ارائه مدل مفهومی برند رویدادهای ورزشی در ایران

نویسندگان

  • رسول نظری دانشیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
  • مهدی سلیمی استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل مفهومی برند رویدادهای ورزشی در ایران بود که روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری شامل دو جامعه انسانی (1. مدیران ارشد ورزش کشور و متخصصان حوزه مدیریت ورزشی و گردشگری ورزشی، و 2. اساتید صاحب نظر دانشگاه در حوزه مدیریت، گردشگری و بازاریابی ورزشی)، و جامعه اطلاعاتی (شامل منابع علمی، اسنادی و کتابخانه‌ای) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و مورد نظرخواهی قرار گرفتند (23 نفر و 61 سند). ابزارهای پژوهش شامل مطالعه کتابخانه‌ای نظام‌مند و مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و روایی ابزار با استفاده از روش‌های مختلف اعتبارسنجی کیفی تأیید شدند. برای تحلیل داده‌ها نیز از روش کدگذاری و چارچوب‌بندی مفهومی مبتنی بر رویکرد کوربین و استراوس استفاده گردید. چارچوب مفهومی برند رویدادهای ورزشی در ایران در هشت منظرکلی شامل ویژگی‌های رویداد، قابلیت برند رویداد، برندسازی رویداد، بازاریابی رویداد، نوآوری رویداد، عملکرد برند رویداد، مزیت رقابتی رویداد، و ارزش برند شکل گرفت که مدل مفهومی برخاسته از چارچوب کدها به صورت یک سیستم فرایندی از ویژگی رویداد و قابلیت برند رویداد (سطح زمینه‌ای) تا ارزش برند رویداد (سطح پیامد) ترسیم گردید. دستاورد حاصل از این پژوهش سبب شناخت ابعاد برند رویداد ورزشی و ارتباط آن با مجموعه‌ای از فعالیت‌‌ها در برگزاری رویداد می‌شود. بر پایه این چارچوب، به مسئولین برگزاری رویداد پیشنهاد می‌شود از ابعاد ارائه شده در این پژوهش جهت کیفیت بخشی و بهبود رویدادهای ورزشی استفاده کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدل توسعۀ گردشگری ورزشی در رویدادهای بین المللی ورزشی ایران در رشتۀ والیبال

لزوم توجه به افزایش درآمدزایی درکشور از یک سو و اهمیت توجه به گردشگری به ویژه در ورزش کشور از سوی دیگر، توجه و اهتمام به این مهم را بیش از پیش ضرورت می بخشد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری ورزشی در رویدادهای بین المللی ورزشی ایران (مطالعۀ موردی: والیبال) تدوین شده است. روش­تحقیق پژوهش آمیخته و نوع تحقیق کاربردی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل اﻋﻀﺎی ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮی ورزﺷﻲ ﻛﻤﻴﺘۀ ﻣل...

متن کامل

ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران

زمینه و هدف: با توجه به بازتاب وسیع برگزاری رویدادهای ورزشی در رسانه‌های جمعی، امنیت موجود در برگزاری این رویدادها می‌تواند به عنوان نمودی از امنیت در سطح جامعه شناخته شود، بنابراین هدف این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر امنیت رویدادهای ورزشی در ایران، با تاکید بر مسابقات فوتبال است. روش‌شناسی: روش اجرای این تحقیق توصیفی از...

متن کامل

ارائه الگوی عوامل تأثیرگذار بر امنیت رویدادهای ورزشی ایران

زمینه و هدف: با توجه به بازتاب وسیع برگزاری رویدادهای ورزشی در رسانه‌های جمعی، امنیت موجود در برگزاری این رویدادها می‌تواند به عنوان نمودی از امنیت در سطح جامعه شناخته شود، بنابراین هدف این تحقیق، شناسایی عوامل موثر بر امنیت رویدادهای ورزشی در ایران، با تاکید بر مسابقات فوتبال است. روش‌شناسی: روش اجرای این تحقیق توصیفی از...

متن کامل

ارائه چارچوب مفهومی رقابت‌پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران

چکیده پزوهش حاضر در صدد ارائه چارچوب مفهومی رقابت‌پذیری در صنعت خدمات ورزشی ایران بود. روش تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل سیستماتیک می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل جامعه انسانی (مدیران و کارشناسان باشگاه‌های خدماتی، اساتید دانشگاه با تخصص بازاریابی ورزشی) و جامعه اطلاعاتی (منابع علمی، اسنادی و کتابخانه‌ای با موضوع رقابت‌پذیری) بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت بر مبنای اشباع نظری به صورت ...

متن کامل

ارائة مدل توسعۀ گردشگری ورزشی در رویدادهای بین‌المللی ورزشی ایران در رشتۀ والیبال

لزوم توجه به افزایش درآمدزایی درکشور از یک‌سو و اهمیت توجه به گردشگری به‌ویژه در ورزش کشور از سوی دیگر، توجه و اهتمام به این مهم را بیش از پیش ضرورت می‌بخشد. ازاین‌رو پژوهش حاضر با هدف ارائۀ مدل توسعۀ گردشگری ورزشی در رویدادهای بین‌المللی ورزشی ایران (مطالعۀ موردی: والیبال) تدوین شده است. روش­تحقیق پژوهش آمیخته و نوع تحقیق کاربردی بود. جامعۀ آماری تحقیق شامل اﻋﻀﺎي ﻛﻤﻴﺴﻴﻮن ﮔﺮدﺷﮕﺮي ورزﺷﻲ ﻛﻤﻴﺘۀ ﻣل...

متن کامل

بررسی جو استادیوم های ورزشی ایران در رویدادهای ورزشی پرتماشاگر

هدف از پژوهش حاضر بررسی جو استادیوم‌های ورزشی ایران در رویدادهای ورزشی پرتماشاگر است. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی است. جامعۀ آماری تماشاگران لیگ‌های پرتماشاگر فوتبال، کشتی و والیبال ایران فصل 94_93 بودند. نمونه‌گیری هدفمند بود و 400 نفر نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامۀ اصلاح‌شدۀ جو استادیوم‌های ورزشی چن و همکاران (2013) استفاده شد که روایی محتوا توسط 15 نفر از متخصصان مدیریت ورزشی و پایایی با آلفا...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 15  شماره 47

صفحات  51- 67

تاریخ انتشار 2020-08-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022