ارائه یک مدل ریاضی یکپارچه برای حل مسأله تشکیل سلول پویا با در نظر گرفتن مسائل تخصیص اپراتور، جانماییهای برون سلولی و درون سلولی و حل آن به کمک شبیه سازی تبرید

نویسندگان

  • وحید رحیمی دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی صنایع و مکانیک دانشگاه ازاد اسلامی قزوین
چکیده

این مقاله یک مدل ریاضی ارائه میکند تا مسائل تشکیل سلول پویاا، تصصایا اپراتاور و مایماایی هاا بارونسلولی و درون سلولی را به طور هم زمان حل کند. مدل ارائه شده دارا سه هدف میباشد کاه هادف اول باهدیبال مینیمم ساز سفرها برون درون سلولی قطعاه و مکاییاابی مدادد ماشاین، هادف دون، مینایمم سااز یهزینهها مرتبط با اپراتور و هدف سون، ماکزیمم ساز تعداد مریانها رو به ملو متوالی میباشاد. مادل باهصورت چند هدفه بوده، لذا برا حل آن از رویکرد L-P متریک استفاده شده است. باه منواور اعتبااردهی باهمدل، مثال عدد با استفاده از یرن افزار لینگو حل گردیده است. در ادامه با تومه به ماهیات Np-hard مساللهتشکیل سلول، الگوریتم فراابتکار شبیه ساز تبرید چند هدفاه ارائاه شاده و یتاایا محاساباتی چنادین مساللهعدد حل شده توسط یرن افزار لینگو و الگوریتم ارائه شده، با یکدیگر مقایسه شده اید. یتایا یشان میدهد کهالگوریتم ارائه شده در زمایی به مراتب کمتر از یارن افازار لینگاو باه ماوا مای رساد و همنناین هایک یاک ازموا ها به دست آمده توسط دو روش یکدیگر را مغلو یمی کنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی یک مدل ریاضی جدید برای مسئله تشکیل سلول پویا برمبنای تعداد و متوسط طول حرکات درون و بین سلولی

  In this paper a new nonlinear integer programming model is presented for dynamic cell formation problem (DCF) in cellular manufacturing system (CMS). idea “higher material flow in shorter distance” for formation of cells is introduced. Since the linearized model is NP-hard, a novel approach called local search embeded branch and cut (LSEBC) is introduced. Computational results show the effici...

متن کامل

ارائه رویکردی جدید در حل مسئله تشکیل سلولی با در نظر گرفتن مسیرهای تولیدی جایگزین

در این مقاله مدل ریاضی جدیدی به منظور حل مسئله تشکیل سلولی با وجود مسیرهای تولیدی جایگزین در حالی که امکان تولید روی بیش از یک مسیر تولیدی وجود دارد ارائه شده است. تابع هدف مدل پیشنهادی کاهش جابجایی های بین سلولی با در نظر گرفتن محدودیت ها و فاکتورهای تولیدی کاربردی می باشد. به منظور افزایش انعطاف پذیری حاصل از مسیر های مختلف توزیع می کند. به علاوه، توازن بار کاری قطعات را روی مسیرهای مختلف توز...

متن کامل

ارائه یک مدل ریاضی برای طراحی همزمان مسئله تشکیل سلولی پویا و تخصیص اپراتور با در نظر گرفتن مسیرهای تولیدی جایگزین

این تحقیق یک مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح آمیخته به منظور حل همزمان مسئله طراحی سیستم های تولید سلولی در حالت پویا و تخصیص اپراتور ارائه می کند. مدل ریاضی پیشنهادی شامل چندین فاکتور مهم طراحی از جمله ترکیب بندی مجدد پویای سلول ها، توالی عملیات، مسیرهای تولیدی جایگزین، ماشین آلات چندگانه، ظرفیت ماشین آلات، هزینه عملیاتی استفاده از ماشین آلات، و زمان در دسترس اپراتورها است. همچنین، برای افزایش ...

15 صفحه اول

مدل سازی و حل یک مسأله زمان بندی دو معیاره در یک سیستم تولید سلولی با در نظر گرفتن زمان های آماده سازی وابسته به توالی سلول ها

در این مقاله، یک مدل برنامه ریزی ریاضی عدد صحیح مختلط دو معیاره برای زمان بندی سلول ها و قطعات در هر سلول به­طور همزمان در یک سیستم تولید سلولی[i](cms) ارائه می شود. هدف این مدل، کمینه کردن زمان کل تکمیل ساخت قطعات و حرکت بین سلولی قطعات با در نظر گرفتن زمان های راه اندازی وابسته به توالی خانواده قطعهاختصاص یافته به سلول ها می باشد. در طراحی و برنامه ریزی سیستم تولید سلولی، سه مرحله اصلی می بای...

متن کامل

ارائه یک مدل جدید ریاضی برای مسأله مسیریابی سرویس مدارس و حل آن توسط الگوریتم پیشنهادی

مقاله حاضر در خصوص ارائه و حل یک مدل مسیریابی سرویس مدارس است. مسیریابی سرویس مدارس حالت خاصی از مدل مسیریابی است. در مدل ارائه‌شده، بر خلاف بسیاری از مدل‌های ریاضی مطرح‌شده در این زمینه، مکان‌یابی و مسیریابی ایستگاه‌ها، همزمان در نظر گرفته می‌شوند و خودروهای آن غیرهمگن هستند. از سوی دیگر به جای مکان‌یابی مدارس که در نقش مراکز توزیع عمل می‌کنند، ما سعی در مکان‌یابی ایستگاه-های اتوبوس داریم که د...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 13  شماره 37

صفحات  123- 159

تاریخ انتشار 2015-09-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021