ارائه یک مدل بهینه‌سازی ریاضی چند‌هدفه برای طبقه‌بندی

نویسندگان

چکیده

In this paper we investigate the issues of data classification (as one of the branches of data mining science) in form of multi-objective mathematical programming model. The model that we present and investigate is a MODM problem. First time, based on support vector machine (SVM) idea (To maximize the margin of two groups), a multi-criteria mathematical programming model was proposed for data mining problems to classified instances in two separated group based on two goals of data discriminate (To maximize the distance between different groups and to minimize the misclassification of observations). Since then, some people have been working on developing the classification models based on mathematical programming methods. Simultaneously and also independently, individuals worked on support vector machine methods to improve them. Regarding to the same philosophy of these two groups of optimization methods, in this paper, to fill the gap between these two research paths, we use the updated and improved SVM methods to present a model for classification in data mining based on multi-objective programming.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه و بهینه‌سازی یک مدل ریاضی چندهدفه مسئله‌یبارانداز تقاطعی با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

در این نوشتار یک مدل جدید چندهدفه‌ی بارانداز تقاطعی ارائه‌می‌شود. در مدل ریاضی این مقاله سه هدف کمینه‌سازی زمان کل عملیات حمل‌ونقل، کمینه‌سازی هزینه‌ی حمل‌ونقل، وکمینه‌سازی تعداد دفعات حمل‌ونقل در کل زنجیره‌ی تأمین در نظر گرفته شده است. از آنجا که مسئله‌ی بارانداز تقاطعی متعلق به رده‌ی N‌P-h‌a‌r‌d است و زمان حل مسئله با افزایش ابعاد مسئله به‌شدت افزایش می‌یابد، برای پیدا کردن جواب‌های نزدیک بهی...

متن کامل

آنالیز یک مدل ریاضی برای ژنتیک جمعیت

در این مقاله با استفاده از معادله پخش در مساله مقدار اولیه و مساله مقدار مرزی - اولیه و همچنین استناد به نظریه کلاسیک ژنتیک جمعیت، پدیده هایی مانند اثر آستانه ای و اطلاعات کیفی راجع به رفتار عمومی جوابهای معادله پخش برای مدلهای ژنتیکی بررسی می شود.

متن کامل

ارائه یک مدل جدید ریاضی برای مسأله مسیریابی سرویس مدارس و حل آن توسط الگوریتم پیشنهادی

مقاله حاضر در خصوص ارائه و حل یک مدل مسیریابی سرویس مدارس است. مسیریابی سرویس مدارس حالت خاصی از مدل مسیریابی است. در مدل ارائه‌شده، بر خلاف بسیاری از مدل‌های ریاضی مطرح‌شده در این زمینه، مکان‌یابی و مسیریابی ایستگاه‌ها، همزمان در نظر گرفته می‌شوند و خودروهای آن غیرهمگن هستند. از سوی دیگر به جای مکان‌یابی مدارس که در نقش مراکز توزیع عمل می‌کنند، ما سعی در مکان‌یابی ایستگاه-های اتوبوس داریم که د...

متن کامل

ارائه یک مدل ریاضی برای ارزیابی اثرات زاویه رأس متغیر بر عملکرد شناورهای پروازی

دستیابی به یک فرم بدنه‌ی مناسب، همواره یکی از چالش‌های اصلی در طراحی شناورهای پروازی بوده است. کوچکترین تغییرات در فرم هندسه‌ی شناور می‌تواند منجربه ایجاد تغییراتی چشمگیر در عملکرد شناور شود. در مقاله‌ی حاضر، سعی شده است تا با تهیه‌ی یک مدل ریاضی، زاویه‌ی تریم و مقاومت شناورهای پروازی با زاویه‌ی رأس متغیر محاسبه گردد. برای تهیه‌ی این مدل، از فشار وارد بر گوه‌ی در حال ورود به آب، استفاده شده است...

متن کامل

ارائه یک مدل ریاضی جدید برای نفوذ پرتابه تکه‌ای در هدف سرامیکی نیمه بی‌نهایت

In this paper by analyzing the penetration mechanics of the segmented rods into semi-infinite ceramic targets, a mathematical model is provided to predict segmented rod projectiles penetration into semi-infinite ceramic targets. In analysis three factors of segments length, segments distance and number of segments are considered. Results suggest that the most important factor in penetration dep...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 23  شماره 4

صفحات  485- 501

تاریخ انتشار 2013-02

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021