمیم‌گیری حرفه‌ای را به دنبال داشته باشد. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی همبستگی، جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 94-95 بود که با روش نمونه‌گیری خوشه...

متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 64

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

پست های جدید