ارائه چارچوبی برای طراحی مدل کسب‎وکار

نویسندگان

  • بهناز حاجی صادقی کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه الزهرا، تهران، ایران
  • سیدمحمد اعرابی دکترای مدیریت، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامۀ طباطبایی، تهران، ایران
  • محبوبه رنجبر دانشجوی دکترای علوم ارتباطات، دانشگاه علامۀ طباطبایی، تهران، ایران
  • پوراندخت نیرومند دکترای مدیریت تکنولوژی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری دانشگاه علامۀ طباطبایی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

ظهور فناوری ارتباطات، مدل کسب‎وکار را به‎منزلۀ واحد تجزیه‎وتحلیل جایگزین صنعت کرد تا شرکت­ها بتوانند با ارزیابی مداوم نیازهای بازار و فناوری، مدل کسب‎وکار مناسب­تری را انتخاب کنند. هدف این نوشتار شناسایی روش­های طراحی مدل کسب­­و­کار و ارائۀ چارچوب پیشنهادی کسب‎وکارها برای پیاده‌سازی طرح‌ها و ایده‌های تازه‎وارد به بازار یا حفظ و ارتقای موقعیت آنها در بازار‌های داخلی و جهانی است. برای دست‎یابی به این هدف، روش­های مختلف طراحی مدل کسب‎وکار (MAPIT، IDEA، VISOR، FBBM و پویا) تجزیه‎وتحلیل شده و با استفاده از روش فراترکیب، چارچوبی برای طراحی مدل‌ کسب‎وکار پیشنهاد می­شود. برای سنجش روایی آن از تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد عناصر سازماندهی، فناوری، منابع مالی و هزینه­ها، خدمات/کالاها، بازار و مشتریان و فازهای شناسایی، طراحی، ارزیابی و تجمیع در طراحی مدل کسب‎وکار، اهمیت زیادی دارند. آزمون مقایسۀ میانگین یک گروهی به‎دست‎آمده از معنادار بودن اهمیت عناصر پیشنهادی، طراحی مدل برای توسعۀ حضور کسب‎وکارهای مبتنی بر فناوری را حمایت کرده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه چارچوبی مفهومی برای طراحی وب‌سایت‌های تجارت الکترونیکی بر مبنای نظریه طراحی عصبی وب‌سایت

امروزه، زندگی فردی و اجتماعی افراد بیش‌ازپیش در فضای مجازی جریان دارد. وب‌سایت، کانال ارتباطی یک کسب‌وکار با ذینفعان و مخاطبان آن است. در ادبیات بازاریابی تأکید زیادی بر این برخورد نخست با مشتری می‌شود، از این‌ رو نحوه طراحی و سازمان‌دهی وب‌سایت به‌عنوان عامل رقابتی مهمی شناخته می‌شود. تئوری بازاریابی عصبی که برداشتی از کارکرد مغز انسان و نورون‌ها درزمینه­ بازاریابی است، در حوزه طراحی وب‌سایت‌ه...

متن کامل

ارائه چارچوبی برای انتخاب استراتژی دانش

امروزه دانش، نه فقط یک منبع مزیت رقابتی بلکه در واقع تنها منبع و سرمایه رقابتی است. اگر سازمانی به راحتی نتواند شکل صحیح دانش را اعم از شخصی و سازمانی، ضمنی و آشکار، در جایگاه مناسب آن به کار ببرد، در عرصه های رقابتی با مشکل مواجه خواهد شد. متاسفانه، تنها بخشی از دانش داخلی در دست سازمان است و قسمتهای دیگر متکی به اشخاص می باشد. این دوگانگی بین دانش شخصی و دانش سازمانی، استراتژی های مختلفی را ب...

متن کامل

ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی‌های منابع انسانی

تمرکز مدیریت راهبردی منابع انسانی، بر ارائۀ الگویی از راهبرد‌ها در حوزۀ منابع انسانی است که سازمان را قادر ‌سازد به اهداف راهبردی خود دست یابد. هدف پژوهش حاضر این است که چارچوبی نظام‌یافته و استاندارد بر اساس نظریۀ نقاط مرجع راهبردی برای تدوین راهبرد‌های منابع انسانی ارائه نماید. برای نشان‌دادن کاربست‌پذیری چارچوب پیشنهادی، راهبرد‌های منابع انسانی در یکی از شرکت‌های مرتبط با صنعت نفت ایران تدوی...

متن کامل

ارائه چارچوبی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی

امروزه معماری سازمانی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین راهکارهای سازمانی برای همراستایی استراتژیک فن‌آوری اطلاعات با کسب و کار سازمان و ابزار قدرتمندی برای ساماندهی به سیستم‌های اطلاعاتی پیچیده می‌باشد. برخورداری از مزایای معماری سازمانی در صورت مدیریت اثربخش آن میسر می‌باشد. ارزیابی بلوغ معماری سازمانی یک روش اثربخش و معتبر برای مدیریت پروژه معماری سازمانی می‌باشد. این روش با شناسایی وضعیت فعلی...

متن کامل

ارائه چارچوبی برای پذیرش آموزش سیار

این تحقیق با انگیزه پیاده سازی آموزش سیار در بین داوطلبان ورود به دانشگاه و با هدف ارائه چارچوبی نوین برای پذیرشآموزش سیار به تحقیق در مورد پذیرش آموزش سیار در میان داوطلبان ورود به دانشگاه می پردازد. در این پژوهش تعاریفی از آموزشسیار، مدل های مورد استفاده در این تحقیق(مدل پذیرش تکنولوژی، تئوری اشاعه نوآوری، مدل دلون و مک لین و مدل تلفیقیدآلبرگ -اورنی)، روش تحقیق و نتایج را مشاهده خواهید کرد. ج...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 4

صفحات  267- 284

تاریخ انتشار 2013-12-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023