ارائه مدل نظری ـ زمینه‌ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار

نویسندگان

  • سیدحمید خدادادحسینی استاد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
  • محمدحسین صبحیه دانشیار، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
  • یاسر گلدوست جویباری دکتری، گروه مدیریت پروژه و ساخت، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.
چکیده

هدف: با توجه به مسئله ضعف عملکرد پروژه‌های ساخت، هدف از این پژوهش، ارائه مدل نظری ـ زمینه‌ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار است که هم‌زمان توصیف‌کننده ویژگی‌های اعتماد، عوامل مؤثر بر آن و برون‌دادهای این مهم در راستای حصول عملکرد پروژه باشد. روش: پژوهش حاضر، توسعه‌ای کاربردی بوده و به‌صورت کیفی اجرا شده است. بر این اساس، با بهره‌گیری از استراتژی نظریه زمینه‌ای، داده‌ها از جامعه هدف این پژوهش که شامل مطلعان کارفرمایی و پیمانکاری پروژه‌های ساخت شهری تهران بودند، گردآوری و تحلیل شدند. یافته‌ها: بر پایه تحلیل متنی مصاحبه‌ها، شش مقوله از ویژگی‌های اعتماد پدیدار شد که عبارت بودند از: اطمینان از توانایی، احترام به اصول، خیرخواهی، برخورداری از منابع لازم برای همکاری، ثبات و آگاهی طرف مقابل. نُه مقوله نیز از عوامل مؤثر بر اعتماد به‌دست آمد که عبارت بودند از: کیفیت روش اجرای پروژه، کیفیت اسناد مناقصه پروژه، کیفیت قرارداد پروژه، کیفیت سیستم ارتباط‌های پروژه، قابلیت اتکای سوابق طرف مقابل، قابلیت اتکای گواهی‌نامه‌ها و اعتبارنامه‌های علمی و حرفه‌ای طرف مقابل، عمق پیوند احساسی با طرف مقابل، عملکرد عوامل محیطی نزدیک و عملکرد عوامل محیطی دور. در نهایت، تک مقوله به‌دست‌آمده از برون‌داد اعتماد در راستای حصول عملکرد پروژه، کیفیت رابطه کارفرما و پیمانکار طی اجرای پروژه بود. نتیجه‌گیری: مدل نظری ـ زمینه‌ای پژوهش که از پیوند مقوله‌های پدیدارشده به دست آمد، می‌تواند به‌واسطه ایجاد درک از فرایند اعتماد میان کارفرما و پیمانکار در بستر پروژه‌‌های ساخت شهری و چگونگی تأثیرپذیری و تأثیرگذاری آن بر عملکرد پروژه، در ادبیات مدیریت پروژه، مشارکت علمی داشته باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل عوامل ارتباطات کارفرما ـ پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه ها در صنایع پایین دستی نفت ایران

این مقاله به دنبال ارزیابی ویژگی های برازش مدل ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار در کلان پروژه‏های پایین دستی صنعت نفت است. کارکرد این مدل سنجش ادراک پاسخ دهندگان شاغل در بخش‏های کارفرما، مشاور و پیمانکاران دخیل در پروژه‏های یاد شده نسبت به وضع موجود ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار می‏باشد. هم چنین تشریح رابطه بین عوامل اثرگذار بر ارتباطات از دیگر نکات قابل توجه در این مدل است. مؤلفه های مؤثر برا...

متن کامل

روشی ابتکاری برای تعیین زمان‌بندی پرداختها در پروژه: دو رویکرد متفاوت برای پیمانکار و کارفرما

در این مقاله، مسأله تعیین همزمان مکان، زمان و مقدار پرداخت‌ها در مسائل زمان‌بندی پروژه با هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی جریان‌های نقدی پروژه مد نظر قرار گرفته است. با توجه به طبیعت پیچیده این مسأله، از یک روش ابتکاری دو مرحله‌ای تکرار شونده استفاده شده است؛ به‌طوری‌که در مرحله اول با تثبیت زمان‌بندی فعالیت‌ها، زمان‌بندی پرداخت‌ها تعیین می‌گردد؛ در مرحله دوم با تثبیت مکان و مقدار پرداخت‌ها، با ...

متن کامل

مدل عوامل ارتباطات کارفرما ـ پیمانکار در اجرای موفقیت آمیز کلان پروژه‌ها در صنایع پایین دستی نفت ایران

این مقاله به دنبال ارزیابی ویژگی‌های برازش مدل ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار در کلان پروژه‏های پایین دستی صنعت نفت است. کارکرد این مدل سنجش ادراک پاسخ دهندگان شاغل در بخش‏های کارفرما، مشاور و پیمانکاران دخیل در پروژه‏های یاد شده نسبت به وضع موجود ارتباطات بین کارفرما و پیمانکار می‏باشد. هم چنین تشریح رابطه بین عوامل اثرگذار بر ارتباطات از دیگر نکات قابل توجه در این مدل است. مؤلفه‌های مؤثر برا...

متن کامل

روشی ابتکاری برای تعیین زمان بندی پرداختها در پروژه: دو رویکرد متفاوت برای پیمانکار و کارفرما

در این مقاله، مسأله تعیین همزمان مکان، زمان و مقدار پرداخت ها در مسائل زمان بندی پروژه با هدف بیشینه کردن ارزش خالص فعلی جریان های نقدی پروژه مد نظر قرار گرفته است. با توجه به طبیعت پیچیده این مسأله، از یک روش ابتکاری دو مرحله ای تکرار شونده استفاده شده است؛ به طوری که در مرحله اول با تثبیت زمان بندی فعالیت ها، زمان بندی پرداخت ها تعیین می گردد؛ در مرحله دوم با تثبیت مکان و مقدار پرداخت ها، با ...

متن کامل

شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی‌های قابلیت اعتماد پیمانکار (مورد مطالعه: پروژه‌های ساخت شهری تهران). یاسر گلدوست جویباری ، محمدحسین صبحیه ، سیدحمید خداداد حسینی ، اقبال شاکری ، مجتبی امیری.

چکیده هدف از انجام تحقیق حاضر، شناخت منابع اعتماد کارفرما به پیمانکار بر پایه ویژگی­های قابلیت اعتماد پیمانکار در بستر پروژه­های ساخت شهری تهران است. در این راستا با بهره­گیری از متدولوژی نظریه زمینه­ای و به کمک کدگذاری باز مصاحبه­های عمیق انجام شده با 18 نفر از مطلعین و دست‌اندرکاران بخش کارفرمایی این پروژه­ها، مجموعاً 9 مقوله، 28 مفهوم و 148 کد باز منحصربه­فرد، حاصل شد. به طور خلاصه این 9 مقول...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 11  شماره 4

صفحات  693- 729

تاریخ انتشار 2020-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022