ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای مساله زمان بندی پروژه تحت شرایط محدودیت منابع و حل آن با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری کرم شب تاب و تبرید شبیه‌سازی شده

نویسندگان

  • سعید غفوری کارشناسی ارشد گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران
چکیده

زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع از جمله مسائل با ادبیات غنی در حوزه تحقیق در عملیات و مدیریت پروژه است. تاکنون مقالات و کتب بسیاری در این زمینه به چاپ رسیده است که دو دلیل عمده بر این امر می‌توان برشمرد: نخست آنکه این مسائل بسیار متنوع هستند و دیگر اینکه با توجه به NP-Hard بودن این مسائل، محققین همواره به دنبال راه حل های کاراتر برای حل این مسایل بوده اند.این پژوهش به منظور ارائه مدلی چند هدفه با در نظر داشتن انواع روابط پیش نیازی و همچنین سنجش کارایی الگوریتم کرم شب تاب در حل مسائل RCPSP انجام شده است. از اینرو ابتدا یک مدل ریاضی دو هدفه شامل زمان و هزینه با در نظر گرفتن روابط پیش‌نیازی کلی، جهت زمان‌بندی پروژه های استاندارد با محدودیت منابع ارائه شده است و سپس با استفاده از الگوریتم‌ فراابتکاری کرم شب‌تاب ترکیب شده با یک الگوریتم ابتکاری جواب‌های پاره تو برای مساله در نرم افزار متلب نسخه R2014a بدست آمده است و همچنین جهت سنجش کارایی الگوریتم کرم شب تاب، مساله با الگوریتم تبرید شبیه سازی‌شده نیز حل شد که نتایج به دست آمده حاکی از عملکرد مطلوب الگوریتم کرم شب تاب و عملکرد قابل قبول تبرید شبیه سازی شده در حل مساله فوق الذکر در مقایسه با بهترین جواب‌های موجود برای مسائل استاندارد تاکنون می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای مساله زمان بندی پروژه تحت شرایط محدودیت منابع و حل آن با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری کرم شب تاب و تبرید شبیه سازی شده

زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع از جمله مسائل با ادبیات غنی در حوزه تحقیق در عملیات و مدیریت پروژه است. تاکنون مقالات و کتب بسیاری در این زمینه به چاپ رسیده است که دو دلیل عمده بر این امر می توان برشمرد: نخست آنکه این مسائل بسیار متنوع هستند و دیگر اینکه با توجه به np-hard بودن این مسائل، محققین همواره به دنبال راه حل های کاراتر برای حل این مسایل بوده اند.این پژوهش به منظور ارائه ...

متن کامل

مدلسازی ریاضی مسأله زمان‌بندی پروژه با رویکرد محدودیت منابع و حل آن با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری

مسئله زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع یکی از مسائل بسیار معروف و مطرح در زمینه تحقیق در عملیات و مدیریت پروژه است. در پژوهش حاضر، این مسئله با در نظر گرفتن اهداف مهمی  شامل کمینه‌کردن زمان اتمام پروژه و همچنین کمینه‌کردن حداکثر هزینه انجام پروژه در یک روز مدل‌سازی شده است. در این راستا، تمامی روابط پیش‌‌‌نیازی ممکن بین فعالیت‌های یک پروژه موردتوجه قرار گرفته است. مدل پیشنهادی برای سه پروژه واق...

متن کامل

بکارگیری الگوریتم‌های ژنتیک و شبیه‌سازی تبرید برای حل مساله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع در حالت چند مد و با جریان‌های نقدی تنزیل یافته (گزارش فنی)

This paper presents a multi-mode resource-constrained project scheduling problem (MRCPSP) with maximizing the net present value (NPV) form the project contractor’s point of view. Positive and negative cash flows are considered in this model. Furthermore, to make the model close to the real situations, four different models for positive cash flows are considered. Two meta-heuristics, called simu...

متن کامل

ارائه یک متد ریاضی جهت حل مساله مکان یابی- تخصیص چند هدفه با استفاده از روش فوق ابتکاری شبیه‌سازی تبرید(SA)

  In this paper, multi-objective set covering problems (MOSCP) as one of the location-allocation models are being considered. Here, the objective is to minimize the cost of locating facilities and at the same time to maximize demand satisfaction in a defined structure so that each customer or zone is being covered by at least one facility. Since the problem falls into NP-hard category from the ...

متن کامل

ارائه مدل زمان بندی مقاوم پروژه با منابع محدود و حل آن با استفاده از الگوریتم شبیه سازی تبرید

زمان بندی سهم به سزایی در پیشبرد و موفقیت پروژه دارد. این موضوع همواره یکی از مسائل مورد توجه محققان علوم مدیریت و تحقیق در عملیات بوده است. همچنین ماهیت بسیار دشوار این مسئله، علت دیگری برای توجه زیاد محققان به آن می باشد. بنابراین تکنیک ها و روش های خاصی برای حل این مسائل مطرح شده اند. از سوی دیگر تشدید تحریم ها از سوی بیگانگان به منظور به تأخیر انداختن زمان انجام پروژه ها اهمیت اتمام به موقع...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره 4

صفحات  117- 142

تاریخ انتشار 2017-01-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021