ارائه مدل کارمندیابی مبتنی بر روش تصمیم‌گیری چند معیاره ترکیبی سوارا و آراس (مطالعه موردی: شرکت مادر تخصصی توانیر)

نویسندگان

چکیده

استخدام کارکنان یکی از مهم‌ترین فرآیندها در مدیریت منابع انسانی می‌باشد. هدف از استخدام کارکنان انتخاب برترین متقاضی شغل برای پر کردن پست خالی مشخص‌شده در شرکت می‌باشد. به دلیل افزایش رقابت در سطح جهانی، استخدام مناسب‌ترین کارکنان به یکی از مهم‌ترین عوامل کلیدی موفقیت شرکت‌ها تبدیل‌شده است. تصمیم‌گیری در خصوص موضوع استخدام کارکنان، مسئله‌ای پیچیده و چندمتغیره خواهد بود. در وهله نخست فرآیند مناسب برای استخراج شاخص‌های استخدام کارکنان چندان مورداستفاده قرار نمی‌گیرد و در وهله دوم به دلیل اهمیت و پیچیدگی این مسئله، نیاز به روشی است که هر دو نوع معیارهای عینی و ذهنی در امر تصمیم‌گیری را در ارزیابی‌های خود مدنظر قرار دهند. هدف این پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر تصمیم‌گیری چند معیاره ترکیبی سوارا و آراس برای حل مسئله استخدام بر اساس معیارهایی می‌باشد که از فرآیند ترکیبی تجزیه‌وتحلیل مشاغل استخراج‌شده‌اند. در ادامه مدل طراحی‌شده برای استخدام کارشناس برنامه‌ریزی نیروی انسانی در شرکت مادر تخصصی توانیر مورداستفاده قرارگرفته است. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و ازنظر جمع‌آوری داده، از نوع کتابخانه‌ای و مبتنی بر نظرات خبرگان است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بهره‌گیری از روش‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه در مسئله استخدام کارکنان سبب افزایش کارایی فرآیند شده و چون معیارهای گوناگون را لحاظ می‌نماید، در بلندمدت نیروی کارآمد و متناسب با نیاز سازمان را نیز کاندید فرآیند جذب و استخدام می‌نماید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدل ریاضی (بر مبنای تصمیم‌گیری چند معیاره) و نرم افزار

تصمیم‌گیری در دنیای پیچیده امروز به چالشی برای مدیران و سازمان‌ها تبدیل شده است. تعدد شاخص‌های تصمیم‌گیری، تنوع معیارهای کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن هم زمان آنها، اهمیت اثرات و پیامدهای تصمیم و عواملی نظیر آن بر پیچیدگی تصمیم‌ها می‌افزاید. از این رو، بالاخص در دو دهه اخیر، روش‌های ریاضی و دانش کامپیوتر در حل مسائل تصمیم‌گیری به یاری آنان شتافته و تکنیک‌ها و فنون «تصمیم‌گیری چند معیاره» و «سی...

متن کامل

ارزیابی تکنولوژی‌های پیشرفته تولید با استفاده از مدل ترکیبی برنامه‌ریزی احتمالی و تصمیم‌گیری چند معیاره فازی

  The competition enhancement and demand increases have directed many producers to employ advanced manufacturing technologies. For this purpose, the selection of best alternative among various manufacturing technologies is the topic of high importance. Many articles have discussed the insufficiency of general financial measures for investment justification in advanced manufacturing technologies...

متن کامل

طراحی و سنجش مدل سازمان ارزش بنیان در شرکت مادر تخصصی توانیر

با رقابتی‌تر شدن محیط، سازمانهای هزاره سومی به منظور تامین انتظارات ذی نفعان[1] بیرونی خود، نیازمند توجه بیشتر به انتظارات ذی نفعان درونی خود هستند. از طریق تامین انتظارات ذی نفعان درونی، بین کارکنان انسجام درونی، تفاهم و اعتماد متقابل بیشتری شکل می گیرد که آن نیز به خودی خود سبب ارتقای سطح کیفی و کمی خدمات و محصولات ارایه شده، می گردد. در واقع، ‌شکل‌گیری مفهوم سازمان ارزش‌بنیان[2]، ناشی از توج...

متن کامل

ارائه مدلی برای طراحی ساختار وبگاه‌های آموزش مجازی به کمک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره

چکیده:یادگیری الکترونیکی یکی از این راه‌کارهای تأمین آموزش عالی برای متقاضیان آن است که امروزه با توجه به افزایش تقاضا مورد توجه زیادی قرار گرفته است. با ظهور این رویکرد مراکز آموزشی نوینی به نام دانشگاه مجازی به وجود آمده است که مشابهی از نوع فیزیکی آن، در دنیای مجازی است. در این شیوه آموزشی، وبگاه اولین جبهه­ای است که یادگیرندگان برای تعامل با سامانه آموزشی دانشگاه با آن مواجه می­شوند و بنابر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 6

صفحات  147- 170

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021