ارائه چارچوبی برای تبیین شاخص های مدیران بر اساس معیارهای اسلامی با روش سنتزپژوهی

نویسنده

چکیده

هدف از این پژوهش شناسایی مؤلفه‌ها و روش‌های به کار رفته در پژوهش‌های مدیریت اسلامی در جهت گزینش مدیران سازمان‌ها براساس معیارهای اسلامی موجود در پژوهش‌ها و به روش سنتزپژوهی بود. رویکرد روش‌شناختی در این پژوهش کیفی با استفاده از راهبرد سنتزپژوهی و روش تحلیل محتوا بود. با رجوع به پایگاه‌های معتبر داده‌ها و اطلاعات تعداد 157 مقاله در فاصله سال‌های 1380−1396 در زمینه مدیریت اسلامی یافت شد که تعداد زیادی از آنها غیرمرتبط با اهداف پژوهش حاضر و از سوی نویسندگان غیردانشگاهی منتشر شده بودند و از بین آنها تعداد 43 مقاله به‌عنوان نمونه و به صورت هدفمند انتخاب گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد که مهم‌ترین شاخص‌های شناسایی شده در حوزه پژوهش‌های مدیریت اسلامی عبارت بودند از: اخلاق‌مداری، دینداری و خدامحوری، عدالت‌طلبی، نرمخویی و رفتار نیکو، سعه صدر، تقوی، تدبیر و اندیشه‌ورزی، صداقت، تواضع و فروتنی، شجاعت، ساده‌زیستی، تخصص‌گرایی، امانتداری، بخشش، مشورت و همفکری، قانون‌گرایی، شایسته‌سالاری. از دیگر یافته‌های پژوهش حاضر می‌توان به روش تحقیق کیفی به‌عنوان روش غالب در پژوهش‌های مدیریت اسلامی اشاره کرد. از 43 مقاله بررسی شده تعداد 15 مقاله به صورت فردی و 28 مقاله به صورت گروهی منتشر شده و در این بین مردان بیشترین مشارکت را در این پژوهش‌ها برعهده داشته‌اند. بیشترین منابع مورد استفاده در پژوهش‌های مدیریت اسلامی مربوط به قرآن کریم و نهج‌البلاغه بوده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه چارچوبی برای تبیین شایستگی های مدیر ارشد دانش با روش فراترکیب

This paper provides a framework to clarify the competencies of the Chief Knowledge Officer in organizations. For this purpose, meta-synthesis methodology was adopted. From 161 sources founded in meta-synthesis process, 15 articles were consistent with accepted standards. As a result of combining the findings, 60 Code: Five main concepts (specialization in knowledge management, mastery of busine...

متن کامل

تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی های مدیران دانشگاهی با توجه به آموزه های اسلامی

هدف: این پژوهش در پی تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی های مدیران دانشگاهی با توجه به آموزه های اسلامی بوده است. روش: روش پژوهش، ترکیبی و از نوع اکتشافی متوالی است. در مرحلۀ کیفی با استفاده از روش همسوسازی منابع چندگانه مشتمل بر سه ضلعِ الف) جمع آوری مبانی نظری، اصول زیربنایی مربوط به متغیّر پژوهش، ب) تحقیقات انجام شده در حوزۀ شایستگی مدیران و ج) پیمایش نظرات آگاهی دهندگان کلیدی، چا...

متن کامل

ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط‌مشی‌های عمومی با کاربست روش تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری

هدف: تسخیر خط‌مشی می‌تواند نتیجه یا فرایندی تعریف شود که در آن تصمیم‌های عمومی در رابطه با قوانین، مقررات و خط‌مشی‌ها، به‌واسطه اقدام‌ها و تلاش‌های یک گروه یا فرد خاص، به‌طور مداوم و مکرر از منافع عمومی دور شود و منافع آن گروه یا فرد را تأمین کند. هدف پژوهش حاضر، ارائه چارچوبی برای تبیین تسخیر خط‌مشی‌های عمومی است. روش: در این پژوهش، از دو روش کیفی تحلیل مضمون و مدل‌سازی ساختاری ـ تفسیری استفا...

متن کامل

تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی‌های مدیران دانشگاهی با توجه به آموزه‌های اسلامی

هدف: این پژوهش در پی تدوین و اعتباریابی چارچوبی برای ارزیابی شایستگی‌های مدیران دانشگاهی با توجه به آموزه‌های اسلامی بوده است. روش: روش پژوهش، ترکیبی و از نوع اکتشافی متوالی است. در مرحلۀ کیفی با استفاده از روش همسوسازی منابع چندگانه مشتمل بر سه ضلعِ الف) جمع‌آوری مبانی نظری، اصول زیربنایی مربوط به متغیّر پژوهش، ب) تحقیقات انجام شده در حوزۀ شایستگی مدیران و ج) پیمایش نظرات آگاهی‌دهندگان کلیدی، چا...

متن کامل

ارائه الگوی مناسب برای شاخص عملکرد مدیران آموزشی

ضرورت مدیریت نظارت و ارزیابی ، از دیر باز برای تمامی دست اندرکاران امر تعلیم وتربیت آشکار بوده است . در این میان شاخص های عملکردی موجب شفاف شدن در امور در فرایند فعالیت های مدیران آموزشی می شوند . از رهگذر شاخص عای عملکردی مدیران می توان اندیشه های نظری ، هدف های تعیین شده ، عملکرد گذشته و نیز وضع موجود و مطلوب را بررسی و مقایسه نمود. در مورد شاخص های عملکردی ، هر نشانگر در میان فرایندهای پیچید...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 12

صفحات  41- 62

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023