ارائه یک فرمول بندی المان محدود C1 برای مدل میکرو ورق میندلین-رایسنر

نویسندگان

  • آرش ایمانی دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
چکیده

در این مقاله، فرمولبندی المان محدود میکرو ورق میندلین-رایسنر بر اساس نظریه الاستیسیته گرادیان کرنش ارائه می گردد. با توجه به وجود مشتقات مرتبه بالا، جهت ارائه یک فرمولبندی المان محدود استاندارد، باید از توابع درونیابی با پیوستگی  C1 استفاده نمود. براین اساس، شکل کلی ماتریس سفتی و بردار نیروی المان میکرو ورق براساس اصل کار مجازی استخراج شده و سپس فرمولبندی بر روی یک المان چهار ضلعی چهار گرهی با 36درجه آزادی اعمال می گردد. تغییر شکل ورق های مستطیلی میندلین-رایسنر گرادیانی تحت فشار یکنواخت با سه دسته شرایط مرزی مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد. بتدا میکرو ورق با لبه های ساده بررسی شده و حل المان محدود گرادیانی بدست آمده با حل دقیق میکرو ورق براساس این نظریه مقایسه می گردد، که تطابق بسیار نزدیکی بین پاسخ های این دو روش مشاهده می شود. سپس میکرو ورق با چهار لبه گیردار و نیز سه لبه ساده و یک لبه آزاد بررسی می گردند. در هر دو مورد، پاسخی همگرا با ریز نمودن اندازه المانها بدست می آید. در صورت نازک بودن ورق و نیز بزرگ بودن نسبت ضخامت به پارامتر مقیاس طول ماده، نتایج بدست آمده در تحلیل المان محدود بر مبنای نظریه گرادیان کرنش با حل ورق کرشهف بر مبنای الاستیسیتهی کلاسیک منطبق می گردند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر متغیرهای فرمول بندی بر عبورپوستی میکرو امولسیون دسموپرسین استات

سامانه‌ های دارو رسانی تراپوستی در سال‌های اخیر به عنوان یک جایگزین مناسب برای سامانه ‌های دارو رسانی خوراکی و تزریقی مورد توجه فراوان قرار گرفته ‌اند.هدف از این پژوهش تهیه سامانه تراپوستی میکروامولسیونی دسموپرسین استات و بررسی تاثیر ترکیب فرمولبندی برشدت عبور پوستیاین دارو است. اجزای میکروامولسیون‌ها شامل: ترکیب تویین80 و اسپن80 به‌عنوان مواد فعال سطحی، 1- دکانول به‌ عنوان کمک فعا...

متن کامل

فرمول بندی اجزای محدود برای تحلیل استاتیکی غیرخطی ورق های اورتوتروپ با استفاده ازتئوری ورق اصلاح شده دو متغیره

در این مقاله به ارائه فرمول بندی اجزای محدود برای تحلیل خمش غیرخطی ورق های ایزوتروپ و ارتوتروپ براساس تئوری دومتغیره اصلاح شده پرداخته شده است. تئوری دو متغیره اصلاح شده یک تئوری برشی مرتبه بالا بوده که قابلیت مناسبی در تحلیل ورق های نازک و ضخیم دارد. این تئوری اثرات برش خارج از صفحه در امتداد ضخامت را به صورت سهمی پیش بینی می کند بنابراین در این تئوری شرایط سطوح بدون تنش ارضا می شود و نیازی به...

متن کامل

ارائه یک فرمول ریاضی برای محاسبه ارزش کارکنان

ارزش کارکنان یکی از مفاهیم اصلی در مدیریت منابع انسانی است و اندازه‌‌گیری میزان آن نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تاکنون روش‌‌های اندازه‌‌گیری ارزش کارکنان به‌صورت کیفی بیان شده‌‌اند؛ به‌طوری‌که برای ارزش کارکنان مؤلفه‌هایی در نظر گرفته می‌‌شود و براساس تحلیل متغیرها، میزان ارزش کارکنان به دست می‌‌آید. البته در تحقیقات این حوزه حتی مؤلفه‌های یکپارچه و پرسشنامه منسجمی برای سنجش این مفهوم وجود...

متن کامل

ارائه یک مدل عددی-ریاضی برای پدیده شکست سد به روش حجم محدود با استفاده از شبکه بندی ورونوی

در این مقاله حرکت سیل ناشی از شکست سد به صورت دو بعدی مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور معادله آب های کم عمق به شیوه مرتبه دوم Local-Lax–Friedrich برای تسخیر شوک یا ناپیوستگی در شرایط اولیه و ارضای خاصیت ابقایی در چهارچوب روش احجام محدود و شبکه بندی ورونوی که تطابق مناسبی با محیط دارد٬ در قالب یک برنامه توسط نرم افزار توانمند MATLAB ارائه گردیده شده است. نتایج حاصله از برنامه با نتایج به د...

متن کامل

فرمول بندی المان محدود مسائل تماسی در سازه های ویسکوالاستیک بر مبنای مدل وارهیدگی ماکسول تعمیم یافته

هدف مقاله حاضر توسعه یک فرمول بندی محاسباتی المان محدود نموی- انطباقی بر مبنای الگوریتمی توانمند به منظور محاسبه فشارهای شبه استاتیک تماسی در سازه های ویسکوالاستیک می باشد. از مدل تعمیم یافته ماکسول برای مدل سازی توابع وارهیدگی معادلات متشکله ویسکوالاستیک بهره گرفته شده که در قالب دو تابع وارهیدگی کلی در اتساع (پاسخ حجمی) و برش (پاسخ انحرافی) نشان داده می شود. در این فرمول بندی، توابع وارهیدگی ...

متن کامل

ارائه الگوریتمی برای مدل سازی فرآیند شیار محدود در ورق های مسی و فولاد کم کربن بر اساس منطق فازی

در پژوهش حاضر، مس خالص به وسیله‌ی فرآیند فشرده سازی شیاری محدود طی دو پاس در دمای اتاق، ضریب اصطکاک برشی برابر 1/0 با پارامترهای ورودی زاویه دندانه قالب، سرعت پیشروی قالب بالا و دمای ورق تحت تغییر شکل پلاستیک شدید قرار گرفت. شبیه-سازی با استفاده از نرم ‌افزار DEFORM-3D انجام گرفت. مش‌بندی از نوع المان مثلثی شکل با پیروی از قانون راس به راس المان‌بندی انجام شد. پارامترهای مورد بررسی در پژوهش حاض...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 51  شماره 1

صفحات  3- 18

تاریخ انتشار 2019-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021