ارائه چارچوب مفهومی، برای سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات مبتنی بر رویکرد فراترکیب و روش دلفی فازی

نویسندگان

  • ابوذر عرب سرخی استادیار، گروه ارزیابی امنیت شبکه و سامانه‎ها، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تهران، ایران.
  • حسین صفری استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
  • رضا کلانتری دانشجوی دکتری، گروه مدیریت تولید و عملیات، دانشگاه تهران، پردیس بین‌الملل کیش، کیش، ایران.
  • علی معینی استاد، گروه الگوریتم‌ها و محاسبات، دانشکده علوم مهندسی، پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، تهران، ایران.
چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، شناسایی شاخص‌های دارای اولویت، بر اساس تحلیل کیفی نتایج پژوهش‌های انجام‌‎شده و همچنین ارائه چارچوب سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات امنیت اطلاعات است. روش: روش‌شناسی این پژوهش، توصیفی و کیفی بوده و در دو مرحله انجام شده است. ابتدا به‌کمک روش فراترکیب، 133 مقاله بررسی و پس از ارزیابی، 28 مقاله تأیید شدند. سپس با بهره‌گیری از روش CASP، 15 ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺑﺮای اﺟـﺮای ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻛﻴﻔـﻲ ﻣﺤﺘﻮا ﺣﺪاﻗﻞ اﻣﺘﻴﺎز لازم را ﻛﺴﺐ کردند. با بررسی مقاله‌ها، چارچوبی مفهومی برای اندازه‌گیری عملکرد زنجیره ‌تأمین خدمات، ارائه شد. پس از تأیید پایایی نتایج، در مرحله دوم به‌منظور نگاشت چارچوب پیشنهادی به حوزه خدمات امنیت اطلاعات، با مراجعه به 10 نفر از خبرگان این حوزه و دریافت نظر آنها طی سه دور روش دلفی فازی، اعتبارسنجی به عمل آمد و مدل نهایی پژوهش طراحی شد. یافته‌ها: عملکرد زنجیره ‌تأمین خدمات امنیت اطلاعات با 18شاخص و 34 زیرشاخص مؤثر، تحت مدل منطقی، ارزیابی شد و با مقدار ضریب هماهنگی کندال 742/0 به توافق خبرگان و متخصصان رسید. نتیجه‌گیری: بر اساس بررسی نظرهای خبرگان، زیرشاخص‌های دانش و مهارت، ارائه فناوری‌های امنیتی جدید و به‌روز دنیا و محرمانگی و امنیت اطلاعات، بیشترین میزان توافق و زیرشاخص‌های توانایی برآورد تقاضا، استفاده بهینه از ظرفیت و منابع، توانایی تحویل خدمات استاندارد، طراحی پاسخ مناسب برای مخاطره‌ها، توانایی ایجاد روابط مؤثر با تأمین‌کنندگان، قابلیت اطمینان به خدمات، هزینه کل تحویل خدمات، وفاداری مشتری و زمان پاسخ‌گویی به مشتری نیز دارای میزان اتفاق نظر شایان توجهی هستند. زیرشاخص‌های کل زمان جریان وجوه و توانایی سفارشی‌کردن درخواست مشتریان نیز، کمترین میزان اتفاق نظر را نشان می‌دهند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب

چکیده زنجیره‌های تأمین در سال‌های اخیر به‌ سرعت رشد یافته‌اند و تمرکز صرف بر عملکرد اقتصادی برای بهینه‌سازی هزینه‌ها یا بازگشت سرمایه نمی‌تواند متضمن توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین گردد. از این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تأمین پایدار به‌ منظور تأکید اهمیت نگرانی‌های اجتماعی و زیست‌محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه‌ریزی زنجیره تأمین ظهور یافتند. هدف از پژوهش حاضر تح...

متن کامل

ارائه مدلی برای ارزیابی پایداری زنجیره تأمین با رویکرد فراترکیب

چکیده زنجیره های تأمین در سال های اخیر به سرعت رشد یافته اند و تمرکز صرف بر عملکرد اقتصادی برای بهینه سازی هزینه ها یا بازگشت سرمایه نمی تواند متضمن توسعه یا پایداری در زنجیره تأمین گردد. از این رو مفاهیم مدیریت زنجیره تأمین سبز و مدیریت زنجیره تأمین پایدار به منظور تأکید اهمیت نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی همراه با عوامل اقتصادی در برنامه ریزی زنجیره تأمین ظهور یافتند. هدف از پژوهش حاضر تحلی...

متن کامل

ارائه رویکرد ترکیبی promethee-ahp فازی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات (مورد مطالعه: صنعت هتلداری)

چکیده      ارزیابی عملکرد یکی از ابزارهای مهم مدیریتی در بهبود عملکرد و تعالی زنجیره تأمین است؛ به طوری که برای داشتن زنجیره تأمین کارا و مؤثر در سازمان های خدماتی، باید عملکرد این زنجیره مورد سنجش قرار گیرد. در این مطالعه، برای سنجش عملکرد زنجیره تأمین خدمات، پس از مروری بر مطالعات انجام شده درخصوص این زنجیره و ارزیابی عملکرد آن، معیارهای دارای اولویت برای ارزیابی عملکرد آن را شناسایی شد و سپس...

متن کامل

ارائه مدل جامع مؤلفه‌های مدیریت ریسک زنجیره تأمین : رویکرد فراترکیب

وجود ریسک در زنجیره تأمین صنایع مختلف و مدیریت صحیح آن در دو دهه اخیر مورد توجه محققان بسیاری قرار گرفته است.هدف این تحقیق آن است که ابعاد و مؤلفه­های مختلف این پدیده مورد شناسایی و واکاوی قرار گرفته و از طریق تحلیل محتوای آن، طبقه بندی و اولویت بندی مناسبی صورت گیرد. برای این منظور با استفاده از فراترکیب، نتایج و دستاوردهای تحقیقات پیشین مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از بین 401 مقاله یافت شده ...

متن کامل

ارائه مدل ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات با رویکرد نگاشت شناختی فازی (مورد مطالعه: صنعت بیمه)

ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین یکی از مهم ترین زمینه­های بهبود مستمر زنجیره تأمین است. مدیریت زنجیره تأمین یکی از استراتژی­های رقابتی برای بهبود عملکرد و سودآوری سازمان­ها در محیط نامطمئن و پررقابت عصر حاضر است. با توجه به ویژگی­های منحصر به فرد خدمات که آن را از بخش تولید متفاوت می­سازد، محققان و کاربران هنوز به ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین خدمات به اندازه کافی توجه نکرده اند؛ بنابراین، در این پژو...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 1

صفحات  24- 46

تاریخ انتشار 2020-09-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022