ارائه و ارزیابی مدل مدیریت دانش طب بومی در منطقه مکُران

نویسندگان

  • حسن محمودی توپکانلو استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی برای مدیریت دانش طب بومی است. روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که با رویکرد ترکیبی اکتشافی انجام شد. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و صاحبنظران آشنا با دانش بومی منطقه مکران و همچنین و استادان و دانشجویان دانشکده‌های پزشکی از جمله دانشکده طب سنتی بودند. بودند. در بخش کیفی اعضای نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌های کیفی با انجام مصاحبه نیم‌ساختار یافته گردآوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون تحلیل شدند. در بخش کمی، اعضای نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد. برای گردآوری دادههای کمی نیز از پرسشنامه محققساخته استفاده شد که کار تحلیل دادهها و بررسی برازش مدل پژوهش با استفاده از روش معادلات ساختاری و با کمک نرم افزار آموس انجام گرفت. یافته‌ها: با تحلیل داده‌های کیفی 64 کد اولیه برای مؤلفه‌های مدل مدیریت دانش طب بومی شناسایی شدند که این کدها در قالب 14 مقوله فرعی و 5 مقوله اصلی دسته بندی شدند. برازش مدل اولیه پژوهش با کمک روش معادلات ساختاری نشان داد، مدل مدیریت دانش طب بومی منطقه مکران از برازش بالایی برخوردار است. بر این پایه، 5 بُعد تولید دانش، کسب دانش، توسعه و تسهیم دانش، انتقال دانش و ثبت و ضبط دانش به عنوان ابعاد مدل مدیریت دانش طب بومی منطقه مکران ارائه شدند. نتیجه‌گیری: پژوهش حاضر می‌تواند مبنایی برای انجام پژوهشهای بیشتر در این حوزه باشد و باعث توسعه دانش نظری این حوزه به ویژه در رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی شود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدل بومی برای پیاده سازی مدیریت دانش در شرکت های آموزشی دریایی

در هزاره جدید، دانش یگانه منبع مزیت رقابتی پایدار شناخته شده است لذا؛ خلق، انباشت و اداره آن در سازمان ها نیز، به راهبردی ارزش آفرین تبدیل شده است. دانش عمدتاً در سرمایۀ انسانی سازمان قرار دارد و استقرار مدیریت دانش در واحدهای مختلف سازمان می تواند به رشد و توسعه آن کمک می کند. این پژوهش، با هدف ارزیابی وضعیت مدیریت دانش در واحد آموزش سازمان های صنعتی دریایی ایران و شناسایی چالش های آن ها انجام ...

متن کامل

ارائه مدل بومی چابکی سازمانی در شرکت های دانش بنیان

امروزه بزرگترین مزیت رقابتی و ابزار موفقیت سازمان ها پاسخگویی سریع به نیازهای مشتریان می باشد.نیاز هایی که با توجه به محیط پیچیده، پویا و غیر قابل پیش بینی همیشه در حال تغییر می باشند. بسیاری از علمای مدیریت چابکی را کلید این موفقیت می دانند.از چابکی تعاریف بسیاری شده و عوامل مختلفی را برای آن برشمرده اند. در این پژوهش با مطالعه و بررسی گسترده ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان نوزده عامل اصلی چاب...

متن کامل

ارائه مدل برای مدیریت دانش مشتری در پست بانک ایران

مدیریت دانش مشتری، فرایند منظم جمع آوری، نگهداری، تسهیم و استفاده از دانش مشتری با استفاده از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری می‌باشد. علی‌رغم اینکه سازمان‌ها اهمیت دانش و مدیریت آن در بازار رقابتی را پذیرفته‌اند، اما سرعت ارتقای مدیریت دانش مشتری مطابق انتظارات نمی‌باشد. در پرتو این نگرش، هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری می‌باشد. بنابراین، بر اساس مبا...

متن کامل

تحلیل دانش بومی و ابتکارات محلی سازگار در مدیریت منابع آب (منطقه مورد مطالعه: دشت گِزیر)

امروزه دستیابی به برنامه مدیریت منابع آب به یک هدف حیاتی تبدیل‌شده است؛ یکی از راهکارهای دستیابی به این هدف، توجه کافی به دانش بومی و ابتکارات محلی سازگار با شرایط محیطی است. مردم بومی از توانایی­های خاصی در خصوص شناخت و نحوۀ استفاده از تجارب برخوردارند؛ این دانش از تأثیر متقابل بین جامعه و محیط سرچشمه گرفته و طی نسل‌ها انتقال‌یافته است. بر این اساس در این پژوهش سعی شد به معرفی و تبیین جایگاه د...

متن کامل

ارائه مدل توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش

هدف پژوهش حاضر ارائه مدلی جهت توسعه کارآفرینی بر پایه مدیریت دانش در کارکنان شهرداری منطقه 7 تهران می‌باشد. این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن شامل کلیه کارکنان شهرداری منطقه 7 (420 نفر) است که با روش نمونه برداری طبقه ای 201 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه­­ ای محقق ساخته دارای 75 پرسش مربوط به مولفه‌ی کارآفرینی و 12 پرسش مربوط به مولفه­ ی مدیری...

متن کامل

ارائه مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش

پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل جامع عوامل مؤثر بر استقرار اثربخش مدیریت دانش انجام شد. تحقیق از منظر ماهیت و روش جمع‌آوری داده‏ها، توصیفی-پیمایشی و از منظر هدف کاربردی می‌باشد. جامعه مورد مطالعه، خبرگان دانشگاهی وحرفه ای صنعت بودند و نمونه گیری به شکل غیراحتمالی و قصدی انجام و در مجموع 33 نفر انتخاب گردیدند. پس از تعریف موضوع و انجام مطالعات اکتشافی و کتابخانه‌ای اولیه، عوامل و مؤلفه‌های مربوطه از...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 7  شماره 2

صفحات  -

تاریخ انتشار 2021-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022