ارائه یک مدل برنامه‌ریزی سفارشات موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی)

نویسندگان

  • محمد اقدسی دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه تربیت مدرس
  • مهدی نخعی ن‍ژاد دانشجوی دکترای مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
  • نسیم نهاوندی دانشیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی،دانشگاه تربیت مدرس
چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنایع فولاد، برنامه‌ریزی تولید مناسب است که با توجه به سفارشی بودن این صنعت، برنامه‌ریزی سفارش ها بخش عمده‌ای از آن را شامل می‌شود. همچنین، با توجه به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت ماشین‌آلات در این صنعت، پرداختن به برنامه‌ریزی موجودی‌ها نیز امری ضروری است. در این راستا، مدل ارائه شده در این مقاله با در نظر گرفتن توام برنامه‌ریزی سفارش ها و برنامه‌ریزی موجودی، توانایی تصمیم‌گیری در انتخاب سفارش ها، تعیین زمان تکمیل سفارش ها و تعیین تولیدات مازاد از آنها را در هر فرایند داراست. این مدل در عمل می‌تواند نقش کلیدی در بهبود برنامه‌ریزی تولید صنایع فولاد از طریق تحویل بموقع سفارش ها، کاهش موجودی و استفاده مناسب از ظرفیت، دارا باشد. در ادامه، یک الگوریتم حل ابتکاری بر پایه الگوریتم ژنتیک برای مدل فوق ارائه شده و کارایی آن در یک مطالعه موردی و عملی در شرکت فولاد آلیاژی ایران ارزیابی شده است. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه یک مدل برنامه ریزی سفارشات- موجودی با استفاده از الگوریتم ژنتیک؛ مطالعه موردی: صنایع فولاد آلیاژی

یکی از مهم ترین چالش های صنایع فولاد، برنامه ریزی تولید مناسب است که با توجه به سفارشی بودن این صنعت، برنامه ریزی سفارش ها بخش عمده ای از آن را شامل می شود. همچنین، با توجه به لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت ماشین آلات در این صنعت، پرداختن به برنامه ریزی موجودی ها نیز امری ضروری است. در این راستا، مدل ارائه شده در این مقاله با در نظر گرفتن توام برنامه ریزی سفارش ها و برنامه ریزی موجودی، توانایی ت...

متن کامل

ارائه یک الگوریتم ژنتیک برای مدل برنامه‌ریزی موجودی در زنجیره‌ تأمین پروژه

تأمین به موقع مواد در پروژه‌‌‌های ساخت و ساز اهمیت بسیاری دارد، از این رو ایجاد هماهنگی با تأمین‌کنندگان مواد کلیدی یک پروژه، ضمن حصول اطمینان از حضور به موقع مواد، هزینه‌ها را نیز حداقل می‌کند. یکی از راه‌های ایجاد این هماهنگی، برنامه‌ریزی موجودی یکپارچه است، البته لازم به ذکر است که چنین مدلی از نظر رد? پیچیدگی 1NP_hard تلقی می‌شود، زیرا این مدل ترکیبی از مسئله برنامه‌ریزی با منابع محدود2 و...

متن کامل

ارائه مدل برنامه ریزی سفارشات- موجودی و زمانبندی تولید در صنایع فولاد (مطالعه موردی در شرکت فولاد آلیاژی ایران)

هدف کلی این تحقیق بهبود در صنایع فولاد از طریق تحویل به موقع سفارشات، کاهش موجودی و زمانبندی فرایندهای این صنعت می باشد. برای این منظور به برنامه ریزی سفارشات و همچنین برنامه ریزی موجودی پرداخته می شود و بر اساس نتایج بدست آمده، زمانبندی تولید در هریک از واحدها نیز مورد بررسی قرار می گیرد. در صنایع فولاد، تولید بر اساس سفارشات مشتریان صورت می گیرد. برنامه ریزی تولید در این حالت شامل برنامه ریزی...

15 صفحه اول

مطالعه مروری ارتعاشات وارده به انسان نشسته و ارائه یک مدل بیومکانیکی بهینه سرنشین خودرو با استفاده از الگوریتم ژنتیک

در این پژوهش مدل­های بیومکانیکی بدن انسان در وضعیت نشسته بررسی‌شده‌اند. این مدل­ها ازلحاظ تعداد درجات آزادی، میزان پیچیدگی و راستاهای تحلیل ارتعاشات که شامل جهت­های عمودی، افقی و جانبی می­باشند، متفاوت هستند. همچنین، مدل­های ریاضی شامل اجزاءمحدود، پارامترمتمرکز، چندجسمه و ماتریسی که در تحقیقات عمده­ای ارائه گردیده­اند، مرورشده­اند. مدل­ها ازنظر انطباق با داده­های آزمایشگاهی مقایسه شده­اند و مدل...

متن کامل

یک مدل برنامه‌ریزی دو هدفه برای یک سیستم تولید- توزیع یکپارچه و حل با استفاده از الگوریتم ژنتیک رتبه‌ای

هدف این مقاله، ارایه یک سیستم تولید- توزیع یکپارچه با مراکز تولید و مراکز توزیع چندگانه در حالت مجاز بودن کمبود است. برای جابجایی محصولات، چند نوع سیستم حمل با قابلیت اطمینان متفاوت در نظر گرفته شده است. مدل پیشنهادی، یک مدل عدد صحیح ترکیبیاتی دو هدفه است. تابع هدف اول، کمینه سازی هزینه سیستم و تابع هدف دوم بیشینه سازی قابلیت اطمینان در حمل و نقل محصولات است. در مدل پیشنهادی، با افزایش اندازه م...

متن کامل

ارائه یک الگوریتم ژنتیک برای مدل برنامه ریزی موجودی در زنجیره تأمین پروژه

تأمین به موقع مواد در پروژه های ساخت و ساز اهمیت بسیاری دارد، از این رو ایجاد هماهنگی با تأمین کنندگان مواد کلیدی یک پروژه، ضمن حصول اطمینان از حضور به موقع مواد، هزینه ها را نیز حداقل می کند. یکی از راه های ایجاد این هماهنگی، برنامه ریزی موجودی یکپارچه است، البته لازم به ذکر است که چنین مدلی از نظر رد? پیچیدگی 1np_hard تلقی می شود، زیرا این مدل ترکیبی از مسئله برنامه ریزی با منابع محدود2 و برن...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 2

صفحات  56- 37

تاریخ انتشار 2014-09-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021