ارائه و پیاده‌سازی مدل کارت امتیازی متوازن-تحلیل خوشه‌بندی خاکستری، در ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی اداره‌های ورزش‌وجوانان

نویسندگان

چکیده مقاله:

در هر سازمان، یکی از وظایف اصلی مدیران ارزیابی عملکرد است که اجرای بهینة آن می‌تواند موجب رفع نقاط ضعف سازمان و رشد و توسعة آن شود؛ بنابراین، امروزه پژوهشگران سعی می‌کنند با ارائة روش‌های مختلف، نتایج ارزیابی‌های عملکرد را به شرایط واقعی و حاکم بر سازمان‌ها نزدیک‌تر کنند؛ براین‌اساس، هدف از پژوهش حاضر ارائة مدل جدیدی درزمینة ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی اداره‌های ورزش‌وجوانان با استفاده از ترکیب دو روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل خوشه‌بندی خاکستری بود. این پژوهش مبتنی بر ترکیب دو بخش کلی بود: بخش اول شامل تعیین شاخص‌های مرتبط با هریک از منظرهای چهارگانة کارت امتیازی متوازن بود و بخش دوم شامل رتبه‌بندی سازمان‌های موردمطالعه براساس روش تحلیل خوشه‌بندی خاکستری بود. برای تعیین ساختار نهایی مناظر چهارگانة کارت امتیازی متوازن، از نظرهای 297 تن از مدیران ارشد اداره‌های ورزش‌و‌جوانان کشور به‌عنوان نمونة آماری و نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد و برای پیاده‌سازی روش تحلیل خوشه‌بندی خاکستری در رتبه‌بندی، مجموعة اداره‌های ورزش‌وجوانان استان اصفهان به‌عنوان نمونة مطالعاتی درنظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که ازمیان 26 ادارة ورزش‌وجوانان موردمطالعه، ادارة شهرستان نجف‌آباد در رتبة اول، ادارة شهرستان اصفهان در رتبة دوم و ادارة شهرستان شاهین‌شهر در رتبة سوم قرار گرفتند. درنهایت و براساس مراحل انجام‌شده، مدل ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی سازمان‌ها با استفاده از ترکیب دو روش کارت امتیازی متوازن و تحلیل خوشه‌بندی خاکستری ارائه شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 31 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد امور مالیاتی بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن

The secret of corporate success in the information era depends on investing and managing spiritual assets. Therefore, Balanced Scorecard (BSC) is an effective and verified tool to the real value in a way to let the organization beneficiaries to execute their excelling strategies with success. This article tries to assess the taxation affairs of Sanandaj city on the basis of balanced scorecard....

متن کامل

ارائه مدل تلفیقی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف به منظور ارزیابی مؤلفه‌های عملکرد با رویکرد تاپسیس فازی

چکیده: هدف: پژوهش حاضر با هدف ارزیابی مولفه‌های عملکرد، به ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های عمومی استان یزد در سال 1388 با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل شکاف پرداخته است. روش تحقیق: یکی از مدل‌های بسیار توانای ارزیابی عملکرد، مدل کارت امتیازی متوازن است که در آن تمام جوانب سازمان به طور متعادل و متوازنی بررسی می­شود. لذا، در مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن ابعاد کارت امتیازی مت...

متن کامل

مدل جامع ارزیابی عملکرد مدارس با الگوی تلفیقی (کارت امتیازی متوازن- تحلیل پوششی دادها)

  این پژوهش درصدد رفع مشکل فوق از طریق ارائه مدل جامع، برای رتبه بندی مبتنی بر عملکرد در آموزش و پرورش با رویکرد تلفیقی: موردی از مدارس متوسطه نظری، و اجرای آن باشد.با نمونه گیری طبقه ای- خوشه ای انتظارات ذی نفعان کلیدی، شامل دانش آموزان، معلمان، مدیران، اولیا و کارشناسان متوسطه نظری به وسیله مصاحبه و پرسشنامه باز پاسخ با یک سوال (انتظارات شما از مدرسه چیست؟) و تحلیل محتوای جواب ها با رویکرد ک...

متن کامل

نقش کارت امتیازی متوازن در ارزیابی عملکرد مدیران

    مدل کارت امتیازی متوازن  [1]یا مدل ارزیابی متوازن، روشی برای تبدیل استراتژی به عمل می‌باشد، به بیان دیگر، این مدل روشی جهت عملیاتی ساختن آرمان، ماموریت و استراتژی‌های سازمان‌ها بوده و چشم انداز آینده شرکت حوزه اصلی بررسی‌های مدل ارزیابی متوازن می باشد. کارت امتیازی متوازن صرفا نقش کنترلی نداشته است و معیارهای آن برای توصیف عملکرد گذشته بکار نمی‌روند بلکه این معیارها ابزاری جهت تبیین استراتژ...

متن کامل

ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد واحدهای مرکز رشد با ترکیب روش های کارت امتیازی متوازن، تحلیل شبکه ای و پرومته با داده های ترکیبی (قطعی، فازی و خاکستری)

ببهبود مداوم عملکرد مرکز رشد مستلزم داشتن یک برنامه یکپارچه ، اجرای آن و ارزیابی واحدهای عضو مرکز می باشد.. به همین علت تعیین معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد واحدها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کارت امتیازی متوازن شاخص های مهم و اصلی در ارزیابی عملکرد واحدهای مرکز رشد مشخص شده اند. با توجه به عدم قطعیت داده های جمع آوری شده از شاخص ها در دنیای واقعی و به منظور س...

متن کامل

تبیین و پیاده‌سازی مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی هیئت‌های ورزشی

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین و پیاده‌سازی مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها در ارزیابی عملکرد و رتبه‌بندی هیئت‌های ورزشی بود. محدودة مطالعاتی هیئت‌های ورزشی فعال استان اصفهان در سال 1396 بودند که براساس فرمول DMUs ≥3×(input + output)، 12 هیئت ورزشی به‌عنوان نمونة مطالعاتی تعیین شدند. برای تعیین شاخص‌ها، مصاحبه‌هایی با خبرگان انجام شد؛ براین‌اساس، 19...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 47

صفحات  109- 130

تاریخ انتشار 2018-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023