ارائه مدل پیش بینی خودکارآمدپنداری تحصیلی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با نقش میانجی گر ویژگی های شخصیتی دانش آموزان

نویسندگان

  • باعزت, فرشته دانشگاه مازندران
  • رضاپور, صغری
چکیده

زمینه و هدف: خودکارآمدپنداری تحت تأثیر برخی عوامل فردی، خانوادگی، و اجتماعی شکل می­گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل پیش­بینی خودکارآمدپنداری تحصیلی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با نقش میانجی­ گری ویژگی­ های شخصیتی دانش­ آموزان بود. روش:  روش پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی - همبستگی بود که از مدل تحلیل مسیر استفاده شد. جامعه­ آماری شامل تمامی دانش ­آموزان پایه اول دوره دوم متوسطه شهرستان محمودآباد در سال تحصیلی 94-1393 بود و نمونه­ شامل 284 دانش ­آموز که با استفاده از روش نمونه ­گیری تصادفی خوشه ­ای چندمرحله ­ای، انتخاب شده ­اند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه تجدیدنظر شده الگوهای ارتباطی خانواده (2002)، پرسش نامه شخصیتی هگزاکو (2004) و پرسش نامه خودکارآمدپنداری تحصیلی (مورگان و جینکز، 1999) بود. یافته­ ها: نتایج نشان داد مدل با داده­ های پژوهش، برازش مناسبی دارد. برون­گرایی (001/0P<، 18/0=β)، وظیفه­ شناسی (001/0P<، 31/0=β) و باز بودن به تجربه (001/0P<، 35/0=β) در افزایش خودکارآمدپنداری تحصیلی فرزندان مؤثر بود. ضریب مسیر استاندارد بین جهت ­گیری گفت‌وشنود با صداقت ـ تواضع (19/0= β  و 011/0= p)، برون­ گرایی (17/0= β  و 02/0= p)، وظیفه­ شناسی (26/0= β  و 009/0= p) و خودکارآمدپنداری تحصیلی (14/0= β  و 019/0= p) مثبت و معنادار به دست آمد. همچنین، ضریب مسیر استاندارد بین جهت ­گیری هم نوایی و صداقت ـ تواضع (14/0= β  و 025/0= p) معنادار شد. نتیجه­ گیری: ایجاد ارتباط­ های مؤثر با فرزندان، تشویق فرزندان به ابراز نظر، پذیرش اشتباهات و لغزش­ های احتمالی فرزندان، نظرخواهی در تصمیم­ گیری­ های خانوادگی، و به رسمیت شناختن آزادی­ های معقول فرزندان برخی از اقدامات مؤثری است که منجر به بهبود خودکارآمدپنداری تحصیلی فرزندان می­شود. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدل پیش بینی خودکارآمدپنداری تحصیلی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با نقش میانجی گری ویژگی های شخصیتی دانش آموزان

زمینه و هدف: خودکارآمدپنداری تحت تأثیر برخی عوامل فردی، خانوادگی، و اجتماعی شکل می­گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه مدل پیش­بینی خودکارآمدپنداری تحصیلی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با نقش میانجی­ گری ویژگی­ های شخصیتی دانش­ آموزان بود. روش:  روش پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی - همبستگی بود که از مدل تحلیل مسیر استفاده شد. جامعه­ آماری شامل تمامی دانش ­آموزان پایه اول دوره دوم متوسطه ...

متن کامل

پیش بینی شادکامی بر اساس ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده با واسطه گری تاب آوری در دانش آموزان

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده و شادکامی در دانش آموزان مقطع متوسطه بود. بدین منظور186 دانش آموز دختر و پسر مقطع متوسطه شهر شیراز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه الگوهای ارتباطی خانواده (کوئرنر و فیتزپاتریک، 2002)، مقیاس تاب آوری (کانر و دیویدسون، 2003) و پرسشنامه ش...

متن کامل

پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی در دانش آموزان دوره متوسطه دوم

چکیده هدف از این مطالعه پیش بینی سرزندگی تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی و خود تنظیمی تحصیلی بود .در این مطالعه ، 387 دانش آموز(195 پسر و 192 دختر ) در دوره متوسطه ی دوم شهرستان بروجرد در سال تحصیلی 93-1392 شرکت داشتند ،که به روش خوشه ای تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند . مشارکت کنندگان سه پرسشنامه شامل، پرسشنامه پنج عاملی شخصیت ،پرسشنامه خود تنظیمی تحصیلی و پرسشنامه سر زندگی تحصیلی را تکمی...

متن کامل

ارائه مدل علّی پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری مهارت‌های تحصیلی در دانشجویان علوم پزشکی شهید بهشتی

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل پیش بینی پیشرفت تحصیلی بر اساس ویژگی های شخصیتی با میانجی گری مهارت­های تحصیلی با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری بود . از جامعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نمونه گیری بهصورت خوشه ایی چند مرحله ایی انجام شد و نمونه ایی شامل 419 نفر به پرسشنامه سنجش صفات شخصیتی NEO-PI-R و پرسشنامه مهارت­های تحصیلی پاسخ دادند . در این پژوهش از روش معادلات ساختاری برای ...

متن کامل

پیش بینی موفقیت تحصیلی براساس سبک های هویت و خودکارآمدپنداری (فردی و جمعی) دانش آموزان

هدف از تحقیق حاضر تعیین نقش سبک های هویت و خودکارامدپنداری (فردی و جمعی) در پیش بینی موفقیت تحصیلی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-1392 بود. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر اصفهان و نمونه مورد مطالعه شامل 274 دانش آموز پسر دبیرستانی شهر اصفهان بودکه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مورد مطالعه قرار گرفت. ابزار پ‍‍ژوهش آزمون سبک های هو...

متن کامل

نقش واسطه‌ای باورهای هوشی در تأثیر الگوهای ارتباطی خانواده بر خودناتوان‌سازی تحصیلی دانش آموزان دبیرستان

خودناتوان‌سازی پیامدهای زیادی دارد و اثرات نامطلوبی بر نظام آموزشی هر کشوری وارد می­کند. هدف این پژوهش، بررسی اثر واسطه‌ای باورهای هوشی در رابطة الگوهای ارتباطی خانواده (متغیر  پیش­بین) و خودناتوان‌سازی تحصیلی (متغیر ملاک) دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستان‌های شهر شیراز است. با این هدف، 400دانش‌آموز با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شده­اند و پرسشنامة الگوهای ارتباطی خانواده (فی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره None

صفحات  3- 13

تاریخ انتشار 2017-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022